Geoteknikk (GEO170)

Dette emnet gir en grunnleggende introduksjon i geoteknikk. Emnet tilbys for studenter på bachelor i geo og energiressurser, og bachelor i bygg - konstruksjonsteknikk.

Geoteknikk er et fagfelt som fokuserer på praktiske problemstillinger knyttet til berggrunn og løsmasser.

Dette innebærer både mekanismene bak-, og måling og tolkning av berggrunn og løsmasser, for å prosjektere og å holde ved like midlertidige og permanente konstruksjoner (fundamentering, støttekonstruksjoner, jordarmering etc). Studenten skal ved avsluttet emne ha en grunnleggende forståelse av geotekniske problemstillinger, grunnundersøkelser, analyser, prosjektering, samt integrasjonen med geofysiske målinger, fjernmålinger, miljøteknisk undersøkelser og GIS-metoder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

GEO170

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Dette emnet tilbyr en grunnleggende kunnskap til geoteknikk ved å dekke følgende temaer:

 • Klassifikasjonssystemet av bergarter og mineraler.
 • Mineralogi av hovedmineraler i løsmaterialer.
 • Forvitring og forandringer av hovedgruppene av bergarter og løsmaterialer.
 • Geotekniske og geofysiske grunnundersøkelser.
 • Spenninger i løsmaterialer og bergarter.
 • Applikasjoner i bygge- og anleggsprosjekter:

  • Fundamentering.
  • Støttekonstruksjoner.
  • Stabilitet i skråninger og skjæringer.
  • Tunneler.
  • Geosynteter.
 • Miljøgeoteknikk.
 • Innføring i vurdering og skadebegrensning av geofarer.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kunnskap om hvordan man kan jobbe med forskjellige bergarter/løsmaterialer innen geoteknikk.
 • Kunnskap om matematiske metoder og fysikk som brukes i geoteknikk.
 • Kunnskap om hvordan man kan lage en grunnleggende undergrunnsmodell for å vurdere geotekniske tiltak for å redusere usikkerheten i bygge- og anleggsprosjekter.
 • Forståelse om hvordan ytre og indre geologiske prosesser er knyttet til ulike geofarer.

Ferdigheter:

 • Kunne utføre praktiske, geotekniske laboratorieøvelser.
 • Kunne utføre grunnleggende matematiske beregninger for å løse problemstillinger i geoteknikk.
 • Kunne kombinere geotekniske, geologiske og geofysiske data for å bygge undergrunnsmodeller.
 • Kunne analysere data fra feltundersøkelser og laboratoriemålinger, og kunne oppsummere og rapportere disse resultatene.

Generell kompetanse:

 • Å løse geotekniske problemstillinger ved å samle inn, prosessere og tolke felt- og laboratoriedata.
 • Å kommunisere de geotekniske resultatene ved å gjennomføre tekniske presentasjoner og rapportering til andre relaterte fagområder, og til publikum generelt.
 • Evne til å bidra med beslutningstaking i problemstillinger knyttet til geoteknikk til både offentlig og privat sektor.

Forkunnskapskrav

FYS100 Mekanikk, MAT100 Matematiske metoder 1

Anbefalte forkunnskaper

GEO100 Jord, energi og klima, GEO130 Geofysikk, GEO140 Fluidstrøm i porøse medier, PET110 Geofysikk og brønnlogging

Eksamen / vurdering

Rapport, muntlig presentasjon og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 2/5 4 Uker Bokstavkarakterer Alle
Muntlig presentasjon 1/5 45 Minutter Bokstavkarakterer Alle
Skriftlig eksamen 2/5 2 Timer Bokstavkarakterer Enkel kalkulator , Godkjent formelsamling,

Emnet har en løpende vurdering. Alle deler må være bestått for å bestå emnet. Det tilbys kun kontinuasjonseksamen for skriftlig eksamen. Studenter må levere rapporten eller presentasjonen neste gang emnet tilbys dersom de ikke har bestått en av disse, eller ønsker å forbedre karakter. Den skriftlige rapporten er et gruppeprosjekt.E-post og Canvas brukes kommunikasjonsform for emnet. En detaljert arbeidsplan gis av emnesansvarlig ved semesterstart.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratorieøvinger
Studentenes deltakelse i laboratorieøvelser er obligatorisk. Studentene må delta på minst 80% av laboratorieøvelsene. Fravær på grunn av sykdom eller andre årsaker må rapporteres til laboratorieansvarlig eller emneansvarlig.

Arbeidsformer

Emnet består av 6 timer med forelesning per uke kombinert med 4-5 laboratorieøvelser (2 timer per uke) og en avsluttende skriftlig rapport. Hvis det finnes pågående bygge- og anleggsprosjekter i nærområdet vil besøke dette under forprosjekts- eller utførelsesfasen, som kunne inkludere geotekniske-, geofysiske-, miljøtekniske- og fjernmålings-undersøkelser.

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag Geovitenskap og energiressurser - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto