Skal forske på lederes rolle i oppfølging av sykemeldte

Etter flere års erfaring fra arbeidshelse og sykefraværsoppfølging i arbeidslivet, er stipendiat Malin Rosell Magerøy særlig opptatt av leders rolle og mulighet til å følge opp ansatte i sykemelding.

Published Endret
Malin Rosell Magerøy
Magerøy er nyansatt stipendiat ved Avdeling for folkehelse, Det helsevitenskapelige fakultet.

Malin Rosell Magerøy er nyansatt doktorgradsstipendiat tilknyttet forskergruppen PARTAKE - Deltakelse i skole, arbeidsliv og behandling.

Som stipendiat skal hun inngå i det forskningsrådsstøttede prosjektet «Hva nå-2» som skal undersøke hvordan tjenester som skal bidra til å få langtidssykemeldte tilbake i arbeid er utformet, organisert og levert.

Arbeidsmiljø, helsefremmende arbeidsplasser og ledelse

Magerøy er utdannet sykepleier med mastergrad i helsefremmende arbeid og har fordypning i arbeidsmiljø, helsefremmende arbeidsplasser og ledelse. Hun har blant annet skrevet masteroppgave om jobbengasjement blant industriarbeidere.

– Industriarbeidere har tradisjonelt et arbeid med høye jobbkrav og liten grad av kontroll i jobbhverdagen. Dette kan føre til liten grad av jobbengasjement, større risiko for belastningsskader og sykefravær og manglende opplevelse av mening i arbeidet, forteller hun.

Masteroppgaven viste at mange fant mening i arbeidet når man så på det som en arena for verdiskaping og opprettholdelse av lokale arbeidsplasser.

–  Ledere hadde også en stor betydning for opplevelse av mening og engasjement, legger hun til

Lang erfaring fra arbeidshelse

Magerøy har arbeidserfaring fra kreftavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus, bedriftshelsetjeneste og HMS både i privat og offentlig sektor, og som rådgiver i organisasjonsavdelingen i Stavanger kommune.

– Jeg har lenge jobbet med arbeidshelse og oppfølging av sykemeldte både som del av behandlersiden, som nøytral part i bedriftshelsetjenesten og som arbeidsgiver. Denne erfaringen gjør at jeg ser kompleksiteten i oppfølgingen av sykemeldte, og at man er avhengig av et godt samarbeid på tvers av aktørene, mener hun.

Hun er særlig opptatt av arbeidsplassen som arena, og leders rolle- og mulighet til å følge sine ansatte opp på en god måte samtidig som de opplever trygghet i rollen sin og også ivareta et helt arbeidsmiljø og et godt tjenestetilbud.

Samarbeid er avgjørende for å ivareta den sykemeldte

I Stavanger kommune var hun med på å starte et tverrfaglig prosjekt som skulle redusere sykefraværet i utvalgte virksomheter. Prosjektet viser gode resultater og en av de viktigste faktorene for å lykkes har vært å arbeide med ansatte som allerede har et høyt og langvarig sykefravær.

Hovedmålet var å finne varige løsninger for disse.

–  Det kan for eksempel være tilbakeføring til ordinært arbeid, omplassering internt i kommunen, omskolering eller videreutdanning for å kvalifisere til andre arbeidsoppgaver i eller utenfor kommunen. I noen tilfeller var gradert eller hel uføre løsningen, sier hun.

Et annet viktig grep var at lederne fikk støtte og veiledning i enkeltsaker. Magerøy forteller at dette har bidratt til å tydeliggjøre handlingsrommet lederne har i sykefraværsarbeidet, gjøre dem tryggere i samtalene med ansatte og øke bevisstheten rundt oppfølging av sykefravær.

–  Jeg har sett betydningen av et godt samarbeid mellom arbeidsplassen, NAV og sykemelder for å ha et felles mål om å ivareta den sykemeldte på best mulig måte. Dette motiverer meg til videre forskning på lederens rolle i oppfølgingen, avslutter hun.

Stipendiat innenfor folkehelse/arbeidshelse
51831432
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi