Hopp til hovedinnhold

Slår fast at det er lov å bruke Spekter

Personvernnemda slår fast at det er behandlingsgrunnlag i Opplæringsloven til å bruke det ikke-anonyme kartleggingsverktøyet Spekter.

Publisert: Endret:
Fakta om Spekter

Spekter er et ikke-anonymt verktøy for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse.

Verktøyet kan brukes som varslingssystem for elever som ikke opplever at de har et trygt og godt skolemiljø.

Spekter er nyttig for å hente ut positiv informasjon om arbeidet som har blitt gjort for å bygge et godt læringsmiljø i klassen.

Spekter

Les mer om verktøyet

Senterleder Dag Jostein Nordaker
Senterleder ved Læringsmiljøsenteret, Dag Jostein Nordaker, er glad for avgjørelsen som ble tatt i Personvernnemda og at utfallet ble positivt.  

I fjor ble Arendal kommune klaget inn for Datatilsynet for sin bruk av kartleggingsverktøyet Spekter. Spekter er en ikke-anonym undersøkelse som har blitt brukt av mange skoler rundt omkring i landet for å kartlegge læringsmiljøet på skolen, undersøke og forebygge mobbing.  

I saken mellom kommunen og Datatilsynet svarte sistnevnte med å legge ned forbud mot bruk i kommunen og påla Arendal å slette alle opplysninger de hadde samlet inn gjennom undersøkelsen. Arendal kommune valgte å klage på vedtaket, men Datatilsynet opprettholdt sin egen avgjørelse. Saken ble da videresendt til Personvernnemda, som denne uken la frem sin endelige beslutning. Der slår de fast at Arendal kommune har behandlingsgrunnlag for å bruke Spekter i sine skoler.  

Glad for utfallet

Senterleder ved Læringsmiljøsenteret, Dag Jostein Nordaker, forteller at han er glad for at avgjørelsen nå er tatt og at utfallet ble positivt.  

– Ved Læringsmiljøsenteret har vi alltid ment at Spekter er et godt verktøy som det er grunnlag i Opplæringsloven for å bruke. Det nylige utfallet er gledelig og skaper presedens for hva skoler kan gjøre, sier han. 

Selv om dette hele tiden kun har vært en sak mellom Arendal kommune og Datatilsynet, har det påvirket resten av skole-Norge. Flere skoler har i denne perioden mens saken har pågått, vært usikre på egen bruk av Spekter. Nå kan Nordaker betrygge skolene om at det er trygt å bruke kartleggingsverktøyet. Samtidig understreker han ansvaret som skoleeiere fremdeles har. 

- Skoleeier må alltid gjøre en selvstendig vurdering av sin behandling av personopplysninger og lage gode prosedyrer for hvordan de bruker det, slår han fast.  

Godt verktøy

– Spekter er et godt verktøy som allerede er til stor hjelp for mange skoler rundt omkring i landet i arbeidet med å sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø, sier Nordaker, som håper enda flere skoler vil ta det i bruk i fremtiden. 

Han mener kartleggingsverktøyet fungerer godt i det systematiske arbeidet som skjer på skolene når det kommer til læringsmiljø.  

– Alle skoler har en plikt til å følge med og til å undersøke hva som foregår. Det jobbes det godt med på mange måter. Lærere observerer, snakker med elevene og arbeider hver dag for å skape et godt læringsmiljø for alle, sier Nordaker.   

Han sier at Spekter kan utfylle informasjonen lærerne sitter på, og fange opp deler ved læringsmiljøet som ikke er så lett å få med seg med det blotte øyet.   

– Spekter skal aldri brukes alene, men som en del av det systematiske arbeidet ved skolen for å sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø. 

Skoleeier har behandlingsgrunnlag

Personvernnemndas endelige beslutning kommer det frem at: 

1. Arendal kommune har behandlingsgrunnlag for å benytte kartleggingsverktøyet Spekter i skolene i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c, jf. opplæringslovas kapittel 9 A. 

2. Arendal kommune må, for lovlig å kunne benytte Spekter i framtiden, etablere internkontrolldokumentasjon og rutiner som sikrer etterlevelse av personvernforordningen. 

Det står blant annet at: 

Det er ingen tvil om at skolen, for å oppfylle sine plikter etter opplæringslovas kapittel 9 A, må behandle en rekke personopplysninger, slik departementet også har forutsatt i lovforarbeidene. Alle de opplysningene som etterspørres i spørreskjemaet i Spekter (…), er opplysninger som etter nemndas vurdering er relevante og nødvendige for at kommunen skal oppfylle sin plikt etter loven til å arbeide systematisk for å sikre et trygt og godt skolemiljø.” 

Går sammen om å forske på engasjerende læringsmiljø

Hvordan bør lærere jobbe for å skape et læringsmiljø som gir engasjement for læring? Dette er temaet for et nytt, stort ...

– Et godt verktøy for barnehager

Arbeidet med å fremme et trygt og godt barnehagemiljø har aldri vært viktigere. Nå har ledere og ansatte i barnehagene f...

Læringsmiljøkonferansen 2022

Læringsmiljøkonferansen, den tredje i rekken, arrangeres i siste del av oktober 2022.

Julebrev til mormor

Hvordan er det å være elev under koronaen? Det får vi et lite glimt av gjennom et julebrev vi har fått lov til å dele me...

Hvordan følger man opp når mobbingen har blitt stoppet?

Et trygt skolemiljø er ingen selvfølge eller «quick fix» etter at mobbing har blitt avdekket og stanset. En ny bok fra L...

Livet under og etter pandemien -Verdensdagen for psykisk helse 2021

Hva kan du som voksen gjøre for å hjelpe ditt barn etter pandemien? Her kan du se video fra Læringsmiljøsenterets Klara ...

Professor ved Læringsmiljøsenteret en av tre forfattere bak stor EU-rapport om psykisk helse i skolen

Simona Caravita har vært sentral i arbeidet med NESET-rapporten (Network of Experts working on the Social dimension of E...

Nå åpner Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

SpedAims samler krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpeda...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerket seg i skarp konkurranse

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Akademiet for yngre forskere, AYF. Akademiet ...

Simona Caravita valgt inn som rådsmedlem i EADP

Professoren ved Læringsmiljøsenteret og UiS har blitt en del av rådet i den europeiske forskerorganisasjonen European As...

Familiefred for enhver pris?

Cecilie Evertsen, forsker ved Læringsmiljøsenteret, møter Vigdis Hjorth til samtale om mekanismer som berører oss alle; ...

En hel verden av mobbeforskere kom til Læringsmiljøsenteret og UiS via skjermen

Den internasjonale EADP-konferansen, med nærmere 200 forskere fra 34 land, ble loset digitalt i land av Læringsmiljøsent...

Internasjonal konferanse om mobbing arrangeres digitalt av UiS og Læringsmiljøsenteret fredag

Læringsmiljøsenteret og Universitetet i Stavanger har ansvar for den digitale EADP-konferansen med nesten 200 forskere f...

Informativ debatt om SFO og ny rammeplan på Arendalsuka

Viktige spørsmål om innhaldet i skulefritidsodninga blei belyst under Læringsmiljøsenteret sitt arrangement onsdag denne...

Ny bokserie om SFO skal auka kompetansen hjå dei tilsette

SFO har lenge vore eit felt med lite tilgjengeleg litteratur, men nå kjem fem bøker som skal gi SFO-tilsette forskingsba...

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den skal gjelde fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette v...

Høythengende, britisk bokpris til Natalia Kucirkova

Professor Natalia Kucirkova har vunnet The UKLA Academic Book Award 2021 for sin bok ‘How and Why to Read and Create Chi...

– Alle barn fortjener et trygt og godt barnehagemiljø

Det er kommet strengere og tydeligere regler for å sikre barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Nå er Marianne ...

Kva no, SFO?

Skulefritidsordninga her til lands får rammeplan frå hausten av. Kva vert innhaldet? Og kva bør kjenneteikne SFO i framt...

Tryggere skolemiljø med bruk av Spekter digital

Spekter skal gjøre det enklere for skolene å skape trygge og gode skolemiljø. – Nå er tiden kommet for å videreutvikle d...

Nye episoder om Læringsmiljø i skole og barnehage

Er du av dem som har ventet på nye episoder av podkasten vår? Her er de nye episodene – denne gang direkte rettet mot de...

Psykososialt barnehagemiljø inn i barnehageloven

1. januar 2021 ble det innført endringer i barnehageloven. Endringene skal sikre at barnet opplever barnehagen som et tr...

UiS deler på vertskapsrolle for stor internasjonal konferanse

Fredag 17. september vil UiS være vertskap for en av tre konferansedager for European Association on Developmental Psych...

Første datasett er publisert i UiS Open Research Data

Janine Anne Campbell er første forsker til å publisere i UiS sitt arkiv for åpne forskningsdata.

Identitetens fremtid utfordres

Natalia Kucirkova ønsker med sin siste bok “The future of the self” å møte mulighetene, men også truslene, som følger av...

Digitale bildebøker kan skade småbarns forståelse

En omfattende metaanalyse av tidligere forskning har funnet at barn i alderen ett til åtte år har mindre sjanser til å f...

Korleis kan barnehagen bli betre over tid?

Lokale og nasjonale tiltak skal sikre at barnehagane jobbar aktivt med å bygge kapasitet, både materielt og menneskeleg....

Disputas: Tradisjonell og digital mobbing

Elever som ble mobbet, ønsket en lærer som de kunne snakke med og som tok dem på alvor - samtidig som hun satt inn tilta...

Har laget nettside som kan hjelpe barn å snakke om tanker og følelser

Bruk av visuelle verktøy kan være en god måte å hjelpe traumatiserte barn eller barn med lite språk med å gi uttrykk for...

Hvordan føles det å bli mobbet 24 timer i døgnet?

Mellom 50 til 90 prosent av dem som blir mobbet digitalt, blir også mobbet tradisjonelt. – Vi har en gruppe elever som a...

Hvordan skal skolene arbeide for å sikre trygt og godt læringsmiljø?

Hva er det greit å spørre elevene om, og hvilke metoder skal skolene bruke i arbeidet med å avdekke mobbing? Det er to s...

Disputas: Fagfolk misforstår barn med Smith-Magenis' syndrom

Ny kunnskap om sjeldent syndrom stiller krav til skolen, viser ny doktorgrad. Onsdag 16. desember disputerte Heidi Elisa...

Millioner til forskning på teknologi, medier og digital lesing

I dag fikk UiS 44 millioner kroner fra Forskningsrådet til forskningsprosjekter om banebrytende kybernetikk-teknologi, b...

Full uttelling for barnehageforskningen ved UiS

Barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har god grunn til å juble om dagen. Enda et forskningsprosjekt har fått ...

Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring

Forskarar ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora fekk god utteljing på Forskingsrådet si utlysing av prosjekt d...

TV-satsing skal gi nye refleksjoner om barnehage og skole

I den nye TV-satsingen «Læring for livet» skal utdanningsforskere ved UiS nå ut til enda flere med viktig kunnskap.

Prestisjefylt støtte til UiS-forskar

Professor Natalia Kucirkova ved Læringsmiljøsenteret er tildelt Jacob Foundation Fellowship for perioden 2021-2023. Ho v...

– Æ blir mæ i møte med dæ

Kvalitet i alle ledd, se hele barnet og den viktige relasjonen mellom voksne og barn. Mange tema er overlappende når vi ...

Systematisk arbeid som treffer

Fellesskap, forskning og fornyelse går hånd i hånd når det skal jobbes med kvalitetsutvikling i barnehage, skole og SFO....

Læringsmiljøsenteret har fått nytt nettsted

Fredag 30. oktober ble det nye nettstedet lanseret, og det kan bety at det kan være noe informasjon som du som leser ikk...