Sosiologisk teori: Nyere perspektiver (BSS150)

Emnet gir en fordypning i nyere sosiologisk teori. Emnet handler særlig om forskjellige sosiologiske forsøk på å overkomme spenningen mellom mikro og makro, aktør og struktur. Sosiologiens nyere teoretikere, grovt regnet fra etter andre verdenskrig, er opptatt av hva som kjennetegner samfunnet etter industrialiseringen. Sentrale dimensjoner som skiller sosiologiske teorier fra hverandre er bl.a.: mikro - makro; aktør - struktur; konsensus - konflikt. Emnet forfølger alle disse, og stiller spørsmål som: Hva er individets plass i samtiden? Hva skaper endring? Hvordan forstår vi sosial konflikt? I tillegg behandler vi tema som hvordan sosiologisk teori kan videreutvikles, i møte med praktisk empirisk forskning. Emnet gir en innføring i sosiologisk tenkning omkring disse spørsmålene. Målet er å gjøre studentene i stand til å drøfte teorier opp mot hverandre og utvikle evne til kritisk drøfting av sosiologisk litteratur, og til å kunne overføre generell teori om det sosiale og om samfunnet til konkrete problemstillinger fra hverdags- og arbeidsliv.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BSS150

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Målet er å gi studentene innsikt i nyere sosiologiske teorier, og gjøre dem i stand til å reflektere over hvordan slike teorier bidrar til ulike måter å forstå forholdet mellom individ, grupper og dagens samfunn på. Studentene får en grunnleggende innføring i sosiologiens nyere teoretiske hovedretninger, begreper og perspektiver, med tanke på å forstå samfunnsmessige sammenhenger og endringer. Studentene skal også få økt bevissthet om at ulike teorier gir ulike forklaringer på det sosiale. Emnet skal gi studentene innsikt i hvordan ulike teorier og forklaringer på sosiale forhold også gir politiske implikasjoner i håndteringen av utfordringer ved ulike sosiale fenomener som for eksempel mobilitet, etnisitet, ulikhet, helse, fattigdom, makt osv.

Læringsutbytte

I dette emnet skal dine analytiske ferdigheter videreutvikles gjennom at du tilegner deg kunnskap om moderne sosiologisk teori. Dette handler om å kunne identifisere viktige teoretiske problemstillinger i sosiologien, om å innhente informasjon om disse fra relevant litteratur og øvrig fra samfunnsdebatt, analysere og sammenfatte den informasjonen som innhentes, og deretter presentere resultatet av analysen for andre. Dette gjør deg i stand til å kunne anvende sosiologisk teori i diskusjoner om dagens politikk, hverdags- og arbeidsliv.

Kunnskaper

Etter endt emne forventes studentene å ha ervervet kunnskap om

  • sentrale trekk ved nyere sosiologiske teorier,
  • sosiologiens ulike teoretiske forsøk på å forstå sammenhengen mellom mikro og makro, aktør og struktur,
  • hvordan nyere sosiologiske teorier bidrar til ulike forklaringer vedrørende forholdet mellom individ, grupper og samfunn,
  • likheter og forskjeller, styrker og svakheter ved nyere samfunnsbeskrivelser, ulike sosiologiske teoriers empiriske forklaringskraft, ulike teoriers nivå og hvordan de forholder seg til empirisk forskning, samt
  • hvordan ulike sosiologiske teorier drøfter spørsmål som konsensus/konflikt, stabilitet/endring.

Ferdigheter

Etter endt emne skal studenten kunne

  • anvende sosiologiske begreper, modeller og teorier til å diskutere og analysere aktuell politikk, hverdags- og arbeidsliv,
  • sette sosiologisk teori inn i en overordnet og helhetlig forståelse av tiden vi lever i,
  • gjøre rede for sosiologisk teori som tematiserer handling og samhandling, rolle og identitet, modernitet, globalisering, ulikhet, konflikt,
  • nyttiggjøre seg av sosiologisk teori i møte med konkrete empiriske spørsmål, og forstå hvordan de kan anvendes.

Generell kompetanse

Studenten skal ha utviklet sosiologisk fagidentitet, respekt og forståelse for vitenskapelig tenkemåte, analytisk evne til å bruke generelle begreper og teorier til å analyseresammenhenger mellom individ og samfunn, kunnskap om perspektiver, teorier og begreper som er viktige for å forstå sammenhengen mellom både moderne og sen-/postmoderne samfunn og mellom disse typer samfunn og individet, kunnskap om hvordan ulike sosiologiske teorier forholder seg til sosiale skiller etter kjønn, etnisitet og sosial klasse, forståelse for hvordan teori kan videreutvikles, og for hvordan ulike teorier forholder seg til empiri.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BSS100 Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver, BSS130 Introduksjon til sosiologiske tema

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer

Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave
Emnet har obligatorisk innlevering av en mindre oppgave midtveis i semesteret. Denne må bestås for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Kine Marie Michelet

Arbeidsformer

Undervisningen blir gitt ved forelesninger og gruppearbeid hvor faglærer bistår. Emnet krever høy grad av selvstendig arbeid. For å oppnå forventet læringsutbytte må studentene deltaaktivt i den organiserte undervisningsaktiviteten, lese pensum og jobbe med skriftlige arbeider. Gruppearbeid med skriftlige arbeider er eneste mulighet for skrivetrening til eksamen og er således en viktig arbeidsform. Dertil er det det en obligatorisk innlevering som må bestås for å kunne gå opp til eksamen.

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto