Drama- og teaterkommunikasjon (MGL0080)

Drama- og teaterkommunikasjon har et klart praktisk og kunstfaglig metodisk sikte hvor studentens faglige egenutvikling står sentralt.

Faget er et kunst-, utrykks- og kommunikasjonsfag med faglig forankring i teaterkunsten og pedagogikken og er bygget opp rundt fem hovedtema som overlapper og bygger på hverandre. Disse er teaterets uttrykksformer, utforskende drama- og teaterarbeid, teaterproduksjon, fagteori og kunstfagdidaktikk.

Studiets hovedmål er å gi kunnskap og kompetanse i teater- og kunstpedagogisk arbeid. Studiet skal gi studentene grunnlag for å utvikle egne teaterforestillinger og skape kunst og kultur som inkludere og engasjerer barn og unge, samt å tilrettelegge og lede drama- og teaterarbeid i skole, læringssenter, kulturskole og andre kultur- og fritidstilbud.

Teaterinstruktørens og lærerens rolle i drama- og teaterarbeid vektlegges.

Praksis ved Barne- og ungdomsteater, kulturinstitusjoner og /eller skole


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGL0080

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Fagstudiet er bygget opp rundt fem tema som vil ha overlappende innhold og bygge på hverandre. De vektlegges noenlunde likt og er obligatoriske fordi det praktiske, pedagogiske og teoretiske integreres både innen og på tvers av disse fem temaene. Valg av lærestoff og arbeidsformer tar utgangspunkt i fagets egenart og dets funksjon i skole og kulturliv. Det vil bli benyttet digitale verktøy i undervisningen. Innholdet har et klart praktisk og kunstfaglig metodisk sikte, og studentenes egenutvikling i faget står sentralt.

Teaterets uttrykksformer

Temaet gir kunnskap om grunnleggende elementer i og forutsetninger for scenekunst. Studenten skal få videreutvikle sin innsikt i teaterkunsten, utfolde seg med sitt engasjement, sin utforskertrang og skaperglede og få erfaring i å se muligheter og omsette ideer til handling og selvstendige utrykk.

Dette omfatter arbeid med skuespillerfag, dramaturgi og regi. Denne innsikten anvendes i praktisk arbeid hvor studentens kreativitet utfordres i arbeid med å skape teater.

Utforskende drama- og teaterarbeid

Gjennom teaterets uttrykksformer og virkemidler utforskes fagstoff, eksistensielle tema og ulike kunstneriske uttrykk. Drama og teater som læringsform er pedagogikk omsatt i handling og fokuserer på formidling og kommunikasjon. Via utforskende drama- og teaterarbeid, gjennom estetiske læringsprosesser, får studentene kunnskaper om læring gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter.

Teaterproduksjon

Studenten får innføring i de ulike skapende og utøvende sidene i en teaterproduksjon. Arbeid med grunnleggende dramaturgi, regi, skuespill og sceniske virkemidler står sentralt, og forholdet mellom form og innhold utforskes og utdypes.

Fagteori

Temaet tar utgangspunkt i erfaringene fra det praktiske arbeidet. De faglige kunnskapene utdypes og settes i en større kunstnerisk, historisk og samfunnsmessig sammenheng. Fagteorien synliggjør forbindelser mellom skapende og utforskende praktisk arbeid og teaterkunsten før og nå.

Kunstfagdidaktikk

Dette temaet vektlegger pedagogiske og metodiske aspekter og knyttes opp til formidlingssituasjonen og den skapende læringsprosessen i skole, kulturskole og i andre kultursektorer. Studentene skal lære seg å verdsette og stimulere elevenes vitebegjær og skaperkraft, og hjelpe dem til å anvende sine skapende krefter gjennom hele grunnopplæringen. De ulike fasene i drama- og teaterpedagogens arbeid belyses gjennom en fokusering på didaktisk tenkning i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av drama og teaterpedagogens arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper

En kandidat med fullført og bestått emne har kunnskap om:

 • Sentrale drama- og teaterpedagogiske retninger og utrykks former, i scenekunst og anvendt teater i skole- og kultur institusjoner
 • Ulik skuespill, dramaturgi og regimetodikk, som utgangspunkt for aktivt skapende scenisk arbeid.
 • Kunstfaglige arbeid som inkludere og engasjerer barn og ungdom
 • Estetiske læringsprosesser via teaterkunsten som en forutsetning for læring
 • Sentrale trekk ved utviklingen av europeisk teater og ulike retninger innen kunstfagdidaktikk
 • Teaterfaglige virkemidler og metoder i kunstfaglig kommunikasjon
 • Formidling, kommunikasjon, samarbeid og innovasjon

Ferdigheter

En kandidat med fullført og bestått emne kan:

 • Mestre grunnleggende ferdigheter i drama- og teaterfag; regi, skuespillerarbeid og dramaturgi, med særlig vekt på å skape egne teaterproduksjoner i ulike kontekster
 • Lære, erfare og reflektere gjennom kunstfagets praksis og teori
 • Legge til rette for dybdelæring gjennom estetiske læringsprosesser i samspill med andre
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere drama- og teaterpedagogiske undervisningsopplegg i tverrfaglige sammenhenger
 • Beherske og aktivt bruke digitale verktøy i drama- og teaterfaglig arbeid, samt i teoretisk, praktisk og kunstnerisk formidling

Generell kompetanse

En kandidat med fullført og bestått emne:

 • Kan legge til rette for og utvikle kreative og skapende aktiviteter i et lærende fellesskap
 • Har evne til å lede kreative prosesser, konfliktløsning og kritisk refleksjon
 • Kan være tett på samfunnsutfordringer med dets mangfold ved å skape kunst og kultur som inkluderer og engasjerer barn og unge
 • Har kompetanse i endrings- og utviklingsprosesser
 • Kan formidle kunnskap gjennom estetiske virkemidler og kunstneriske uttrykk
 • Kunne anvende teaterets formspråk i utvikling av forestillinger med barn og unge

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra arbeid med barn og unge, drama i videregående opplæring, flerkulturelt arbeid, lektorutdanning eller studier i andre humanistiske fag.

Eksamen / vurdering

Hjemmeeksamen og praktisk gruppeeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen (individuell) 1/2 1 Uker Bokstavkarakterer
Praktisk gruppeoppgave og samtale 1/2 Bokstavkarakterer

Individuell skriftlig hjemmeeksamen baserer seg på praktisk og teoretisk undervisning i dramapedagogikk og teaterkunnskap. Omfang: 3000 ord, +/- 10%.Praktisk gruppeeksamen og samtale: Studentene deles i grupper som med utgangspunkt i en gitt impuls (tekst, musikk, bilde e.l) lager en teaterforestilling på minimum 15 minutter. Det gis gruppekarakter basert på forestilling og en muntlig samtale. Den muntlige samtalen innebærer en analyse og faglig refleksjon over prosess og produkt. Begge eksamener må være bestått for å få samlet karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav, Obligatorisk tilstedeværelse 80%

Drama- og teaterkommunikasjon er et praktisk og teoretisk studium og all undervisning og veiledning er obligatorisk. Sykdom og gyldig fravær fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav. Studenter skal ha 80% tilstedeværelse i faget.

 1. Studentene oppfordres til å delta på en studietur for å se minimum fem profesjonelle forestillinger for barn/unge. Disse vil bli analysert og vurdert gjennom muntlige gruppesamtaler underveis. Studieturen faller som regel tidlig i semesteret og vil vare 3-4 dager. Alternativet for dette arbeidskravet, vil være at studentene selv ser fem teaterforestillinger for barn/unge og skriver individuelle forestillingsanalyser til hver av disse.
 2. Studenten skal ha sett minst 5 profesjonelle teaterforestillinger for voksne utenom studieturen
 3. Studentene skal i gruppe planlegge og gjennomføre et dramaforløp i skolen eller et formidlingsprogram ved en kulturinstitusjon. Dette skal gjennomføres minst fire ganger med veiledning. Etter det praktiske arbeidet skal det leveres en skriftlig rapport fra prosjektet. Dette blir samlet vurdert som et godkjent / ikke godkjent arbeidskrav.
 4. Studenten skal ha godkjent en skriftlig individuell oppgave i teaterkunnskap. (2500 ord, +/- 10 %).
 5. Studentene skal i grupper ha gjennomført teaterprosjekt. Forestillingen spilles seks ganger for et eksternt publikum.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Berit Aarrestad

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Praksiskoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Drama og teater er et kunstfag som baserer seg på kollektivt kreativt arbeid. Drama- og teaterfaglig kompetanse kan bare utvikles i utforskende og skapende samspill med andre mennesker. Arbeidet organiseres derfor i grupper av varierende størrelser. Undervisningen er organisert i tema/emner, og det praktiske og teoretiske arbeidet vil være gjensidig integrert. Undervisningen har ulike former som forelesning, demonstrasjon, diskusjon, prosjektarbeid, spill, framføring, selvstudium, veiledning og praktisk undervisningsarbeid som fremmer dybdelæring.

Praksis

15 dager veiledet praksis tilrettelagt for lærerutdanning og egen praksis for studenter som tar årsstudiet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Drama og kunstfaglig kommunikasjon (GLU0080_1) 30

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto