Musikk 1 - emne 1: Musikkopplæring på 1.-7. trinn (MGL1071)

Dette emnet er knyttet til de fagdidaktiske delene av studiet og er i særlig grad rettet mot musikklæreren sitt arbeid med elevenes faglige utvikling på 1-7 trinn i gjeldende læreplan. Undervisningsstoff og arbeidsmåter i studiet og i praksisopplæringa skal gi studentene ferdigheter, kunnskap og erfaring som gjør dem i stand til å stimulere musikalsk utvikling hos alle elever.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

MGL1071

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet er delt inn i to hovedområder som går parallelt, utfyller hverandre og må ses i sammenheng gjennom hele studiet.

1. Musikkfagets komponenter

Praktisk arbeid med sang, spill, dans, aktiv lytting, improvisasjon og komponering, samt bruk av digitale verktøy er sentrale aktivitetsformer og deldisipliner.

2. Didaktikk

Dette hovedområdet omfatter musikkpedagogiske og -didaktiske grunnlagsproblemer, praktisk-metodisk arbeid og refleksjon knyttet til musikklærerens undervisning og elevens læring på trinn 1-7.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om de særprega lærings- og erkjenningsformer som er knyttet til musikalsk, estetisk og kunstnerisk virksomhet
 • har kunnskaper om å lede og tilrettelegge musikkopplæring for trinn 1-7
 • har kunnskap om musikkfagets historie og rolle i samfunnet og om læreplaner i faget 
 • kan reflektere over sammenhengen mellom mål og innhold i musikkfaget, andre fagområder og læreplanverk for trinn 1-7

Ferdigheter:

Studenten:

 • kan lede og instruere sang-, samspill- og danseprosesser med elever på trinn 1-7
 • kan skape musikk på varierte måter, improvisere med instrument og stemme og kan lede improvisasjons- og komponeringsprosesser for elever på trinn 1.7
 • kan ta i bruk og vurdere varierte arbeidsformer, metoder og læringsmateriell som over tid er utviklet for skolefaget musikk for trinn 1-7
 • kan legge til rette for musikalsk opplæring og utvikling for elever med ulik bakgrunn og forutsetninger

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan aktivisere og stimulere elevenes evne til å skape, oppleve, uttrykke og reflektere
 • kan initiere faglig samarbeid og bruke musikk både som regifag og som støttefag i flerfaglige tema- og prosjektarbeid
 • har innsikt i musikkens rolle som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolehverdagen og i et flerkulturelt samfunn

Forkunnskapskrav

Interesse og engasjement for musikk

Eksamen / vurdering

Praktisk metodisk prøve og digital repetoarmappe

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praktisk metodisk gruppeoppgave 1/2 Bestått/ Ikke bestått
Digital repetoarmappe 1/2 Bestått/ Ikke bestått

Praktisk-metodisk gruppeoppgave. Gjennomføring av didaktisk opplegg for klasse 1-7. Bestått/Ikke beståttDigital repetoarmappe med musikkmetodiske dokumenter, lenker og utvalgte arbeider fra hovedområde 1 og 2. Vurdering: Bestått / Ikke bestått.Alle eksamensdeler må være bestått for å få samlet karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

1 presentasjon innen innholdsområde 1, 1 oppgave/presentasjon innenfor innholdsområde 2, 80 % deltakelse i undervisning

1 presentasjon innen innholdsområde 1, 1 oppgave/presentasjon innenfor innholdsområde 2.

Samspill, fremføring, utprøving og refleksjon er helt sentralt for læring i musikk. Det er derfor et krav om 80 % deltakelse i undervisning.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Arbeidsformer

Det blir benyttet ulike organiseringsformer med forelesninger, gruppearbeid og mye egenøving. I tillegg blir det praktisk musisering, lytting og komponering individuelt og i grupper. Utprøving av interaktive læringsressurser og App-er på Digitalt verksted. Canvas brukes som plattform for kommunikasjon, læringsressurser og innleveringer av ulike slag. 

Praksis

Det er obligatorisk praksis i grunnskolen tilsvarende tre uker. Organisering av praksis gjøres i samarbeid med partnerskolene og plan for denne vil bli lagt frem ved semesterstart. Se egen praksisplan. 

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram

Emneevaluering

Tidligdialog v. Fagutvalg, underveisvurdering, ind. sluttevaluering via Canvas og møte med Fagutvalg

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto