Redaksjonell organisering og produksjon (BJO103)

Dette emnet skal gi studentene innføring i hvordan ulike redaksjoner er organisert og hvordan journalistikken er strukturert og produsert. Den journalistiske arbeidsprosessen går fra idé til publisering på ulike plattformer. Emnet skal gi kunnskap om de ulike journalistiske rollene og funksjonene innenfor en redaksjon i tillegg til kompetanse i å arbeide i team. Emnet tar opp hvordan det norske mediesystemet er strukturert og hva eierskap, økonomi og teknologi betyr for nyhetsproduksjonen. Studentene får også innsikt i journalistikkens institusjonelle og profesjonelle dimensjoner, samt andre statlige institusjoner som er relevant for journalistikken.

Emnet relaterer seg til FNs bærekraftsmål 16, særlig målet om ansvarlige institusjoner (16.6), representative beslutningsprosesser (16.7) og tilgang til informasjon (16.10).

Emnet går parallelt med Praktisk journalistikk 2, og må ses i sammenheng med dette.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BJO103

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Det blir undervist i redaksjonell organisering, journalistiske funksjoner, journalistikken som institusjon, det norske mediesystemet, medieøkonomi og teknologiens rolle.

I tillegg skal studentene besøke lokale redaksjoner. I løpet av semesteret skal studentene også gjøre oppgaver som innebærer besøk til rådhus og tinghus.

Dette emne må bestås for at studenten skal kunne gå videre på emnene "BJO201 Undersøkende journalistikk" og "BJO202 Fortellende journalistikk".

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper

Studenten skal:

 • Ha kunnskap om hvordan redaksjoner er organisert, og om de ulike journalistiske funksjonene, oppgavene og prosessene i redaksjonelt arbeid.
 • Ha kunnskap om arbeidsprosessen fra idé til publisering på ulike plattformer.
 • Ha kunnskap om de strukturelle rammene for nyhetsproduksjon og hva det betyr for det journalistiske arbeidet.
 • Ha kunnskap om journalistikken som institusjon og profesjon, og journalistikkens samspill med andre statlige institusjoner.

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Kunne inneha ulike roller i en redaksjon.
 • Kunne reflektere over eget journalistisk arbeid i team og individuelt.
 • Kunne anvende kunnskap om metoder og prosesser i journalistikken.
 • Kunne forklare de strukturelle og institusjonelle betingelsene for nyhetenes organisering og produksjon.
 • Kunne skrive akademiske oppgaver.

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Ha forståelse og innsikt i redaksjoners oppbygning.
 • Ha forståelse for ulike typer journalistisk arbeid i en redaksjon.
 • Ha forståelse for journalistrollen og egen plass i medieorganisasjoner.
 • Ha forståelse for journalistikkens strukturelle rammebetingelser.

Forkunnskapskrav

BJO101 Introduksjon til journalistikk, BJO102 Praktisk journalistikk 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske oppgaver

Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske, og må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det er også obligatorisk deltakelse i alle prosjekter og seminarer i emnet. Studentene må også bestå syv av ti obligatoriske nyhetskvisser i løpet av semesteret.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20 % fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10 %. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Oluf Langhelle

Arbeidsformer

Forelesinger, prosjektarbeid, seminar, ekskursjon, praktiske øvelser, nyhetskvisser og innleveringsoppgaver som må ses i sammenheng med parallellemnet Praktisk journalistikk 2.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i radio, fjernsyn og på nett (BJO115_1) 10

Åpent for

Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto