Hopp til hovedinnhold

Treningsledelse 2 IDR104

Gode treningsledere, representert ved trenere i den frivillige idretten, er av stor betydning for idrettslig aktivitet. Faget treningsledelse skal fremme lederferdigheter knyttet til idrett og berører en rekke sentrale forhold som det er viktig å ha kunnskaper om for å lede treningsaktiviteter og konkurranser. Denne kunnskapen er også viktig for kroppsøvingslærere og andre som jobber med tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett for barn og unge. Gjennom emnet skal studentene utvikle evnen til å reflektere over hva som skaper gode trenings- og læringsmiljø for mangfoldet av idrettsungdom og elever. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

IDR104

Versjon

2

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Gjøre rede for ulike trenerideologier og diskutere hvilke konsekvenser disse kan ha for læringsmiljøet og talentutvikling
 • Gjøre faglige vurderinger knyttet til lederrollen i idrett
 • Forklare hvordan Norges Idrettsforbund er organisert og hvordan denne organisasjonen fungerer

Ferdigheter

 • Drøfte idrettens rolle som flerkulturell integrasjonsarena
 • Diskutere problemstillinger knyttet til idrett og kjønn
 • Beskrive og vurdere tiltak for hvordan idrett for funksjonshemmede kan tilrettelegges
 • Drøfte etiske utfordringer knyttet til idrett, sett i sammenheng med idrettens grunnverdier, idrettens barnerettigheter, bestemmelser om barneidrett og retningslinjene for ungdomsidrett

Generell kompetanse

 • Kunne identifisere, stille spørsmål og kritisk reflektere over problemstillinger i idretten
Innhold
 • Treningsledelse og grunnleggende begreper
 • Lederrollen, trenerrollen og trenerideologier
 • Talentutvikling
 • Organisasjonen Norges Idrettsforbund
 • Kjønn og idrett
 • Idrett som flerkulturell integrasjonsarena
 • Barn og unge med spesielle behov
 • Etikk i relasjon til barne- og ungdomsidrett
 • Feltarbeid
Forkunnskapkrav
IDR108 Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner
Bestått eksamen i IDR108, Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner. Tilsvarende eller lignende emner fra andre utdanningsinstitusjoner kan godkjennes etter vurdering av studiekoordinator og faglærer.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Studentpresentasjon i gruppe, Obligatorisk oppmøte (80%)

Emnet treningsledelse forutsetter at studentene er aktive deltakere i undervisningen. Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog med studenter og lærere, i casediskusjoner, i framføringer, gjennom feltarbeid og i grundig arbeid med lærestoffet. Slik virksomhet foregår kontinuerlig i utdanningen. Det er derfor krav om minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen.

Arbeidskrav:

Skriftlig gruppeoppgave: studentene skal skrive en fagtekst på 1500 ord +/- 10%. Oppgaven stiller krav til formalia og bruk av pensumlitteraturen, og skal skrives i APA 6th skrivestil. 

Studentpresentasjon: studentene skal holde en muntlig presentasjon av skriftlig oppgave for medstudenter og faglærere. Presentasjonen krever bruk av PowerPoint.

Både skriftlig oppgave og presentasjon må være vurdert til godkjent av faglærer for å få gå opp til eksamen/vurdering.

Grupper som får oppgaven vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for ny innlevering av oppgaven i bearbeidet form, med påfølgende presentasjon.

Fagperson(er)
Faglærer: Silje Eikanger Kvalø
Faglærer: Sebastian Schanche Sandgren
Faglærer: Anna Magnussen Vik
Faglærer: Agnes Høigård Eriksen
Emneansvarlig: Agnes Høigård Eriksen
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Arbeidsformer
Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveskriving, feltarbeid og studentpresentasjoner.
Åpent for
Idrettsvitenskap - bachelorprogram
Emneevaluering
Tidligdialog og sluttevaluering.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Fagdidaktikk idrett/kroppsøving (IDR104) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto