Kjønn, kultur og samfunn: Introduksjon til kjønnstudier (GEN540)

Emnet gir en innføring i sentrale teorier, begreper og diskusjoner i det tverrfaglige kjønnsforskningsfeltet. Utgangspunktet for emnet er at kjønn må analyseres og ses i sammenheng med andre identifikasjons- og forskjell-skapende faktorer som f.eks. seksualitet, klasse, rasialisering, og funksjonsvariasjon. Sentralt i emnet er spørsmål om kjønn som struktur, og maktkritiske perspektiver på hvordan kunnskap om og normer for kjønn produseres og videreføres.

Emnet bidrar til økt kunnskap om hvordan kjønn virker inn på forståelser av både sosiale og kollektive strukturer og individuell identitet, og hvordan kjønnsforståelse er en sentral del av normer, kunnskapsregimer og maktrelasjoner i samfunnet.

Målet for emnet er at studenter skal kunne ta i bruk metoder og perspektiver fra kjønnsstudier også i sine respektive fagfelt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

GEN540

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale teorier, begreper og diskusjoner i det tverrfaglige kjønnsforskningsfeltet. Utgangspunktet for emnets fokus er at kjønn forstås i lys av et mangfoldig landskap av praksis, teori, identifikasjon, roller og representasjon, og dessuten i sammenheng med en historisk utvikling av feministisk teori og politikk i samfunnet og ulike fagtradisjoner.

Emnet fokuserer både på norske, nordiske og internasjonale forhold, og bidrar til økt kunnskap om hvordan kjønn virker inn på forståelser av både sosiale og kollektive strukturer og individuell identitet, og hvordan kjønnsforståelse er en sentral del av normsystemer, kunnskapsregimer og maktrelasjoner i samfunnet. På emnet arbeider vi målrettet med feministisk pedagogikk, der refleksjon over egen kunnskap og læringsbetingelser er sentralt. Målet for emnet er at studenter skal kunne ta i bruk metoder og perspektiver fra det tverrfaglige feltet av kjønnsstudier og feminisme også i sine respektive fagfelt.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes studenten å inneha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om

  • utviklingen av kjønnsforskningsfeltet, og hvordan kjønnsstudier er i dialog med fagfelt som skeiv teori, kritisk raseteori, og dekoloniale studier.
  • sentrale teoretiske retninger, metoder og begreper innenfor kjønnsstudiefeltet.
  • hvordan kjønn, seksualitet, klasse, rase og funksjonsvariasjon virker inn på forståelser av identitet, tilhørighet og utenforskap.
  • hvordan perspektiver på kjønn, seksualitet, klasse, nasjonal identitet, rase og funksjonsvariasjon har betydning for kunnskapsproduksjon og praksiser.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne

  • bruke teori og metode fra emnet til å formulere problemstillinger innenfor kjønnsstudiefeltet og eget fagfelt.
  • ta i bruk faglige begreper og perspektiver fra kjønnsstudier på en selvstendig måte innenfor eget fagområde.
  • kritisk analysere forståelser av kjønn i lys av historiske, sosiale og kulturelle problemstillinger.

Generell kompetanse:

Studenten skal

  • ha forståelse for kjønnsperspektiver som en analytisk nøkkel i spørsmål om makt, ulikhet og normer.
  • kunne ta bruk kjønnsperspektiver og normkritikk i profesjonelle og utdanningsmessige situasjoner.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelor-grad.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 6 Dager Bokstavkarakterer

Eksamen består av en individuell hjemme-eksamen (6 dager). Studentene blir bedt om å skrive et essay (ca. 3000 ord).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig innlevering og gruppepresentasjon
Dette kurset krever aktiv deltakelse: Studentene skal levere et individuelt essay (1500 ord) og utarbeide en gruppepresentasjon om et gitt emne. Disse aktivitetene utgjør den obligatoriske midtveisevalueringen for emnet (bestått / ikke bestått). Kommentarer til innleveringene og gruppepresentasjonene gis individuelt og i plenum. Studentene må bestå denne todelte obligatoriske aktiviteten for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Kurset består av ukentlige økter. Disse øktene omfatter korte forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid - tilpasset ulike studiemåter. Alle studenter forventes å lese pensum og delta aktivt i gruppediskusjoner for å stimulere til analytiske refleksjoner i et produktivt miljø med medstudenter. Vi arbeider med transformativ læring, har etiske guidelines for kurset og utarbeider sammen en avtale om tryggere/modig rom for emnet. Dette vil bli gjort på og utenfor campus, og emneansvarlig vil legge til rette for en digital læringsplattform (Canvas).

Åpent for

Emnet er kun åpent for studenter med opptak på Universitetet i Stavangers ordinære masterprogram (ikke UiS` Etter- og videreutdanning, EVU).

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto