Hopp til hovedinnhold

Utvalgte juridiske emner BHO120

Næringsvirksomhet innenfor servicenæringene, herunder hotell og restaurant, skjer innenfor rettslige rammer. Det er viktig for utøvelsen av all slik næringsvirksomhet at man har kunnskap om hvilke rettsregler som gjelder, hvilke metoder man bruker for å bestemme reglenes innhold og hvordan man fører faktiske situasjoner inn under respektive regel. Emnet dekker både privatrettslige og offentligrettslige regler og juridisk metode. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BHO120

Versjon

2

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole

Læringsutbytte

Etter å ha fulgt undervisning og forelesninger, og etter øvinger og oppgaveløsninger i dette emnet, skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

  • Ha god kunnskap om juridisk metode og rettskildelære
  • Ha god kunnskap om rettsreglene innfor følgende rettsområder:Rettskildelære Grunnprinsippene for juridisk metode  Rettskildefaktorene og deres betydning og funksjon ved dannelse av rettsregler  Rettskildeprinsippene og deres betydning for rettskildefaktorene og individuelle rettsspørsmål Avtalerett Reglene om inngåelse, revisjon og opphør av avtalerReglene om fullmaktsforholdReglene om avtalebruddArbeidsrettReglene om ansettelseReglene om oppsigelse og avskedigelseFerielovgivningenForvaltningsrettReglene om forvaltningslovens kap. I,II samt IV-VIIReglene dokumentinnsyn etter Offentlighetslova

Ferdigheter:

  • Anvende juss og fakta innenfor kunnskapsområdene i næringsrelaterte situasjoner

Generell kompetanse

  • Evne å anvende juridisk metodikk basert på rettskildefaktorer og rettslige prinsipper
Innhold
Emnet skal dekke de mest sentrale rettsområdene innenfor servicenæringene når det gjelder næringsvirksomhet. Emnet gir kunnskap om juridisk metodikk og hvordan denne anvendes på juss og faktum. Emnet behandler konkrete regler innenfor rettsområdene og hvordan disse brukes til å finne løsning av konkrete juridiske problemstillinger. Problemstillingene er hentet fra avtalerett, arbeidsrett, forvaltningsrett. 
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Norges Lover, annen lovsamling eller særtrykk/kopi av enkeltlover. Disse kan kun inneholde offisiell lovtekst uten kommentarer. Lovdata-utskrifter er ikke tillatt

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Dag Osmundsen
Arbeidsformer
Forelesninger, gruppearbeid, øvingsoppgaver.
Åpent for
Hotelledelse y-vei Hotelledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevaluseringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Juss for hotell og reiseliv (BHO120) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto