Hopp til hovedinnhold

Kreativ barnehage fordypning BBL365

Kreativ barnehage er en tverrfaglig fordypning bestående av fagene drama, forming og musikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BBL365

Versjon

1

Vekting (SP)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytter:

Kunnskaper: 

Studenten har kunnskap om:

 • barnekultur, samiske kunst- og kulturtradisjoner og kulturelt mangfold
 • barns estetiske erfaring, formidling og samspill
 • sammenheng mellom estetiske læreprosesser og danning
 • ledelse og didaktikk i arbeidet med kreative prosesser i barnehagen
 • nyere forskning knyttet til de praktisk-estetiske fag
 • digitale mediers relevans i de estetiske fag

Ferdigheter:

Studenten kan

 • tilrettelegge for kunst og kultur i barnehagen
 • gi barna estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisere på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon
 • ta i bruk rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer
 • ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
 • bruke ulike teknikker, materialer og medier til å uttrykke seg i eget skapende arbeid, og utforske disse sammen med barn i planlagte og spontane situasjoner
 • motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, drama, forming og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer

Generell kompetanse:

Studenten:

 • har kunstnerisk og kulturell innsikt
 • kjenner barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns læringsprosesser
 • har kompetanse til å støtte og berike barns bearbeiding av møter med kunst og kultur
 • er oppmerksomme på barnas ulike uttrykk innen tradisjonskultur og barnekultur
 • har kompetanse til å skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom
 • har kompetanse til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid
 • kan bygge på utviklingsarbeid og forskning i kunst- og kulturfaglig arbeid i barnehagen
Innhold
De estetiske fagene representerer på hver sin måte opplevelseskvaliteter som det er viktig å få et bevisst forhold til. Gjennom ulike prosjekter utfordres studentene til å være eksperimenterende og nyskapende. Fordypningen har et klart praktisk, teoretisk og metodisk sikte som utforskes i nær tilknytning til praksisfeltet.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Bestått kunnskapsområdet Kunst, Kultur og Kreativitet.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell muntlig eksamen knyttet til prosjektarbeid 1/1 A - F

Omfang av individuell muntlig eksamen knyttet til prosjektarbeid: Inntil 30 min.Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskriften, § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Praktisk-metodiske arbeidskrav i fagene, Individuell fagtekst, Obligatorisk tilstedeværelse, minimum 80%

Spesifisering av arbeidskrav:

 • Praktisk- metodiske arbeidskrav i fagene.
 • Individuell fagtekst. Omfang: 2000 ord (+/- 10 %).

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Faglærer: Anne Karin Fotland
Emneansvarlig: Beate Gilje Tumyr
Faglærer: Nils Christian Fossdal
Faglærer: Hallgjerd Byrkjeland
Studieprogramleder: Anne Kristine Solberg Runestad
Faglærer: Kirsten Halle
Praksiskoordinator: Lena Forus
Studiekoordinator: Karin Berner
Praksiskoordinator: Birte Berg
Arbeidsformer

Undervisningen består av prosjektarbeid, forelesninger, selvstudium, praktisk undervisning, seminar, gruppearbeid, veiledning og ekskursjoner. Det legges opp til studentaktive læringsformer. Studentene skal arbeide både individuelt og i grupper.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto