Kreativ barnehage fordypning (BBL365)

Kreativ barnehage er en tverrfaglig fordypning bestående av fagene drama, forming og musikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

BBL365

Versjon

1

Vekting (Sp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

De estetiske fagene representerer på hver sin måte opplevelseskvaliteter som det er viktig å få et bevisst forhold til. Gjennom ulike prosjekter utfordres studentene til å være eksperimenterende og nyskapende. Fordypningen har et klart praktisk, teoretisk og metodisk sikte som utforskes i nær tilknytning til praksisfeltet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytter:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om barnekultur, samiske kunst- og kulturtradisjoner og kulturelt mangfold
 • har kunnskap om barns estetiske erfaring, formidling og samspill
 • har kunnskap om sammenheng mellom estetiske læreprosesser og danning
 • har kunnskap om ledelse og didaktikk i arbeidet med kreative prosesser i barnehagen
 • har kunnskap om nyere forskning knyttet til de praktisk-estetiske fag
 • har kunnskap om digitale mediers relevans i de estetiske fag

Ferdigheter

Studenten

 • kan tilrettelegge for kunst og kultur i barnehagen
 • kan gi barna estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisere på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon
 • kan kan ta i bruk rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer
 • kan ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
 • kan bruke ulike teknikker, materialer og medier til å uttrykke seg i eget skapende arbeid, og utforske disse sammen med barn i planlagte og spontane situasjoner
 • kan motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, drama, forming og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunstnerisk og kulturell innsikt
 • kjenner barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns læringsprosesser
 • har kompetanse til å støtte og berike barns bearbeiding av møter med kunst og kultur
 • er oppmerksomme på barnas ulike uttrykk innen tradisjonskultur og barnekultur
 • har kompetanse til å skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom
 • har kompetanse til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid
 • kan bygge på utviklingsarbeid og forskning i kunst- og kulturfaglig arbeid i barnehagen

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bestått kunnskapsområdet Kunst, Kultur og Kreativitet.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell muntlig eksamen knyttet til prosjektarbeid 1/1 Bokstavkarakterer

Omfang av individuell muntlig eksamen knyttet til prosjektarbeid: Inntil 30 min.Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen, innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskriften, § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Praktisk-metodiske arbeidskrav i fagene, Individuell fagtekst, Obligatorisk tilstedeværelse, minimum 80%

Spesifisering av arbeidskrav:

 • Praktisk- metodiske arbeidskrav i fagene.
 • Individuell fagtekst. Omfang: 2000 ord (+/- 10 %).

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Beate Gilje Tumyr

Emneansvarlig:

Hege Hervik

Emneansvarlig:

Hallgjerd Byrkjeland

Praksiskoordinator:

Lena Forus

Studiekoordinator:

Karin Berner

Praksiskoordinator:

Birte Berg

Arbeidsformer

Undervisningen består av prosjektarbeid, forelesninger, selvstudium, praktisk undervisning, seminar, gruppearbeid, veiledning og ekskursjoner. Det legges opp til studentaktive læringsformer. Studentene skal arbeide både individuelt og i grupper.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer av emnet etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto