Hopp til hovedinnhold

Ledelse og regulering av HMS MEN255

Emnet omfatter både virksomheters ledelse, organisering og styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS), hvordan myndighetene organiserer og utøver sin kontrollvirksomhet og hvordan innovasjon og samfunnsutvikling kan kreve nye former for regulering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

MEN255

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap om:

 • Det historiske bakteppet for ulike former for ledelse og regulering av HMS
 • Økonomiske, sosiale og teknologiske perspektiver på HMS
 • Virksomhetenes HMS-ledelse og myndighetenes forvaltning
 • Sentrale rettslige tema ved myndighetenes tilsynsvirksomhet
 • Administrative og praktiske sider ved ledelse, organisering, styring og kontroll med HMS
 • Hvordan innovasjon kan skape behov for nye former for regulering, og hvordan reguleringsregimer også er gjenstand for innovasjon

Etter avsluttet kurs skal deltakerne ha økt sine ferdigheter ved

 • Anvendelse av ulike teoretiske perspektiv ved ledelse og regulering av HMS
 • Anvendelse av funksjonsbasert regelverk og rettslige standarder
 • Avveie krav og forventninger ved dimensjonering av HMS - av tilsynsrollen
 • Sammenlikning og erfaringsoverføring av praksis fra privat og offentlig sektor
 • Å kunne forestille seg mulige konsekvenser av nyvinninger og samfunnsutvikling for HMS og regulering

Kurset gir en generell kompetanse innenfor

 • et større kunnskapsfelt om samspillet mellom virksomhetenes egen kontroll med risiko og myndighetsregulering og kontroll.
 • et teoretisk og metodisk kompetansegrunnlag for å kunne utvikle virksomhetsmodeller som både er bærekraftige og konkurransedyktige.
Innhold

Emnet legger vekt på å presentere gode prinsipper for organisasjon, strategi og ledelse av bærekraftige organisasjoner og virksomheter knyttet til forvaltning, ledelse og styring av helse, miljø og sikkerhet. Det presenterer ulike perspektiver på HMS-utfordringer, på ressurs- og miljøstyring, på HMS-oppgaver, -atferd og -reaksjoner, samt på modeller og redskaper til å kartlegge og iverksette forebyggende HMS-tiltak. Det legges også opp til en aktiv bruk av perspektivene for å kunne forestille seg mulige konsekvenser av ulike innovasjoner og samfunnstendenser for HMS og regulering.

Det moderne produksjonssamfunnets iboende farer ligger ikke lenger bare der hvor varer og tjenester fremstilles, men like mye der hvor de fraktes, bearbeides og konsumeres. Særlig er forbrukeren blitt en utsatt gruppe, og her har bedriftene et ansvar de gradvis har utviklet et praktisk grep på. Kvalitetsregimene som stadig flere virksomheter underkastes, støtter opp om en økende bevissthet om HMS-forbedring. Produksjonen skal være trygg og produktene sikre. Offentlige krav til internkontroll og miljørevisjon er etter hvert blitt vanlig i både EU og i EØS-land; miljømerking av produkter, miljøvandelsesattester, livsløpsanalyser, emballasjeminimering, mottaksplikt for utrangerte produkter, utslippsreduksjon, avfallsminimering osv. er slike eksempler. Samtidig utvikles det stadig nye produkter, forretningsformer og tjenester som kan ha en uheldig innvirkning på HMS, men som dagens reguleringer ikke klarer å adressere.

Den norske styringsmodellen for HMS er i store trekk rettet mot overholdelse av et regelverk som fokuserer på formelle systemer for ledelse og styring av systematisk HMS-forbedring. Det er et godt utgangspunkt for å bringe HMS-statusen opp på et høyere nivå. Samtidig kan regelverket fremme byråkratiske strukturer der det blir viktigere å følge reglene enn å oppnå en reell og synlig HMS-forbedring. Ledelse og regulering av HMS må derfor sees som del av et større bilde der sikkerhetskultur, økonomi, innovasjon og virksomhetens samfunnsansvar spiller en viktig rolle. Et slikt integrert perspektiv er sentralt i dette kurset; hvordan vil en mer ressurs- og miljøvennlig virksomhetsform, dvs. en måte å omforme naturen på som både er bærekraftig, rettferdig og legitim innen rammen av det HMS-regelverk virksomhetene allerede må forholde seg til, se ut?

Det må være minst 5 oppmeldte studenter for at emnet skal arrangeres det aktuelle semesteret.

Merk at enkelte valgemner vil kunne rullere, det kan derfor variere fra år til år hvilke valgemner som tilbys.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Semesteroppgave i gruppe med presentasjon og skriftlig skoleeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave i gruppe med presentasjon 2/5 A - F
Skriftlig skoleeksamen 3/5 5 Timer A - F

Deleksamen skal inneholde:1) Semesteroppgave i gruppe med presentasjon (40%). 2) Skoleeksamen varighet 5 timer (60%). Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Gruppeoppgaver med presentasjon
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Elin Merethe Oftedal
Arbeidsformer
Kurset veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner.
Åpent for
Endringsledelse - masterstudium Samfunnssikkerhet - masterstudium
Emneevaluering
Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Ledelse av helse, miljø og sikkerhet (MEN250) 5
Risikoregulering og tilsyn (MSA200) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto