Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn) (MGL1006)

Studiet vil inneholde forelesninger om forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk. Studenten skal gjennomføre en fordypningsoppgave (et fenomenologisk forsknings- eller utviklingsarbeid) som tilsvarer 15 studiepoeng.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGL1006

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studiet vil inneholde forelesninger om forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk. Studenten skal gjennomføre en fordypningsoppgave (et forsknings- eller utviklingsarbeid) som tilsvarer 15 studiepoeng. Universitetet kan gi tilbud om fordypning i ett eller flere tema gjerne i samarbeid med kompetansemiljø utenfor universitetet. Fordypningsoppgaven kan knyttes opp mot praksisfeltet eller den forskningen som foregår på universitetet.

Det kan bli gitt tilbud om studietur i Norge eller utlandet med fokus på kunst, arkitektur og design. Temaet for turen er knyttet opp mot fagliginnhold i kunst og håndverk 1 og 2. Studieturen er ikke obligatorisk.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • Har kunnskap og erfaring med fenomenologisk forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk
  • Har oversikt i sentrale spørsmål knyttet til kunstnerisk og pedagogisk fou-arbeid
  • Har god kunnskap om det emnet den enkelte har valgt å fordype seg i både teoretisk og via praktisk skapende arbeid

Ferdigheter

  • Kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i faget kunst og håndverk
  • Kan knytte resultater av eget praktisk skapende arbeid og teoretisk forskning til undervisningsmetodikk og oppbygging av egen didaktisk kompetanse

Generell kompetanse

  • Kan anvende relevant teori innen vitenskapsteori, metode, kunst, kultur og fagdidaktikk med tanke på egen problemstilling
  • Kan gå inn i skapende prosesser med en forskerrolle

Forkunnskapskrav

Dette emnet bygger på Kunst og håndverk 2, emne 1, Bærekraftig design og håndverk (15 sp). Studenter som ikke har tatt kunst og håndverk I (Analoge og digitale kunst- og designprosesser) må knytte denne oppgaven til fagstoff i emnet "Bærekraftig design og håndverk" (Kunst og håndverk 2, emne 1).

Anbefalte forkunnskaper

MGL1002 Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser ( 1.-7. trinn)

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave og fremlegg/utstilling av praktisk-estetisk arbeid 1/1 6 Uker Bokstavkarakterer

Eksamen består av et fremlegg/utstilling av praktisk skapende arbeid og en skriftlig rapport. Det gis en samlet karakter på dette arbeidet (A- F). Sluttproduktet skal bestå av en illustrert skriftlig rapport og skapende arbeid i selvvalgte materialer/teknikker. Omfanget av den skriftlige rapporten er satt til 6000 ord (+/- 10%). Rapporten skal være visualisert (illustrert). Visualiseringen kan også omfatte f.eks. video, animasjoner og andre digitale presentasjoner.Oppgaven skal inneholde:
• Problemstilling
• Metodevalg og strategi. Fenomenologi som metode.
• Teori sett i forhold til problemområdet. (Kunst og formkultur og fagdidaktikk)
• Eget praktisk estetisk arbeid med prosessdokumentasjon
• Fagdidaktikk
• Litteraturliste og bildeliste

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

70% oppmøte, Arbeidskrav

Problemstillingen må være godkjent av veileder og studenten må ha gjennomført tre av tre veiledningsmøter, samt fellespresentasjon med hel klasse for å få legge oppgaven frem til vurdering. Det er obligatorisk fremmøte på forelesinger knyttet opp mot skapende og pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

70 % tilstedeværelse i undervisningen er påkrevd.

Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Pia Susanne Wall

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Oppgaven krever stor grad av selvstudium, studentene får avsatt tid til individuell - og/ eller gruppeveiledning som er obligatorisk. Studiet vil bestå av noen forelesninger som omhandler forskning- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto