Praksis 1. trinn 25 dager (BBDPR1)

Praksis første studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring (BULL), Natur, helse og bevegelse (NHB) og Kunst, kultur og kreativitet (KKK).

Fokus i praksis 1. studieår:

 • Ledelse av seg selv og barn

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

BBDPR1

Versjon

2

Vekting (Sp)

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Praksisstudiet skal bidra til kontinuitet, sammenheng og progresjon i utdanningen og til at studenten utvikler seg fra å være student til å bli en profesjonsutøver med barnehagefaglig handlingskompetanse.

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.  Studenten skal ta del i hverdagslivet og delta aktivt i barns lek og formelle og uformelle samspills- og læringssituasjoner. 

Studenten skal i praksisstudiet vise kunnskaper, handlekraft og dømmekraft. De må vise til refleksjon over sin profesjonelle utvikling og ha et bevisst forhold til sin egen rolle som kommende barnehagelærer. I praksisperioden vektlegges studentens skikkethet som blant annet innebærer ansvarlighet i forhold til å møte i tide, holde avtaler og levere avtalt arbeid innen fristen. 

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført praksis skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytter:

Kunnskap 

Studenten har

 • kunnskap om seg selv og selvledelse i møte med enkeltbarn og barnegrupper i en mangfoldig barnehage 
 • kunnskap om hvordan fagkunnskap fra kunnskapsområdene kan realiseres med enkeltbarn og barnegrupper
 •  kunnskap om praktisk bruk av observasjon, dokumentasjon og pedagogisk dokumentasjon  
 •  kunnskap om bruk av Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ferdigheter 

Studenten kan

 • vise evne til ledelse av seg selv i møte med praksisbarnehagen 
 • bidra til variert lek og gode samspillsmønstre i møte med enkeltbarn og barnegrupper 
 • utøve og analysere egen pedagogisk ledelse av enkeltbarn og barnegrupper i barnehagen 
 • anvende innhold fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver i forbindelse med planlegging og gjennomføring av faglige aktiviteter  
 • bruke ulike metoder for observasjon og dokumentasjon  
 • delta i barns lek, samspills- og læringssituasjoner 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • ta i bruk observasjon og dokumentasjon som redskap for refleksjon om seg selv, barns væremåter og deres behov 
 • kritisk reflektere og analysere relevante problemstillinger knyttet til pedagogisk ledelse i praksisbarnehagen 
 • analysere og kritisk vurdere hvordan lek og aktiviteter i barnehagens hverdag kan bidra til samspill mellom barn/barn og barn/student 
 • kunne diskutere og reflektere sammen med praksislærer over Rammeplanens betydning for barnehagens praksiser 

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 25 dager 1/1 25 Dager Bestått/ Ikke bestått

Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 90 % tilstedeværelse.Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Lena Forus

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

Det skal gjennomføres oppgaver knyttet til praksis og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer av emner etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto