Bærekraftig byutvikling og kulturmiljø (BYG215)

Faget gir kunnskap om hvordan planlegge for bærekraftige bymiljø, og sikre bærekraftig utvikling gjennom arealplanfaglige verktøy.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

BYG215

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Faget gir kunnskap om bærekraftig byutvikling i lys av FNs bærekraftsmål 11 som handler om å "gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige". Bærekraftsmålet er retningsgivende for hvordan planlegging av urbaniseringsprosesser skal sikre et bedre samspill mellom mennesker og miljø for i fremtiden å begrense klimautslipp og ressursforbruk. Målet om mer bærekraftige løsninger krever innsikt og kompetanse i komplekse prosesser som søker løsninger som ivaretar både miljømessige, økonomiske og sosiale interesser. Det krever også en forståelse for demokratiske beslutningsprosesser og innbyggermedvirkning. Planleggere må kunne identifisere et steds utfordringer og muligheter innen mange interesseområder for i neste omgang gi anbefalinger om hvordan urbanisering og fortetting skal skje på en måte som sikrer levende miljø for både mennesker og natur.

Faget gir kunnskap om hvordan planlegge for bærekraftige bymiljø i eksisterende kulturmiljø. Det gis innsikt i bylandskapsanalyser, prinsipper for byforming og byfornying, samt byens infrastruktur, stedskvaliteter, utfordringer og mulighetsrom. Relaterte tema er byggeskikk, kulturminnevern, naturmiljø og klimatilpasning som virkemiddel for å levende og robust bymiljø. Denne kunnskapen skal brukes for å kunne faglig evaluere konflikten mellom bevaring og utbygging, samt å utvikle tilhørende planstrategier/planprogram, reguleringsplaner og -bestemmelser. 

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten ha

 • Kunnskap om målsetting og verktøy for bærekraftig byutvikling
 • Innsikt i prinsipper for styring av byers utvikling og fornyelse, samt hvordan fornyelse og vern av bygningsmassen administreres
 • Kunnskap om byplanleggingshistorie, samt norsk byggeskikk. Kunnskap om hvordan den eksisterende infrastrukturen har vokst frem og hvilke drivere (ressursgrunnlag, næringsliv, politikk, osv.) som har påvirket utviklingen. Dette skal danne forståelsesgrunnlaget for å identifisere bevaringsverdier i det fysiske miljø.
 • Kjennskap til lovverk og forvaltningspraksis for kulturminnevern
 • Kunnskap om planverktøy som planstrategi, planprogram, reguleringsplan og reguleringsbestemmelser

Etter fullført kurs skal studenten kunne

 • Gjennomføre analyser av byområder
 • Gjennomføre en kulturhistorisk vurdering av et byområde
 • Sette hensiktsmessige og gjennomførbare mål for bærekraftig utvikling av et byområde
 • Gi anbefalinger ift fornying eller bevaring
 • Utarbeide planer (strategi, program, reguleringsplan, bestemmelser)

Etter fulført kurs skal studenter ha generell kompetanse i

 • Prinsipper for bærekraftig byutvikling
 • Evaluering av og anbefalinger for bærekraftig utvikling av transformasjonsområder
 • Formidling av byanalyser og planstrategisk arbeid på et profesjonelt vis, både skriftlig, muntlig og grafisk 

Forkunnskapskrav

BYG100 Dataassistert konstruksjon (DAK)

Anbefalte forkunnskaper

BYG105 Stedsforståelse og Byteori, BYG110 Byrommet, BYG120 Områdeplanlegging, BYG130 Vegplanlegging

Eksamen / vurdering

Prosjektoppgave og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave 6/10 Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 4/10 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Prosjektoppgaven består av en gruppeoppgave og en individuell oppgave.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk oppmøte til prosjektarbeidet, og bidrag til gruppearbeid skal dokumenteres.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Anne Merete Skogland

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger og veiledning. Prosjektoppgave i grupper, som skal beskrive og analysere et studieområde og komme med forslag til løsninger på hvordan utviklingen i studieområdet bør styres mot bærekraftig utvikling og gode levekår. Det skal også vises til hvordan løsningen forankres gjennom plan- og reguleringsarbeid. Veiledning i grupper med obligatorisk oppmøte. Bidrag til gruppearbeid må dokumenteres. Individuell oppgave.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Bygningsvern og byutvikling (BIB640_1) 10
Rehabilitering av bygninger (BIB210_1) 5
Urban transformasjon (BIB480_1) 5

Åpent for

Byggingeniør, bachelor i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing., femårig

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto