Hopp til hovedinnhold

Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning FIN210

Mange av emnene som ingeniørstudentene møter, bygger både direkte og indirekte på fysiske lover og sammenhenger. Gode grunnkunnskaper i fysikk er derfor viktig for å få best mulig faglig oversikt og utbytte av andre ingeniørfag. Solide kunnskaper i fysikk er også viktig for å kunne møte de store utfordringene vi står overfor når det gjelder jordas framtid.

Emnet skal gi nødvendige forkunnskaper i fysikk for å starte ingeniørutdanning og maritim høgskole. En skal kjenne emnets betydning for fenomener i dagliglivet, for miljøspørsmål og for den teknologiske utvikling.

Fysikk er et spennende og utfordrende emne. I undervisningen må fysikk ikke bare bli et sett med lover og regler som skal læres. Fysikk er et emne der lærer og student sammen skal kunne undre seg og diskutere hvorfor og hvordan ting skjer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

FIN210

Versjon

1

Vekting (Sp)
Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Måleenheter, rettlinjet bevegelse, kraft og bevegelse langs ei rett linje, kraft og bevegelse i to dimensjoner, mekanisk energi, statikk, mekanikk i væsker og gasser, termofysikk, elektrisitet, lys, bølger, atomfysikk, grunnleggende kjemi og kjernefysikk.
Læringsutbytte

Kunnskap 

 • Kandidaten kjenner til fagets metode og dens anvendelse i realfag 
 • Kandidaten kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk og elektrisitetslære og redegjøre for enkel atomteori og elektromagnetisk stråling 
 • Kandidaten kjenner til energibegrepet og kan bruke det i fysiske problemstillinger
 • Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan regne på kraft og bevegelse i to dimensjoner og på termofysiske problemstillinger. 
 • Kandidaten kan regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter. 
 • Kandidaten kan tegne koplingsskjema og gjøre beregninger på enkle elektriske kretser. 
 • Kandidaten kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.
 • Kandidaten kan gjennomføre forsøksarbeid på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultatene og skrive rapport.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenkning. 
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser. Kandidaten forstår sammenhengen mellom fysikk og kjemi, og teknologiske anvendelser.
 • Kandidaten forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.
Forkunnskapskrav
Bestått Vg 1 og Vg 2 fra yrkesfaglige studieprogram i videregående opplæring eller tilsvarende
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer - 1), Godkjent kalkulator

1) Spesifisert formelsamling samt godkjent, ikke programmerbar kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Det skal godkjennes aktiviteter underveis
Fagperson(er)
Emneansvarlig: David Duncan Mcnutt
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
 • forelesninger streames og legges ut på Canvas.
 • øvingsoppgaver individuelt og i grupper
 • 4 obligatoriske halvdagsøvelser (lab, regneøvelser, computer-lab).

4 undervisningstimer per uke i ett undervisningsår

Åpent for
Forkurs for ingeniørutdanning Realfagskurs høst-vår
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto