Bærekraftige byregioner (BYG610)

Bærekraftige byregioner i en tid med mulige klimaendringer er tema for emnet. Drivkreftene bak endring i bosetting, arbeidsplasser, næringsliv, arealbruk og transport studeres. Hvordan utvikles infrastrukturen, hva er problemene og utfordringene? Hvilken rolle har areal- og transportplanlegging for den regionale utviklingen, for miljøproblemene og sikkerheten?


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

BYG610

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Regionale prosesser knyttet til teknologiske, sosiale og demografiske endringer sett i lys av behovet for å utvikle robuste og bærekraftige byregioner behandles, samt: Urbanisering, miljøproblemer og miljøtiltak. Teorier om regional utvikling, drivkrefter og urbaniseringsprosesser. Forvaltningsreformen, planprosesser og planredskaper for offentlige og private organer. Lokaliseringsteorier. Strategisk planlegging og planprosesser på region og kommunenivå. Samordnet areal- og transportplanlegging. Trafikkmodeller og prognoser. Universell utforming. Næringslivets lokalisering og transporter. Klimautfordringen, energi og bærekraft.

Læringsutbytte

Gi studentene innsikt i byregionale utviklingsprosesser, metoder for å analysere og kunnskap om verktøy for å skape mer robuste og bærekraftige byer. Kurset skal gi teoretisk bakgrunn og metodiske ferdigheter i å arbeide på et strategisk oversiktsnivå med regionale prosesser innen areal- og transportutvikling, lokalisering av bosetting, arbeidsplasser og næringsliv, kultur- og fritidsaktiviteter. Målet er at studentene skal få innsikt i oversiktsplanlegging som et virkemiddel for bedre miljø, reduserte klimagassutslipp og økt bærekraft. De skal utvikle evnen til å forholde seg kritisk til utviklingen i byregionene og kunne vurdere hvilke grupper som taper og hvilke som vinner på denne utviklingen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Prosjektoppgave og muntlig prøve

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgaver 67/100 Bokstavkarakterer
Muntlig prøve 33/100 Bokstavkarakterer

Vurderingen i emnet settes sammen av oppgave og muntlig eksamen. Oppgaven teller 67/100 og muntlig eksamen teller 33/100.Oppgaven består av to deler: Gruppearbeid som teller 2/3 og individuelt arbeid som teller 1/3.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Harald Nils Røstvik

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Undervisningen er prosjektbasert med aktuelle problemer og utfordringer hentet fra byregioner, forelesninger, gruppe-arbeide og workshops.

Åpent for

Studenter som oppfyller gjeldende opptakskrav for master i byplanlegging.

Emneevaluering

I henhold til gjeldende regler ved UiS.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto