Hopp til hovedinnhold

Nordisk språk og språkhistorie LNOR115

Emnet gjev innføring i nordisk (særleg norsk) språkhistorie, både den indre og den ytre, frå dei eldste tider (urnordisk) og fram til dagens situasjon med to offisielle norske skriftmål, nynorsk og bokmål. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

LNOR115

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora , Institutt for kultur- og språkvitskap

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet skal studenten

 • ha kunnskap om periodeinndelinga i norsk språkhistorie
 • ha kunnskap om norsk språkhistorie, både den indre og den ytre, frå dei eldste tider og fram til i dag
 • ha kunnskap om sentrale trekk i den norrøne grammatikken og kjenna til viktige likskapar og ulikskapar mellom norrønt og moderne norsk språk
 • ha kunnskap om norsk språkpolitikk, språkplanlegging, språknormering og språkdebatt etter 1800
 • kjenna til nokre sentrale utviklingstrekk for dei nordiske språka, både tale og skrift, sidan mellomalderen
 • kjenna til viktige likskapar og skilnader mellom dei fem nordiske språka

Ferdigheit

Etter å ha fullført emnet skal studenten

 • kunna trekkja liner i norsk språkhistorie
 • kunna gjera greie for norsk språkutvikling (tale og skrift) og språkhistorie (indre og ytre) frå dei eldste tider og fram til i dag
 • kunna lesa og setja om til moderne norsk kjende norrøne tekster med hjelp av ordbok og grammatikk og kunna analysera språklege strukturar i desse tekstene
 • kunna gjera greie for norsk språkpolitikk, språknormering og språkdebatt etter 1800
 • kunna gjera greie for viktige likskapar og ulikskapar mellom norrønt og moderne norsk språk
 • kunna gjera greie for viktige likskapar og ulikskapar mellom dei fem nordiske språka
 • kunna kommentera språkleg eit utval tekster på nordiske språk frå ulike tidsperiodar og setja dei inn i ein språkhistorisk samanheng
 • kunna skriva korrekt nynorsk

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet skal studenten

 • ha innsikt i og kunna reflektera over språkutviklinga og språksituasjonen i Noreg før og no og setja denne inn i ein vidare samanheng
 • kunna registrera og reflektera over skilnader og likskaper mellom ulike språk og språkstadium
Innhald
Emnet gjev innføring i nordisk (særleg norsk) språkhistorie, både den indre og den ytre, frå dei eldste tider (urnordisk) og fram til dagens situasjon med to offisielle norske skriftmål, nynorsk og bokmål. Norrønt språk og språkutviklinga frå norrønt til moderne norsk står her sentralt. Emnet femner òg om utviklinga av dei to norske skriftmåla og norsk språkpolitikk i perioden etter 1800. Særdrag ved dei andre nordiske språka (svensk, dansk, islandsk og færøysk) vert òg tekne opp. Tekstprøver som representerer ulike språk og språksteg vil verta gjennomgått, medrekna translittererte runeinnskrifter frå ulike periodar.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftleg eksamen 1/1 6 Timar A - F Norrøn ordbok Norrønt bøyingsskjema

Eksamensoppgåva skal skrivast på nynorsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Skriftleg innlevering

Skriftleg innlevering. Studentane skal innan oppgjeven frist levera eit oppgåvesvar i eldre språkhistorie og norrønt på 1500 ord (+/- 10 %). Svaret skal skrivast på nynorsk. Vurdering: Godkjent / ikkje godkjent.

Innan oppgjeven frist kan studentane levera eit utkast til oppgåvesvar som dei vil få tilbakemelding på. Det endelege oppgåvesvaret må vera godkjent av faglærar før studenten kan gå opp til eksamen.

Studentar som får éi eller fleire av oppgåvene vurdert til ikkje godkjent ved første innlevering, har innan oppgjeven frist, høve til å levera éi eller fleire av oppgåvene på nytt i omarbeidd form.

Fagperson(er)
Studiekoordinator: Anne Marie Nygaard
Emneansvarleg: Klaus Johan Myrvoll
Arbeidsformer
Førelesingar og meir studentaktive arbeidsformer.
Åpent for
Lektorutdanning for trinn 8-13
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfattar studentevaluering av alle emna.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Nordisk språk og språkhistorie (NOR115) 15
Språk og historie (NOR130) 10
Språk og historie (MNOR130) 10
Språkleg utvikling og variasjon (ÅNO130) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto