Hopp til hovedinnhold

Avsluttende praksis LPRA60

I dette emnet skal studentene få videreutvikle sine praksiskunnskaper i formidling og tilrettelegging av læring på trinn 8-13 i grunnopplæringen. Andre læringsrelaterte samfunnsarenaer kan også være aktuelle.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

LPRA60

Versjon

1

Vekting (SP)
Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter praksisperioden i 5. studieår i lektorutdanningen skal studentene

  • ha kunnskap om måloppnåelse i læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler, vurderingsformer og bruk av IKT
  • ha kunnskap om ulike sider ved formidlerrollen
  • ha kunnskap om et konkret forskningsarbeid og utviklingsarbeid

Ferdighet

Etter praksisperioden i 5. studieår i lektorutdanningen skal studentene

  • alene og sammen med andre kunne planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring/formidling/veiledning
  • kunne være en tydelig leder/formidler og lede læringsarbeid tilpasset ulike typer mennesker
  • kunne utføre utviklingsarbeid alene eller sammen med andre

Generell kompetanse

Etter praksisperioden i 5. studieår i lektorutdanningen skal studentene

  • kunne reflektere over pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger i forhold til formidling/veiledning og deltakernes læring
  • kritisk kunne vurdere egen og andres praksis
  • kunne bygge gode relasjoner og kommunisere godt med alle parter på praksisstedet
  • utvise god yrkesetikk
Innhold

I dette emnet skal studentene få videreutvikle sine praksiskunnskaper i formidling og tilrettelegging av læring på trinn 8-13 i grunnopplæringen. Prosjektpraksis på andre læringsarenaer kan også vurderes etter søknad. En slik prosjektpraksis kan for eksempel gjennomføres i en skole/institusjon/bedrift som ikke nødvendigvis følger Læreplanverket for grunn- og videregående skole. Praksisen kan gjennomføres i lærebedrifter, utenlandske/internasjonale skoler, museer, folkehøgskoler og institusjoner for voksenopplæring. Seminarledervirksomhet på UiS kan også regnes inn som prosjektpraksis. Det er en forutsetning at studenter som ønsker prosjektpraksis finner praksisplass selv.

Emnet består av en praksisperiode på 15 dager i 5. studieår.

Forkunnskapkrav
LPRA10 Observasjonspraksis, LPRA20 Følgepraksis del 1, LPRA30 Følgepraksis del 2, LPRA40 Praksis 7 uker del 1, LPRA50 Praksis 7 uker del 2
Skal ha fullført all tidligere praksis i lektorutdanningen.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 3 Uker Bestått - Ikke bestått

All praksis er obligatorisk og alle praksisperioder må være godkjent før studenten får bestått i praksis. Eventuelle tapte timer må tas igjen fortløpende.Det er krav om 100 prosent tilstedeværelse i praksis.

Fagperson(er)
Praksiskoordinator: Kristin Henanger Haugen
Praksiskoordinator: Lene Båkind Sollie
Studiekoordinator: Anne Marie Nygaard
Emneansvarlig: Ketil Knutsen
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto