Hopp til hovedinnhold

Personalledelse (HR) BRH230

Studentene får gjennom dette emnet kunnskap om sentrale personalpolitiske emner, problemstillinger og arbeidsmetoder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BRH230

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole

Læringsutbytte

Etter endt kurs forventes det at studentene skal ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

 • har grunnleggende kunnskap om sentrale prinsipper, temaer og problemstillinger innen personalledelse
 • har kunnskap om sentrale arbeidsprosesser, verktøy og arbeidsmetoder innen personalledelse
 • har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagfeltet og aktuelle diskusjoner og trender
 • har kunnskap om fagområdets historie, utvikling og plass innenfor organisasjoner og serviceindustri

Ferdigheter:

 • kan delta i ledelsesprosesser og anvende faglig kunnskap for planlegging og gjennomføring av organisasjoners personalpolitikk
 • kan anvende og beherske relevante arbeidsmetoder og verktøy innen personalledelse
 • kan analysere og definere medarbeidernes arbeidssituasjon og tilrettelegge personalarbeid på individ -, gruppe- og organisasjonsnivå
 • kan reflektere over og klargjøre egen og andres rolle og ansvar innen det personalpolitiske arbeidsfeltet

Generell kompetanse:

 • har innsikt i relevante etiske utfordringer og problemstillinger innen det personalpolitiske arbeidsfeltet
 • kan finne fram, bearbeide og formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig, individuelt og i samarbeid med andre
 • kan plassere og relatere feltet personalledelse i forhold til feltet ledelse generelt
 • har kompetanse i akademisk skriveteknikk
Innhold
Studentene skal få kunnskap om hvordan tilrettelegge og arbeide med blant annet personalpolitisk planlegging, bemanning og rekruttering, sosialisering inn i arbeidsorganisasjonen, oppfølging av medarbeidere gjennom medarbeidersamtaler og andre viktige samtaler, opplæring, kompetanse- og karriereutvikling, samt praktisk konfliktløsning i servicenæringen, HMS og oppfølging av sykefravær. Studentene skal videre bevisstgjøres i forhold til ansvarlig ledelse, egne verdier, normer og erfaringer, og verdien av de menneskelige ressursene i servicebedrifter. Dette innebærer også en innsikt i kommunikasjonens betydning i de aktuelle samhandlingsprosessene.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Hjemmeoppgave og en skriftlig prøve

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 3/5 4 Timer A - F Aktuelle lover og forskrifter
Fordypningsoppgave 2/5 7 Dager A - F Alle

Opplegg for fordypningsoppgaven vil bli redegjort for ved semesterstart.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Være til stede på 5 presentasjoner (20 min. muntlig framføring) i tillegg til sin egen
20 minutt obligatorisk muntlig presentasjon består av en 10 minutters presentasjon og 10 minutter til kommentarer og diskusjoner.
Fagperson(er)
Timelærer: Åse Helene Bakkevig Dagsland
Emneansvarlig: Kristin Engh
Arbeidsformer
Forelesninger og gruppearbeid.
Åpent for
Hotelledelse y-vei Hotelledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Personalledelse (HR) (BHO290) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto