Søk mini-stipend for grønn omstilling

Brenner du for å igangsette prosjekt knyttet til bærekraft og grønn utvikling? Da kan du søke midler fra Universitetet i Stavanger.

Published Sist oppdatert

Studenter sitter på benker foran bygning med eføy på veggen

Mini-stipend-ordningen er en del av Universitetet i Stavanger sin satsning på grønn omstilling.

Det er den tverrfaglige arbeidsgruppa for grønn omstilling – GOL – som har lagt til rette for mini-stipend-ordningen, som er ett av flere tiltak for å skape mer bærekraftige praksiser i samfunnet. 

Dette er et lavterskel-tilbud for de som har en god idé knyttet til grønn omstilling og bærekraft.

Hvem kan søke?

Det er først og fremst studenter og ansatte ved UiS som kan søke, men også øvrige innbyggere i regionen kan søke. Enkeltpersoner, grupper eller sivilsamfunnsorganisasjoner kan også søke, men ikke start-ups, bedrifter eller offentlige institusjoner og myndigheter.

Studenter og ansatte ved UiS med forretningsideer knyttet til grønn omstilling henvises til UiS sin inkubator Validé.

Hva kan du søke om?

Nye initiativer med tydelig relasjon til bærekraft og grønn omstilling. Vi søker særlig etter prosjekter som dekker følgende krav:

  • skaper samarbeid og sammenheng mellom UiS og innbyggere i regionen
  • skaper ringvirkninger i samfunnet rundt oss
  • fører til varige tiltak, aktiviteter, organisasjoner, etc.
  • utnytter UiS sine lærings- og forskningsmiljø for å gjøre en forskjell i den grønne omstillingen

Hvordan kan du søke?

Du kan søke gjennom skriftlig eller muntlig henvendelse til kontaktpersonene i arbeidsgruppa for grønn omstilling. Det finnes ikke et spesifikt skjema som skal utfylles. Søkere oppfordres likevel til å sende en skriftlig beskrivelse av initiativet og et omtrentlig budsjett på hva midlene skal brukes til. Etter en innledende avklaringsdialog med kontaktpersonene vil du bli invitert til å presentere i et møte med arbeidsgruppa for grønn omstilling. Du vil få tilbakemelding på din søknad kort tid etter møtet med arbeidsgruppa. Hvis du får tilslag utformes deretter en kort beskrivelse som avtale-grunnlag for bevilgningen med kontaktpersonen fra arbeidsgruppa.

Hvor mye kan det søkes om?

Bevilgningen vil normalt være opptil 30 000 NOK.

Når kan du søke?

Det finnes ingen søknadsfrist, men de tilgjengelige midler begrenser hvor mange initiativer som kan støttes i løpet av et år.

Kontaktpersoner for mini-stipend-ordningen:

koordinator for grønn omstilling
51831776
Divisjon for innovasjon og samfunn
Avdeling for innovasjon og eksterne relasjoner
Førsteamanuensis i samfunnsvitenskap
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag