Praksis i geovitenskap og energiressurser (GEO360)

I dette emnet finner læring sted i et profesjonelt miljø utenfor universitetet, for eksempel i en petroleums-, gruve-, bygg- eller miljøinstitusjon eller som del av et større prosjekt. Emnet har som målsetting å gi studentene praktisk erfaring, og muligheten til å tilegne seg erfaringer med faglige problemstillinger i løpet av praksisperioden.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

GEO360

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før høsten 2027

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20.august for høstsemesteret eller pr. 20. januar for vårsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Studenten må selv finne et passende arbeidssted. I samarbeid med studenten, arbeidsstedet, og foreleser, vil det bli etablert en kontrakt og en arbeidsplan for hvordan praksisarbeidet skal foregå. Vurderingen gjøres på bakgrunn av ne rapport fra studenten og en presentasjon. Rapporten skal inneholde en drøfting av spesifiserte spørsmål knyttet til praksisen, samt dokumentasjon på utført arbeid og signerte timelister.

Praksisemnet gjennomføres normalt på høstsemesteret.

Læringsutbytte

Kunnskap:

K1 - Har innsikt i utvalgte emner og problemstillinger og i arbeidslivets praktiske utfordringer.

K2 - Kan gjøre rede for oppgaver og arbeidsmetoder i selskapet eller konkurransen.

Ferdigheter:

S1 - Evne til å utføre et profesjonelt samarbeid, samt spesialisering i enkelte temaer og presentere dem på en overbevisende måte.

S2 - Kan sette seg inn i tildelte oppgaver og løse disse

Generell kompetanse:

G-1 Kan reflektere over egen kunnskap og læring, og reflektere over egen rolle i samarbeid med andre.

G-2 Er tilpasningsdyktig overfor krav som stilles i arbeidslivet

Forkunnskapskrav

GEO100 Jord, energi og klima, GEO110 Sedimentologi og stratigrafi, GEO210 Strukturgeologi
Bestått minimum 90 studiepoeng i henhold til godkjent utdanningsplan.

Eksamen / vurdering

Rapport og muntlig fremføring

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/2 Bestått/ Ikke bestått
Muntlig fremføring 1/2 Bestått/ Ikke bestått

Studenten skal levere en kritisk reflekterende rapport (inkl. signert timeliste) om sitt praksisarbeid. Denne rapporten presenteres for studenter og lærere på nærmere avtalt tid og sted.Emnet har en løpende vurdering. Alle vurderingsdeler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet.OBS: I henhold til forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 3-10 punkt 2 har en student mulighet for å fremstille seg til prøving 2 ganger i dette emnet, med mulighet for å søke om et 3. forsøk.Dette er siste året GEO360 tilbys og derfor har studenter som ikke består ikke noen mulighet å ta faget på ny.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Praksisplass må etableres før semesterstart for å sikre at studenten har nok tid til å jobbe påkrevde timer.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Lisa Jean Watson

Studieprogramleder:

Lisa Jean Watson

Studiekoordinator:

Karina Sanni

Arbeidsformer

Praktisk og/eller teoretisk arbeid i ekstern virksomhet med veiledning etter nærmere inngått avtale/kontrakt.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto