HR-ledelse (HR) (BRH230)

Studentene får gjennom dette emnet kunnskap om rollen til leder/HR-leder i prosesser fra rekruttering til avslutning av arbeidsforhold og organisasjonsutviklingsprosesser med mål om å oppnå gode arbeidsmiljøer preget av engasjement og kreativitet og gode resultater for organisasjonen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BRH230

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studentene skal få kunnskap om hvordan tilrettelegge og arbeide med blant annet personalpolitisk planlegging, bemanning og rekruttering, sosialisering inn i arbeidsorganisasjonen, oppfølging av medarbeidere gjennom medarbeidersamtaler og andre viktige samtaler, opplæring, kompetanse- og karriereutvikling, samt praktisk konfliktløsning i servicenæringen, HMS og oppfølging av sykefravær. Studentene skal videre bevisstgjøres i forhold til ansvarlig ledelse, anstendig arbeid, likestilling, egne verdier, normer og erfaringer, og verdien av de menneskelige ressursene i servicebedrifter.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • har grunnleggende kunnskap om sentrale prinsipper, temaer og problemstillinger innen HR-ledelse
 • har kunnskap om sentrale arbeidsprosesser, verktøy og arbeidsmetoder innen HR-ledelse
 • har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagfeltet og aktuelle diskusjoner og trender
 • har kunnskap om fagområdets historie, utvikling og plass innenfor organisasjoner og serviceindustri

Ferdigheter:

 • kan delta i HR-prosesser og anvende faglig kunnskap for planlegging og gjennomføring av organisasjoners personalpolitikk
 • kan anvende og beherske relevante arbeidsmetoder innen HR-ledelse
 • kan analysere og definere medarbeidernes arbeidssituasjon og tilrettelegge personalarbeid på individ -, gruppe- og organisasjonsnivå
 • kan reflektere over og klargjøre egen og andres rolle og ansvar innen det personalpolitiske arbeidsfeltet
 • Kunne bruke grunnleggende regelverk innen HR-området

Generell kompetanse:

 • har innsikt i relevante etiske utfordringer og problemstillinger innen det personalpolitiske arbeidsfeltet
 • kan finne fram, bearbeide og formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig, individuelt og i samarbeid med andre
 • kan plassere og relatere feltet personalledelse i forhold til feltet ledelse generelt
 • har kompetanse i akademisk skriveteknikk

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Hjemmeoppgave og en skriftlig prøve

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 3/5 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt
Fordypningsoppgave 2/5 7 Dager Bokstavkarakterer Alle

Opplegg for fordypningsoppgaven vil bli redegjort for ved semesterstart.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Være til stede på 5 presentasjoner (20 min. muntlig framføring) i tillegg til sin egen
20 minutt obligatorisk muntlig presentasjon består av en 10 minutters presentasjon og 10 minutter til kommentarer og diskusjoner.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Gro Ellen Mathisen

Arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Personalledelse (HR) (BHO290_1) 10

Åpent for

Digital serviceledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto