Matematikk 1 emne 1 (MGL1110)

Emnet vil i hovedsak omhandle fagdidaktikk knyttet til de matematiske emnene tall, sannsynlighetsregning og statistikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGL1110

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

De faglige temaene som blir tatt opp i dette emnet er først og fremst tall og tallregning, statistikk og sannsynlighet.

Emnet skal forberede for matematikkundervisning i grunnskolen fra 1. til 7. trinn, i tråd med relevant forskning og gjeldende læreplan. Studiet er erfaringsbasert og forskningsbasert, det innebærer solid tilknytning til praksis. Matematikklærere må kunne analysere elevenes matematiske utvikling, være gode matematiske veiledere og samtalepartnere, kunne velge ut og lage gode eksempler og oppgaver som fremmer alle elevers matematiske kompetanse, utforskende og problemløsende evne, undring, kreativitet og positive holdning til matematikk. 

Matematisk språk og tenkning utvikles gjennom aktiviteter som fremmer resonnement, argumentasjon og begrunnelse. Matematikklærere må kunne gjennomføre og forstå matematiske prosesser og argumenter, og analysere forslag fra andre med tanke på holdbarhet og potensial. Studenten skal selv ha en reflektert forståelse av matematikken elevene skal lære og kunne gjøre faget tilgjengelig for alle elever.

Bruk av ulike representasjoner er nødvendig for å gjøre matematiske begrep og ideer tilgjengelige for elever. For å utvikle sin matematiske forståelse og evne til problemløsning trenger elevene å arbeide med sammenhenger og overganger mellom ulike representasjoner. Studenten skal legge til rette for elevers arbeid med ulike representasjoner.

Meningsfulle matematiske samtaler er sentralt i utviklingen av matematisk forståelse. Gjennom samtale og diskusjon kan lærere inkludere alle elever i matematisk resonnering og argumentering, stimulere til kritisk matematisk tenking og drøfte matematikkens rolle i samfunnet. Studenten skal legge til rette for meningsfulle matematiske samtaler med og mellom elever.

Vurdering av læremidler vil være en viktig del av opplæringen.

Lærere skal invitere elever til å dele sin matematiske tenking, lytte til og vurdere denne med tanke på utvikling av matematisk kompetanse. Det skal legges til rette for undervisning ut fra elevenes ulike behov, der ulik kulturell, språklig og sosial bakgrunn både tas hensyn til men også ses som ressurs i undervisningen. Som framtidig matematikklærer skal studenten støtte elevene i deres tro på seg selv og at en gjennom hardt arbeid, individuelt og kollektivt, utvikler forståelse av matematiske ideer og sammenhenger.

Semesterplaner med detaljbeskrivelse av innholdet vil foreligge ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • inngående undervisningskunnskap i hva elevene arbeider med på barnetrinnet knyttet til emnene tallforståelse og regning, med et spesielt fokus på begynneropplæringen
 • kunnskap i statistikk, kombinatorikk og sannsynlighetsregning og kan knytte denne kunnskapen til lærestoffet på barnetrinnet
 • kunnskap om språkets rolle for læring av matematikk
 • kunnskap om ulike representasjoner og hvordan bruk av og overgangen mellom disse kan påvirke elevers læring
 • kunnskap om å uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig og kan bruke digitale verktøy i matematikkfaget innen emnene tall, statistikk og sannsynlighet
 • kunnskap om matematikkfagets innhold i barnehagen og på ungdomstrinnet og om overgangene fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn.
 • kjennskap til ulike teorier for læring
 • kunnskap om noen metoder for undervisning i matematikk
 • kunnskap om matematikkens historiske utvikling, spesielt utviklingen av tallbegrep og tallsystemer

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning i tall, statistikk og sannsynlighetsregning for alle elever på trinn 1-7 med fokus på forståelse, variasjon og elevaktivitet, forankret i forskning, teori og praksis  
 • kjenner til kjerneelementene i faget
 • kjenner til arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, begrunnelser, argumenter og bevis
 • kan bruke og vurdere kartleggingsprøver og ulike observasjons- og vurderingsmåter for å tilpasse opplæringen til elevers ulike behov
 • kan analysere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder slik at en kan stimulere elevenes matematiske tenking
 • kan forebygge og oppdage matematikkvansker og tilrettelegge for tilpasset opplæring

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med kultur, filosofi og samfunnsutvikling
 • har innsikt i matematikkfagets betydning for utvikling av kritisk demokratisk kompetanse

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes at studenten ved semesterstart behersker grunnleggende matematikkunnskaper fra grunnskole og videregående skole.Studenten bør mestre alt matematikkinnhold fra grunnskolen (1. - 10. trinn).

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 35 Minutter Bokstavkarakterer

Muntlig eksamen er på inntil 35 minutter

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Forkunnskapstest, Et skriftlig fagdidaktisk arbeid, Praksisoppgave, 70% obligatorisk tilstedeværelse

Følgende tre obligatoriske arbeider må være bestått for å kunne gå opp til eksamen:

Et skriftlig fagdidaktisk arbeid

Forkunnskapstest.

- Denne testen tas tidlig i semesteret for å kartlegge det faglige grunnlaget til studentene. Testen er en forkunnskapstest. Studenter som ikke kommer over grensen for tilfredsstillende forkunnskap får et nytt forsøk mot slutten av semesteret. 

Praksisoppgave.

Krav om tilstedeværelse:

Matematikkfaget i lærerutdanning forutsetter aktivt engasjement over tid med medstudenter og faglærere. I faget blir forskjellige begreper, strategier og undervisningsopplegg diskutert og drøftet. Slik virksomhet foregår kontinuerlig i utdanningen. Profesjonsutdanningen krever derfor at studenter er til stede i undervisningen og i aktiviteter som inngår i studiet. Det er derfor krav om minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningen.

Dersom dette kravet ikke er tilfredsstilt, må emnet tas om igjen.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer:

Tore Dreyer

Faglærer:

Gaute Hovtun

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Praksiskoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Arbeidsformer

Forelesning, lærerstyrte aktiviteter/dialog, selvstendig arbeid, gruppearbeid. Canvas vil bli brukt i kommunikasjonen mellom studenter og faglærere.

Praksis

Det inngår 3 uker med praksis dette semesteret. Studentene skal gjennomføre en praksisoppgave knyttet til matematikkundervisning i denne praksisperioden.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto