Praksis 1.-7., 2. år, 3. semester (15 dager) (MGL1P20)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGL1P20

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I det andre studieår er elevmangfoldet og elevenes læring tema.

Praksisperioden i 2. studieår, 3. semester i grunnskolelærerutdanningens 1-7 tilsvarer 15 arbeidsdager. Den skal være variert, veiledet og vurdert og foregå i grunnskolen - norskfaget vektlegges.

Estetiske læreprosesser er et tverrfaglig spor i 3. semester.

Praksisperioden skal innbefatte en delperiode med vekt på forberedelse, en delperiode med vekt på gjennomføring, og en delperiode med vekt på etterarbeid og vurdering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskaper om

 • gjeldende nasjonalt læreplanverk med vekt på norsk og matematikk
 • lærerarbeidet, undervisning som samhandling og klasseledelse i norsk og matematikk
 • hvordan didaktisk tenkning utøves i undervisningen med vekt på planlegging og gjennomføring og vurdering
 • elever og elevers læreforutsetninger på 1-7. trinn og hvordan dette danner grunnlag for å legge til rette for tilpasset undervisning i det flerkulturelle klasserom med vekt på ulike religioner og livssyn
 • kommunikasjon og samspill som grunnlag for å etablere en positiv læringskultur med vekt på norsk og matematikk

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • samhandle og kommunisere med elever, medstudenter, kolleger på praksisskolen og faglærere
 • bruke nasjonale og lokale læreplaner med tanke på å utvikle planer for elevers læring
 • planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning sammen med medstudenter, praksislærere og faglærere
 • utøve situasjonsorientert klasseledelse
 • undervise og legge til rette for elevers læring med ulike arbeidsmåter og med både analoge og digitale ressurser
 • anvende systematisk observasjon av elever som grunnlag for å planlegge undervisning med vekt på norsk og matematikk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har vilje og evne til å ta til seg feedback fra elever, medstudenter og praksislærer som grunnlag for profesjonell utvikling
 • kan diskutere og kommentere eget og medstudenters lærerarbeid i lys av nasjonale planer, praksisskolens lokale planer og teori

Forkunnskapskrav

Bestått praksis 1. år eller eksamensrett i emnet.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Levering av praksisrapport etter praksis 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksisstudiet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

 • Planlegge og gjennomføre situasjoner som oppstart, overganger og avslutning av undervisningsøkter. Studenten prøves i en planlagt, gjennomført og vurdert overgangssituasjon i en undervisnings økt og skifte fra en læringsarena til en annen i løpet av praksisperioden.
 • Arbeidskrav knyttet til norsk, se emneplan for norsk. Vurderes av faglærer i norsk.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Praksiskoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Emneansvarlig:

Kitty Marie Garborg

Faglærer:

Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Observasjon av praksislærer, medstudenter og elever, samt drøfting og refleksjon. Bruke et relevant utvalg arbeidsmetoder knyttet til norsk og matematikk.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto