Praksis 3. trinn 35 dager (BBDPR3)

Praksis tredje studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU) og Språk, tekst og matematikk (STM)

Fokus i praksis 3. studieår:

 • Ledelse av barn og barnehage

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

BBDPR3

Versjon

1

Vekting (Sp)

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studentene skal i tredje studieår utvikle evne til pedagogisk ledelse og ledelse av endrings- og utviklingsprosesser i barnehagen og vise at pedagogisk ledelse innebærer profesjonsetisk bevissthet. Studenten skal fokusere både på egen yrkesidentitet og barnehagens samfunnsmandat og kunne reflektere over dette. 

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført praksis skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytter:

Kunnskap

Studenten har kunnskap:

 • om barnehagelærer rollen og hva ulike sider ved profesjonsutøvelsen innebærer i en mangfoldig barnehage 
 • om ledelse og målstyrt pedagogisk ledelse  
 •  om barnehagen som en lærende organisasjon og utvikling av slike organisasjoner  
 • ulike miljø som kan fremmer og ivaretar lek 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • framstå som en barnehagelærer og kunne reflektere rundt ulike sider ved profesjonsutøvelsen 
 • lede barnehagen som lærende organisasjon 
 • øke sin generelle pedagogiske lederkompetanse 
 • legge til rette for et miljø som fremmer og ivaretar lek 
 • reflektere over balansen mellom målstyrt og pedagogisk ledelse og dialog med medarbeidere, og balansen mellom å ta hensyn til egne behov og være andreorientert

Generell kompetanse

Studenten 

 • har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn, foresatte og personale 
 • kan være i konstruktiv dialog med eksterne samarbeidspartnere 
 • kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis 
 • kan identifisere områder som krever utviklingsarbeid og kan vurdere hvilke ledelseshandlinger som er nødvendige for å realisere en ønsket utvikling 

Forkunnskapskrav

Bestått praksis fra forrige studieår.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 35 dager, 15 dager høst, 20 dager vår 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse.Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Lena Forus

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

Praksis i barnehagen. Det skal gjennomføres praksisoppgave og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer av emner etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto