Multimediejournalistikk (BJO300)

I dette emnet skal studenten lære om hvilke medier som er best å bruke i ulike journalistiske produksjoner som tar for seg globale spørsmål. En viktig del av emnet er å forstå hvordan journalister kan lage et multimedialt innhold som treffer lokale brukere om internasjonale tema på ulike plattformer. Studenten skal videre lære hvordan teknologien utfordrer den globale journalistikken, hvordan sosiale medier kan brukes til å innhente og spre innhold og hvordan håndtere kilder og andre kulturelle forutsetninger i andre samfunn enn det norske. Studentene skal også lære om nye verktøy i journalistikken og forstå hvilke nye muligheter og utfordringer verktøyene gir bransjen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BJO300

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet tar for seg bruk av ulike medier, sosiale medier, kontakt med brukerne, nye etiske gråsoner og nye journalistiske verktøy, samt lokale, nasjonale og globale forhold, og samspillet dem imellom.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

  • hvilke medietyper som egner seg best i ulike journalistiske produksjoner.
  • hvordan forskjellig bruk av medier vil påvirke journalistikken som formidles.
  • gjeldende regelverk og etiske utfordringer for multimediale og globale redaksjoner.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • kritisk kildebehandling utenfor det norske mediesystemet.
  • bruke sosiale medier i tråd med dagens redaksjonelle praksis.
  • publisere et multimedialt journalistisk prosjekt med globalt tema.
  • jobbe selvstendig og levere journalistiske produkt innen gitt tidsfrist.

Generell kompetanse

Student skal kunne:

  • Reflektere rundt journalistikkens kulturelle og samfunnsmessige kontekst.
  • Reflektere kritisk rundt hvordan ulike medier påvirker brukerne.

Forkunnskapskrav

BJO101 Introduksjon til journalistikk, BJO102 Praktisk journalistikk 1, BJO103 Redaksjonell organisering og produksjon, BJO104 Praktisk journalistikk 2, BJO201 Undersøkende journalistikk, BJO202 Fortellende journalistikk, BJO203 Media and communication, BJOPRA Journalistisk praksis

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 1 Uker Bokstavkarakterer

Hjemmeeksamen består av en praktisk og en teoretisk del. De to delene teller likt. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppgaver, prosjekt, seminarer og skriftlig oppgave

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppgaver, prosjekt, seminarer og skriftlig oppgave. Alle oppgavene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Faglærer:

Lars Helle

Instituttleder:

Oluf Langhelle

Arbeidsformer

Forelesninger, prosjektutvikling, seminarer og obligatoriske innleveringsoppgaver. Studenter bør være oppmerksomme på at temaer som behandles i forelesninger og seminarer er eksamensrelevante. Studiet vil periodevis kunne kreve arbeid ut over vanlig arbeidstid. Det kan derfor være vanskelig å kombinere studiet med fast arbeid.

Åpent for

Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto