Praksis 1.-7., 3. år 6. semester (15 dager) (MGL1P35)

Praksisperioden i 3.studieår, 6. semester i grunnskolelærerutdanningens 1-7 tilsvarer 15 arbeidsdager. Den skal være variert, veiledet og vurdert og foregå i grunnskolen. Kontaktlærerrollen og det psykososiale miljøet er hovedtema. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGL1P35

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Praksisperioden i 3.studieår, 6. semester i grunnskolelærerutdanningens 1-7 tilsvarer 15 arbeidsdager. Den skal være variert, veiledet og vurdert og foregå i grunnskolen. Kontaktlærerrollen og det psykososiale miljøet er hovedtema. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet.

Temauke om bærekraftig utvikling og folkehelse i 6. semester.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

  • kontaktlærerrollen og hjem-skole-samarbeid
  • hvilke rutiner praksisskolen har for barn med særskilte behov og barn i vanskelige situasjoner
  • elever og elevers læreforutsetninger generelt og på 1-7. trinn ved den aktuelle praksisskole spesielt

Ferdigheter

Kandidaten kan

  • utvise profesjonsutøvelse gjennom å planlegge, gjennomføre, lede, vurdere og kommentere undervisning som didaktisk møte, alene og sammen med medstudenter, praksislærere og faglærere
  • velge ut og anvende tjenlige arbeidsmåter og vurdering som grunnlag for tilpasset opplæring

Generell kompetanse

Kandidaten kan

  • inngå i didaktiske diskusjoner både på klasse- og skolenivå og kommentere skolens betydning i samfunnet og lærerens betydning i skolen i dag i et profesjons-etisk perspektiv
  • analysere og reflektere over relevante faglige og etiske problemstillinger
  • kommentere egen profesjonelle utvikling som lærer og uttrykke sin egne læreridentitet så langt

Forkunnskapskrav

Bestått praksis 1. år. Bestått praksis 2. år eller ha eksamensrett i emnene.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Levering av praksisrapport etter praksis 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Delta på et foreldremøte hvis mulig og på en utviklingssamtale hvis dette ikke er gjennomført tidligere.

Praksisgruppen planlegger og gjennomfører et læringsmøte.

Arbeidskrav knyttet til fag i semesteret, se emneplan for fag.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Praksiskoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Emneansvarlig:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Et relevant og variert utvalg forankret i fagfornyelsen og praksisskolens lokale planer. I tillegg et samarbeid basert på lærerutdanningsfagene i 6. semester.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto