Hopp til hovedinnhold

Tourism Supply Chain Management BRL304

Kurset gir et innblikk i hvordan virksomheter og organisasjoner innen turisme samhandler og samarbeider innenfor forsynings- og distribusjonskjeder innenfor nasjonale og internasjonal reiselivsmarkeder for å kunne nå sine mål.  


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BRL304

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten ha tilegnet seg bred kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innen følgende områder:

Kunnskap:

Opparbeide seg kunnskap om hvilke funksjoner som ivaretas i reiselivsnæringens forsyningskjeder (Tourism Supply Chains), oversikt over måter disse er organisert på og hvilke typer aktører og interesser om er involvert på ulike nivåer. I betegnelsen forsyningskjeder inkluderer vi dette kurset også distribusjonskanaler innenfor internasjonal turisme. 

Oversikt over relevante begreper og teoretiske perspektiver som kan gi noen rammeverk som kan bidra en mer overordnet forståelse av rollene og interaksjonene til de enkelte aktørene og hvordan de både kan konkurrere og samarbeide. Noen av disse teoriområdene er: Business-to-business marketing, relasjonsutvikling, strategiske allianser, transaksjonskostnadsteori, information economics (inkludert web basert) og styring av distribusjonskjeder.

Oversikt over mellomleddenes roller i distribusjonskjedene, inkludert online reisebyråer og turoperatører og hvilke utfordringer disse representerer for bedrifter, for eksempel hoteller, destinasjoner og flyselskap, samt oversikt over ulike konflikter, maktfordeling og institusjonelle rammeverk som kan forklare aktuelle kritiske aspekter ved forsyningskjedene.

Innsikt i hvordan samarbeid mellom underleverandører og større reiselivsbedrifter, slik som flyselskap, hotellkjeder og eventselskaper, kan foregå.

Innsikt i hvordan forsynings/distribusjonskjeder kan ha en positiv eller negativ innvirkning på lokale næringsaktører i destinasjoner og bidra til bærekraftig utvikling.

Innsikt i hvilke utfordringer usikkerhet og endringer i markedssituasjonen og omverden vil spesielt bli tatt opp.

Ferdigheter:

Ha evnen til å analysere hvordan konkrete forhold relatert til reiselivets forsyningskjeder innvirker på dag-til-dag handlinger og utvikling på lang tid for enkeltstående virksomheter og konstellasjon av virksomheter, for eksempel hotellkjeder og turoperatørallianser, innen turisme industrien.

Ferdighet til og gå inn i en samarbeidsfunksjon mellom reiselivsbedrifter.

Ha grunnlag for å analysere på fordelingskjede relaterte spørsmål innenfor og utenfor den internasjonale turisme industrien.

Generell kompetanse:

Ha grunnleggende kompetanse til foreta en kritisk vurdering av hvordan en forsyningskjede fungerer sett ut fra den enkelte bedrift, bedriftskonstellasjon eller andre kjedeaktører og hvordan en best mulig kan tilpasse seg den aktuelle situasjonen. i internasjonal turisme. Spesielt gjelder dette tilpasninger til usikkerhet og endringer i forretningsmessige omgivelser.

Ha kompetanse på hvordan en skal vurdere forsyningskjeder i et videre nærings- og samfunnsperspektiv.

Kompetanse på hvordan en leder opptrer i forsyningskjeder for best mulig å oppnå egne mål og målene til andre tilhørende aktører på lang sikt.

Innhold
Emnet vil belyse hvorfor virksomheter og organisasjoner driver nettverksbygging, hvordan de regulerer disse innenfor et sterkt konkurransepreget miljø. Det vil være et særlig fokus på måten virksomheter og organisasjoner innen turismenæringen samhandler og samarbeider for å skape verdier og utvikle en bærekraftig turisme industri på destinasjoner sammen med eksterne, nasjonale, og internasjonale aktører. Det sees også nærmere på hvordan man går utenom de trasjonelle rammene for samhandling, og skaper, og utvikler opplevelser direkte med forbrukeren. Det diskuteres også hvordan den teknologiske utviklingen og situasjonen i omverden påvirker distribusjonskjeden. Denne kunnskapen og forståelsen er helt nødvendig for å kunne forstå den gjensidig avhengighet som eksisterer mellom virksomheter og på destinasjoner, og deres resultater innenfor et komplekst internasjonalt marked.  
Forkunnskapskrav
Et av følgende alternativer:
BRH100 Serviceledelse, BRH210 Markedsføring
BHO130 Serviceledelse og serviceorganisering, BHO270 Markedsføringsledelse
Anbefalte forkunnskaper
BRL140 Innføring i reiseliv
Eksamen / vurdering

Hjemmeeksamen, skriftlig skoleeksamen og muntlig presentasjon med kort skriftlig arbeid

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen i gruppe 3/5 Bokstavkarakterer
Skriftlig skoleeksamen 2/5 4 Timer Bokstavkarakterer
Muntlig presentasjon med kort skriftlig arbeid 0/5 Bestått/ Ikke bestått

•  Forhåndsgodkjenning av tema/case med kort beskrivelse for hjemmeeksamen i gruppe på minst 250 ord.

Selve hjemmeeksamen på gruppe, maks 3 personer. Kan også skrives individuelt.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Øystein Jensen
Instituttleder: Trude Furunes
Arbeidsformer
Forelesninger,  gjesteforelesere og case-beskrivelser.  Disse gis primært digitalt online eller/og gjennom opptak. Det legges opp til 3 fysiske samlinger i klasserom: Tidlig, i midten og i slutten av semesteret. 
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto