Førsteklasser søkes til forskningsprosjekt på sammenhengen mellom matematikkvansker og lesevansker

Nå skal norske forskere i gang med en stor studie - og de håper mange førsteklasser på Østlandet og Sørvestlandet blir med.

Published Endret

Fakta om SpedAims 123ABC

SpedAims ABC123 skal utvikle tiltak for barn som strever med både matematikk og lesing. Prosjektet er et samarbeid mellom SpedAims og norske skoler på Øst- og Vestlandet. SpedAims ABC123 er finansiert av Norges forskningsråd og alle partnerinstitusjonene i SpedAims. Les mer.

Vil din skole være med?

Forskergruppen søker skoleklasser på første trinn til å delta i prosjektet. Det er behov for skoler på Østlandet og Sørvestlandet. Vil dere være med? Les mer i saken under om hva det innebærer, og send en e-post til prosjektleder, førsteamanuensis Vibeke Rønneberg ved Lesesenteret: vibeke.ronneberg@uis.no.

Barn som strever med matematikk strever også ofte med lesing, men det er lite kunnskap om denne elevgruppen, og om hva som er gode tiltak for å støtte utviklingen til elevene som strever.

I forskningsprosjektet SpedAims ABC123 skal forskere ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo få mer kunnskap om denne gruppen. Til det trenger de hjelp fra skoleklasser på første trinn på Østlandet og Sørvestlandet!

Lite eksisterende kunnskap

Det er avgjørende å samarbeide med skolene for å lykkes, forteller førsteamanuensis Vibeke Rønneberg ved Lesesenteret, som leder studien.

– På den ene siden har vi forskerne som utvikler tiltaket, og på den andre siden har vi lærere og spesialpedagoger som skal gjennomføre det. I et slikt samarbeid er det utrolig viktig at vi som forskere jobber tett med skolene, og at vi tar med oss kunnskap derfra tilbake til universitetene.

spedaims bilde av gutt og logo
Forskerne i SpedAims søker førsteklasser til å delta i denne viktige studien.

Det er viktig å få kunnskap om denne elevgruppen, for elever som strever med både lesing og matematikk har behov for hjelp og støtte tidlig.

– Men dette er en elevgruppe det er vanskelig å hjelpe, fordi vi rett og slett mangler kunnskap. Vi vet mindre om disse elevene enn vi vet om dem som bare strever med enten lesing eller matematikk. Vi vet heller ikke nok om om årsaken til at disse vanskene ofte opptrer samtidig.

Skal evaluere effekt av undervisningsopplegg

Forskerne ønsker deltakerklasser på første trinn i skoleåret 2023/24. Det er skolene som melder på klassene (se faktaboks).

En stor del av arbeidet vil handle om å evaluere effekten av et undervisningsopplegg som er utviklet spesifikt for elever som sliter med både lesing og matematikk. Selve tiltaket, eller intervensjonen, vil bygge på undervisningsprinsipper som har vist seg effektive i tidligere forskning.

Forskernes første møte med barna vil være i mars 2024, etter skolene har gjennomført Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver.

— Når resultatene fra kartleggingsprøvene er klare, identifiserer vi hvilke elever som skal få intervensjonen. Vi håper å få med rundt 600 elever som strever med både lesing og matematikk, sier Rønneberg.

Deltakelsen oppleves som en naturlig del av skolehverdagen

Prosjektet er organisert på en måte som ligger nært det skolene ellers gjør, slik at det oppleves som en del av barnas skolehverdag. Det gjennomføres i skoletiden, og forskerne vil rigge det slik at det skal være gøy og motiverende for barna å delta.

Prosjektet vil også senere hente inn resultater fra kartleggingsprøvene i tredje trinn og de nasjonale prøvene i femte trinn.
– Dette er for å kunne følge dem på sikt og vurdere langtidseffekten av tiltaket. Skolenes arbeid med selve intervensjonen er ferdig i desember 2024, sier Rønneberg.

Skal være interessant og innholdsrikt også for lærerne

Gjennom hele prosjektet legger forskerne stor vekt på et godt samarbeid med alle som er involvert.

— Det er viktig for oss at skolene og lærerne har en positiv opplevelse når de deltar i denne typen prosjekter. De inviteres til opplæring og seminarer, både når det gjelder det teoretiske grunnlaget i tiltaket, men også selve materialet. Vi vil også legge til rette for at lærerne som deltar kan utveksle erfaringer og støtte hverandre under gjennomføringen av tiltaket. Dette er viktig for implementeringen av intervensjonen, og det vi har sett fra tilsvarende studier vi har gjennomført tidligere, er at lærerne og skolene ganske raskt får eierskap til og engasjement for prosjektet, sier Rønneberg.

Interessert i å være med? Send en e-post til Vibeke Rønneberg (kontaktdetaljer i faktaboks) eller les mer her.

Mer informasjon:

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/lesevitenskap
51833272
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

SpedAims

Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering

Les mer om spesialpedagogikk fra Lesesenteret:

Blogg: Lese- og skriveteknologi kan gi bedre inkludering

«Jeg sitter ikke lenger i klasserommet og føler meg dum,» forteller en elev med vansker som har fått opplæring i lese- o...

På sporet – et eksempel på tidlig intensiv opplæring i lesing

På Sporet handler om å identifisere elever som er i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker tidlig, og gi dem et ...

Gameplay: På tide å tenke nytt om lesevansker

Vi fanger opp for få elever som står i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Målet med Gameplay er å redusere ...

Lese- og skriveteknologi kan gi bedre inkludering

«Jeg sitter ikke lenger i klasserommet og føler meg dum,» forteller en elev med vansker som har fått opplæring i lese- o...

Veilednings- og støttemateriell til språk, lesing og skriving

Veiledninger med metodiske arbeidsmåter knyttet til forebyggende og fagspesifikke tiltak innen språk, lesing og/eller sk...

Oversikt over materiell til kartlegging og diagnostisering av lesing

Her finner du en oversikt over noe kvalitetsvurdert materiell til bruk i kartlegging og diagnostisering av lesing.

Digitale lære- og hjelpemidler for de som har lese- og skrivevansker

Hva finnes på markedet av hjelpemidler for de som har lese- og skrivevansker i 2012? Hvordan kan og bør de ulike hjelpem...

Undervisningsopplegg: Å lese en roman – for elever som leser lite

"Grønn sommer" av Linda Mari Oprann er en tynn og lettlest ungdomsroman som fenger elever som leser lite. Dette opplegge...

Lydbok som redskap for læring

Lydbøker kan være et nødvendig og verdifullt supplement til den tradisjonelle læreboka for elever som strever med lesing...

Praksisfortelling: Leseprosjekt med elever med dysleksidiagnose

For elever som strever med lesing kan det være vanskelig å komme i gang med å lese bøker på egenhånd. En måte å gjøre de...

Nyskapende bruk av lesespill skal identifisere lese- og skrivevansker hos førsteklassinger

Algoritmer skal lete etter skjulte spor i data fra spillene som kan tyde på at eleven er i fare for å utvikle lese- og s...

Å lese novella "En nesten pinlig affære" med bruk av lesestrategier

Kristine Skjæveland viser steg for steg hvordan en kan legge til rette for at elever som strever med å lese skal få utby...

Elever som strever med leseflyt og «den andre leseopplæringen»

Mange er opptatt av at elever skal ha høy nok lesehastighet. Men det er slett ikke sikkert at en elev som leser med høy ...

Blogg: Vi må ikke se oss blinde på lesefart

Når man skal vurdere elevers leseferdighet, bør man vurdere andre ting enn hvor raskt de leser, skriver universitetslekt...

Slik lykkes du med leseapper

Hvis elevene skal ha noe igjen for lære å lese-spill, må spillene bli brukt på riktig måte. Her er 6 ting du må huske på...

GraphoGame

Spillet GraphoGame har som mål å lære barna å koble bokstav og bokstavlyd. Det er tilpasset barnets nivå, og kan være et...

App: På Sporet ABC

På Sporet-ABC er utviklet for å fremme bokstavkunnskap, fonemisk bevissthet, lese- og staveferdighet. Appen passer for e...

På Sporet-manualen

Manualen På sporet inneholder instruksjoner til 100 undervisningsøkter og er utarbeidet med tanke på å fremme ferdighete...

Lydbok som redskap for læring

Elever som strever med lesing opplever ofte at det er det så strevsomt å komme seg gjennom en læreboktekst at de sitter ...

Vær oppmerksom på barn med lese- og skrivevansker i familien

Barn med en eller to foreldre som har lese- og skrivevansker har lavere språkferdigheter ved skolestart, tre ganger stør...

Hefte: Når skriftspråket blir utfordrende

Heftet er utarbeidet for å gi lærere på 1. 2. og 3. trinn råd om hvordan de kan følge opp elever som strever med å lære ...

Manual: På sporet: ABC, les, skriv, forstå

På sporet er et forskningsbasert treningsopplegg for elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. Manual...

Fagspesifikk skriving på barneskolen

Barneskoleelever som sliter med lesing og skriving drar god nytte av fagspesifikke skrivepraksiser.

Elever som strever med leseflyt og «den andre leseopplæringen»

Mange er opptatt av at elever skal ha høy nok lesehastighet. Men det er slett ikke sikkert at en elev som leser med høy ...

Vanskar med lesing - om å velja tekstar

Korleis kan du som forelder inspirere barn med konsentrasjonsvanskar eller lesevanskar til å lese bøker?

Hva er egentlig dysleksi?

Selv om de fleste har en oppfattelse om hva dysleksi kan dreie seg om, og selv om flere organisasjoner tilbyr forskjelli...

Kartleggingsprøvene er gjennomført – hva så?

Du har gjennomført kartleggingsprøven i lesing på 1., 2. eller 3. trinn. Nå ser du hvilke elever som har problemer, og h...

Kan oppdage risiko for lese- og skrivevansker

Ved hjelp av noen sjekkpunkter kan lærere oppdage risiko for lese- og skrivevansker allerede når førsteklassingene begyn...

Skriveteknologi for elever med dysleksi

Forskernettverket Text Performers utvikler læringsmetoder og bidrar til at lærere og spesialpedagoger får mer kompetanse...

Engasjerende leseundervisning på mellomtrinnet

Forskningsprosjektet Engasjer skal gi lærere mer kunnskap om lesevansker på mellomtrinnet, og om hva som kjennetegner ef...

En av tre lærere har ikke tilgang på spesialisthjelp

En av tre lærere sier at de ikke har tilgang til spesialpedagoger eller andre eksperter når elever sliter med lesingen, ...

Mest effektivt å gi førsteklassinger hjelp for lesevansker

Elever med lesevansker som får hjelp i første klasse, har langt mer igjen for tiltakene, også på sikt, enn elever som få...

Vær oppmerksom på barn med lese- og skrivevansker i familien

Barn med en eller to foreldre som har lese- og skrivevansker har lavere språkferdigheter ved skolestart, tre ganger stør...

Det er viktig å jobbe med elevenes tro på seg selv

Førsteklassinger med svake tidlige leseferdigheter har betydelig lavere tro på egne ferdigheter enn de andre elevene. De...

Lese- og skrivevansker: Intensive forebyggende tiltak nytter

Norske førsteklassinger med høy sannsynlighet for å utvikle lese- og skrivevansker hadde stor nytte av undervisningsoppl...

På Sporet: Effektive tiltak mot lese- og skrivevansker

På Sporet er et forskningsbasert forebyggende undervisningsopplegg for elever som er i faresonen for å utvikle lesevansk...

Lesevansker hos barn - hvor kan du få hjelp?

Det er systemer som skal fange opp og gi hjelp til elever som ikke er kommet godt i gang med lesing, eller som har lese-...