Sosial ulikhet (BSS160)

Hvordan påvirker forskjellige ulikhetsfaktorer som kjønn, klasse og etnisitet individers muligheter og begrensninger? Hvordan kan en forstå ulikhet knyttet til kultur og økonomi? Hvordan oppleves hierarkier og ulikhet fra ulike sosiale posisjoner? Hva er sosial mobilitet? Hva er individuelle konsekvenser av sosial forflytning? Fins rasisme i Norge?

Emnet tar for seg ulike teorier og empirisk baserte perspektiver på sosial ulikhet, rikdom og fattigdom, og drøfter disse gjennomgående i relasjon til sosiale klasser, etnisitet, kjønn og utdanning


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BSS160

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir en innføring i ulike perspektiver på sosial ulikhet, hvordan sosiale forskjeller skapes og reproduseres, og hvordan økonomiske, sosiale og kulturelle aspekt virker inn på menneskers livsmuligheter. Sentralt står både økonomisk, materiell, symbolsk og kulturell ulikhet, og ulikhet knyttet til kjønn og etnisitet.

I emnet stilles det spørsmål om hva som menes med samfunnsklasser, og om man kan si at nye klasser vokser frem. Det gis innføring i klassebegrepet og nyere klasseforskning, med spesiell vekt på Pierre Bourdieus forståelse av ulikhet. Konsekvenser av klasseforskjeller på både individuelt og strukturelt nivå drøftes. Forholdet mellom ulikhetsfaktorene klasse, kjønn og etnisitet er et gjennomgående tema, fanget i begrepet interseksjonalitet.

Videre gjennomgås teoretiske og empiriske perspektiver på sosial mobilitet og klassereiser, i tillegg til oppfatninger og opplevelser av forskjeller og sosiale hierarki. Emnet tar også for seg ulikhet lokalt (levekår og bostedssegregering) og ulikhet globalt (det globale arbeidslivet, prekariatet). 

FNs bærekraftsmål, og da særlig mål 10 om mindre ulikhet og mål 5 om likestilling mellom kjønnene, ligger som en kjerne i emnets temaer.

Læringsutbytte

I dette emnet lærer du å tenke analytisk om temaet sosial ulikhet. Det handler blant annet om å identifisere spørsmål og problemstillinger knyttet til temaet sosial ulikhet og å innhente informasjon for å besvare dem. Videre handler det om å analysere informasjonen og presentere resultatet. Du lærer å ta til deg, produsere og systematisere kunnskap om sosial ulikhet, og å forholde deg kritisk til kunnskap og forskning.

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten:

  • ha kunnskap om fordelingen av goder og onder i samfunnet
  • kjenne godt til sentrale teorier om og perspektiver på sosial ulikhet, herunder ulikhetsfaktorene klasse, kjønn og etnisitet
  • ha kunnskap om perspektiver på og konsekvenser av sosial forflytning (sosial mobilitet og klassereiser)

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten:

  • kunne anvende relevante begreper, teorier og empiri i analyser av sosial ulikhet
  • kunne reflektere over ulikheter i en lokal og global kontekst
  • ha øvet seg i analytisk tenkemåte, dvs. identifisere, formulere og undersøke forskbare problemstillinger, anvende forskningsmetoder, innhente og analysere informasjon/litteratur/data, samt gi en klar og ryddig presentasjon av resultatene
  • kunne følge akademisk henvisningsskikk

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten:

  • kunne kombinere teorier og kunnskapsområder i drøfting og faglig fremstilling av sosiale fenomener
  • kunne utvikle faglige argumenter ved å bruke kilder og teorier på saklig vis
  • være trenet i refleksjon og kritisk analyse

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Den organiserte undervisningen består av forelesninger i kombinasjon med gruppearbeid. I tillegg kreves det at studentene arbeider selvstendig med faget. For å oppnå forventet læringsutbytte må studentene delta aktivt i den organiserte undervisningen, jobbe med gruppeoppgaver og lese pensum grundig.

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto