Praksis 5.-10., 3.år 6. semester (15 dager) (MGL2P35)

Praksisperioden i 3.studieår, 6. semester i grunnskolelærerutdanningens 5-10 tilsvarer 15 arbeidsdager . Den skal være variert, veiledet og vurdert og foregå i grunnskolen. Kontaktlærerrollen og det psykososiale miljøet er hovedtema. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGL2P35

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Praksisperioden i 3.studieår, 6. semester i grunnskolelærerutdanningens 5-10 tilsvarer 15 arbeidsdager. Den skal være variert, veiledet og vurdert og foregå i grunnskolen.

Kontaktlærerrollen og det psykososiale miljøet er hovedtema. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet. Temauke om bærekraftig utvikling og folkehelse i 6. semester.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

  • lærer-profesjonen, profesjonsetikk og profesjonell yrkesutøvelse
  • kontaktlærerrollen - på systemnivå

Ferdigheter

Kandidaten kan

  • utvise profesjonsutøvelse gjennom å planlegge, gjennomføre, lede,  vurdere og kommentere undervisning som didaktisk møte, alene og sammen med medstudenter, praksislærere og faglærere
  • velge ut og anvende hensiktsmessige arbeidsmåter og vurderingsformer for elevers læring 

Generell kompetanse

Kandidaten kan

  • inngå i didaktiske diskusjoner både på klasse- og skolenivå og kommentere skolens betydning i samfunnet og lærerens betydning i skolen i dag i et profesjons- etisk perspektiv
  • analysere og reflektere over relevante faglige og etiske problemstillinger
  • kommentere egen profesjonelle utvikling som lærer og uttrykke sin egne læreridentitet så langt

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

 Må ha bestått praksis 2. år eller ha eksamsrett i emnene.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Levering av praksisrapport etter praksis 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859Det er krav om 100% oppmøte i praksis.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% frammøte.

Øvrige arbeidskrav knyttet til fag i semesteret, se emneplan for fag.

Delta på et foreldremøte , eventuelt en utviklingssamtale hvis dette ikke er gjennomført tidligere.

Praksisgruppen planlegger og leder et læringsmøte.

Fagperson(er)

Faglærer:

Ivar Bjørnsen

Emneansvarlig:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Observasjon av medstudenter, samt diskusjon og refleksjon over egen og medstudenters praksis. Bruke et relevant og variert utvalg av arbeidsmetoder, med vekt på valgfaget til studenten.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto