Instrumenteringssystemer (ELE380)

Introduksjon til instrumentering av tekniske systemer, med vekt på reguleringssystemer. Et utvalg av målefølere og pådragsorganer blir lagt fram, samt hvordan disse brukes, styres og sammenpasses i en moderne, teknisk sammenheng.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

ELE380

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

 • Fysiske prinsipper for målefølere og pådragsorganer.
 • Statiske og dynamiske, lineære og ulineære overføringskarakteristikker.
 • Omsetting og behandling av måle- og pådragssignaler.
 • Sammenpassing av instrumenter og overføring og lagring av signaler.
 • Presentasjon av målinger og signaler.
 • Vanlige støy- og feilkilder.
 • Grunnleggende metrologi (SI-systemet, usikkerhet, statistikk og kalibrering).
 • Blokkdiagrammer, bekrivelse og planlegging av systemer.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Et utvalg av målefølere og pådragsorganer og de viktigste fysiske prinsipper og virkemåter.
 • Grunnleggende metrologi (målevitenskap).
 • Relevant signalbehandling og systemteori.

Ferdigheter:

 • Kunne finne egnede målefølere og pådragsorganer.
 • Kunne redegjøre for instrumenters virkemåter og begrensinger.
 • Kunne planlegge og beskrive et system av instrumenter.
 • Kunne omsette, behandle, overføre og lagre signaler.
 • Kunne presentere signaler og målinger.

Generell kompetanse:

 • Forstå hvordan man planlegger og beskriver systemer.
 • Språkbruk og terminologi knyttet til metrologi, måleteknikk, instrumentering og systemer.

Forkunnskapskrav

ELE100 Elektroteknikk 1, MAT100 Matematiske metoder 1

Anbefalte forkunnskaper

ING100 Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og prosjektrapport

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 6/10 4 Timer Bokstavkarakterer Alle
Prosjektrapport 4/10 Bokstavkarakterer

Prosjektrapport fra gruppearbeid teller 40% av sluttkarakter.Digital skriftlig skoleeksamen (4 timer) teller 60% av sluttkarakter. Alle skriftlige hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt. Både gruppearbeid og eksamen må være bestått for å sluttkarakter i emnet. Kandidater som ikke består gruppearbeidkomponenten må levere ny prosjektrapport neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske laboratorieøvinger , Obligatoriske teorioppgaver
 • 3 laboratorieøvinger (2 av 3 må være godkjent før oppmelding til eksamen).
 • 6 teoriøvinger (3 av 5 må være godkjent før oppmelding til eksamen, samt 1 frivillig).

Obligatoriske arbeidskrav (teori- og laboratorieøvinger) skal være godkjent av faglærer innen angitte frister (oppgis i løpet av semesteret). Alle obligatoriske arbeidskrav må være fullført og godkjent innen 3 uker før eksamen.

Gjennomføring av laboratorieøvinger må gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på læringsplattformen. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker må snarest mulig meldes til laboratorie- eller fagansvarlig. Kandidater kan ikke forvente å kunne gjennomføre laboratorieøvinger utenom oppsatt tid mindre dette avtales på forhånd.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er en forutsetning for oppmelding til eksamen.

Arbeidsformer

3 timer forelesning, 2 timer veiledning hver uke i gjennomsnitt. I tillegg kommer laboratoriearbeid (4 timer per uke over en periode på 3 uker) og arbeid med prosjektoppgaven.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Instrumenteringsteknikk (ELE220_1) 10

Emneevaluering

Vanligvis ved spørreskjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto