Hopp til hovedinnhold

Bygningsfysikk og husbygg BYG210

Emnet gir kunnskap om praktisk husbygging og teorien bak aktuelle bygningstekniske løsninger. Bygningsfysikk og boliger utført i trekonstruksjoner er de mest sentrale temaene i emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BYG210

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte

Studentene skal være i stand til å gjøre bygningsfysiske beregninger av energibehov, kondensfare, lyd m.m. og kunne utarbeide profesjonelle byggemeldingstegninger. Kunne dimensjonere enkle konstruksjoner ved hjelp av tabeller.

Skal kunne prosjektere arbeidstegninger med nødvendige detaljer for et småhus i tre inklusiv grunn- og betongarbeider.

Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om småhusbygging i Norge gjennom de siste generasjoner, og være kjent med gjeldende tekniske forskrifter (TEK17) herunder kravene til universell utforming, samt andre relevante lover og forskrifter for småhusbyggeriet.

Innhold
Gjennom dette faget skal studentene få grunnleggende innsikt i bygningsfysiske tema som: Værpåkjenninger og lokalklima, innemiljø, varmeteknisk bygningsutforming og beregning av energiforbruk, fuktmekanikk, lyd, lys og grunnleggende brannteori. Studentene skal tilegne seg bred forståelse av de tekniske utfordringene og løsningsprinsippene for oppføring av vanlige småhus i tre (Eksempelvis boliger, hytter, barnehager eller lignende), herunder: Utførelse av fundamentering (terreng, grunnforhold), gulv på grunnen, gulv- og bjelkelagskonstruksjoner, yttervegger, vinduer og dører, takkonstruksjoner, innredning og tekniske installasjoner, spesialrom og uteoppholdsplasser. Grunnleggende kunnskaper om materialer som anvendes i byggeprosjekter, deres egenskaper og bruksområder: Tre og trebaserte materialer, tegl, betong og naturstein, stål, andre metaller og beslag, isolasjonsmaterialer, papp, folier og fugematerialer, samt materialer for overflatebehandling
Forkunnskapkrav
ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg
Anbefalte forkunnskaper
BYG102 Byggematerialer og geoteknikk, BYG105 Stedsforståelse og Byteori
Eksamen / vurdering

Prosjektoppgave og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave 3/10 A - F
Skriftlig eksamen 7/10 4 Timer A - F

Emnet har en løpende vurdering. Alle deler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet.
Den samlede karakteren beregnes av systemet ut fra karakteren på de enkelte vurderingsdeler.Prosjektoppgaven gjennomføres i grupper.Studenter som ønsker å ta prosjektoppgaven på nytt, kan gjøre dette neste gang emnet har ordinær undervisning.

Fagperson(er)
Faglærer: Guillermo Rojas Orts
Emneansvarlig: Guillermo Rojas Orts
Faglærer: Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Arbeidsformer
6 timer tilrettelagt undervisning pr. uke: 4 timer forelesning + 2 timer veiledning.
Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Huset og byen (BIB630) 10
Husbyggteknikk (BIB470) 5
Trehus (BIB180) 10
Bygningsteknologi (BIB140) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto