Bærekraftige byregioner (BYG610)

Bærekraftige byregioner i en tid med mulige klimaendringer er tema for emnet. Drivkreftene bak endring i bosetting, arbeidsplasser, næringsliv, arealbruk og transport studeres. Hvordan utvikles infrastrukturen, hva er problemene og utfordringene? Hvilken rolle har areal- og transportplanlegging for den regionale utviklingen, for miljøproblemene og sikkerheten?


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BYG610

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Regionale prosesser knyttet til teknologiske, sosiale og demografiske endringer sett i lys av behovet for å utvikle robuste og bærekraftige byregioner behandles, samt: Urbanisering, miljøproblemer og miljøtiltak. Teorier om regional utvikling, drivkrefter og urbaniseringsprosesser. Forvaltningsreformen, planprosesser og planredskaper for offentlige og private organer. Lokaliseringsteorier. Strategisk planlegging og planprosesser på region og kommunenivå. Samordnet areal- og transportplanlegging. Trafikkmodeller og prognoser. Universell utforming. Næringslivets lokalisering og transporter. Klimautfordringen, energi og bærekraft.

Læringsutbytte

Gi studentene innsikt i byregionale utviklingsprosesser, metoder for å analysere og kunnskap om verktøy for å skape mer robuste og bærekraftige byer. Kurset skal gi teoretisk bakgrunn og metodiske ferdigheter i å arbeide på et strategisk oversiktsnivå med regionale prosesser innen areal- og transportutvikling, lokalisering av bosetting, arbeidsplasser og næringsliv, kultur- og fritidsaktiviteter. Målet er at studentene skal få innsikt i oversiktsplanlegging som et virkemiddel for bedre miljø, reduserte klimagassutslipp og økt bærekraft. De skal utvikle evnen til å forholde seg kritisk til utviklingen i byregionene og kunne vurdere hvilke grupper som taper og hvilke som vinner på denne utviklingen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Oppgave, muntlig presentasjon og rapport

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgaver 1/4 Bokstavkarakterer
Muntlig prøve 1/4 Bokstavkarakterer
Rapport 2/4 Bokstavkarakterer

Emnet har en løpende vurdering. Alle deler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet. Rapporten baserer seg på gruppearbeid, og den muntlige presentasjonen er relatert til rapporten. Begge disse vurderingsdelene må bestås innenfor samme semester. Dette gjelder også dersom en student ønsker å forbedre karakteren gjennom å levere rapporten på nytt. Oppgaven er individuell. Det er ingen kontinuasjonsmuligheter for noen av vurderingsdelene. Studenter som ønsker å forbedre karakteren sin, kan gjøre dette neste gang emnet har ordinær undervisning.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Harald Nils Røstvik

Faglærer:

David Chapman

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Undervisningen er prosjektbasert med aktuelle problemer og utfordringer hentet fra byregioner, forelesninger, gruppe-arbeide og workshops.

Åpent for

Studenter som oppfyller gjeldende opptakskrav for master i byplanlegging.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto