Hopp til hovedinnhold

Idrettsaktiviteter 1 IDR132

Emnet skal gi en grunnleggende forståelse for utvalgte idretter og aktiviteter og hvordan disse kan tilpasses ulike målgrupper. Undervisningen skal bidra til utvikling og progresjon i praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap knyttet til de ulike idrettsaktivitetene. Studentene får en innføring i fotball, håndball, basketball, volleyball, dans, turn og ballskole og noen utvalgte alternative aktiviteter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

IDR132

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • Kunne gjøre rede for sentrale regler, teknikk og taktikk i aktuelle aktiviteter.
 • Ha kunnskap om metodikk og progresjon knyttet til ferdighetsutvikling i aktuelle aktiviteter.
 • Vise faglig forståelse innenfor aktuelle idretter og aktiviteter i henhold til de krav som stilles i hver aktivitet.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • Beherske grunnleggende ferdigheter og vise øvingsbilder innen aktuelle aktiviteter.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere aktivitet rettet mot ulike ferdighetsnivå.
 • Analysere egne ferdigheter og reflektere rundt egen forståelse og samarbeid i valgte idretter og aktiviteter.

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • Anvende teoretisk lærestoff og bruke lek som metode for læring i de aktuelle aktiviteter.
 • Arbeide selvstendig og sammen med andre i aktuelle idretter.
 • Tilrettelegge for mestringsopplevelser i ulike og varierte målgrupper

Innhold
 • Dans
 • Turn
 • Basketball
 • Fotball
 • Håndball
 • Volleyball
 • Ballskole
 • Alternative aktiviteter (eks: yoga, frisbee, parkour)

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Praktisk eksamen, oppgave og aktiviteter

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praktisk eksamen 1/2 90 Minutter A - F Alle.
Skriftlig oppgave 1/2 A - F Alle.
Ballskole Bestått - Ikke bestått
Alternative aktiviteter Bestått - Ikke bestått

Sluttvurderingen består av fire deleksamener, hvor det gis karakter A-F på praktisk eksamen og på skriftlig oppgave, og det gis bestått/ikke bestått i ballskole og alternative aktiviteter. Gjennomsnittet av karakterene gir sluttkarakter i emnet. Alle vurderingsdelene må være bestått for at emnet skal gi studiepoeng.Praktisk eksamen: Studentene trekker to av følgende aktiviteter: dans, turn, basketball, fotball, håndball og volleyball, hvor det gjennomføres en praktisk økt på 45 minutter i begge aktivitetene. Trekning gjennomføres fire uker før oppsatt dato for praktisk eksamen. Studentene skal vise egne ferdigheter gjennom praktiske øvelser og oppgaver, individuelt og/eller i grupper, småspill og ferdige spill i ballaktiviteter. Kriterier for vurdering blir tilgjengeliggjort via Canvas senest ved oppstarten av hver aktivitet. Studentene blir satt opp som markører/medspillere på de andre aktiviteter de selv ikke har eksamen i.Skriftlig oppgave: Studentene velger to av følgende aktiviteter: dans, turn, basketball, fotball, håndball og volleyball, som utgangspunkt for et skriftlig produkt på 2000 ord ±10%. Oppgaven skal inneholde treningslogg med refleksjoner knyttet til aktiviteten og opplæringen i denne, samt refleksjoner rundt metodikk og progresjon, samhandling med andre, og organisering og tilrettelegging av trening/øving. Det stilles krav til bruk av pensumlitteratur og oppgaven skal skrives med APA 6th referansestil. Studentene vil kunne få veiledning på oppgavene i de praktiske timene. Kravet for BESTÅTT i ballskole og alternative aktiviteter er 80% tilstedeværelse i undervisningen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk oppmøte
Den praktiske undervisningen er obligatorisk og det er krav om minimum 80 % tilstedeværelse. 
Fagperson(er)
Faglærer: Agnes Høigård Eriksen
Emneansvarlig: Andreas Åvitsland
Faglærer: Eva Leibinger
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Arbeidsformer
Praktiske timer, gruppearbeid, studentstyrte timer (planlegging, gjennomføring, evaluering), egentrening, selvstudium.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto