Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL300M)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGL300M

Versjon

1

Vekting (stp)

45

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Masteroppgaven skal være et individuelt, selvstendig vitenskapelig arbeid og den skal være profesjonsrettet og praksisorientert. Innholdet kan omfatte en empirisk undersøkelse eller kan være rent teoretisk. Det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ og/eller kvantitativ art. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning. I forbindelse med veiledning vil det bli arbeidet med en prosjektbeskrivelse og det kan bli tilbudt aktuelle metodeseminarer, samt eventuelle seminarer knyttet til databearbeiding.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:  

Kunnskaper

  • Ha kunnskaper om planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av et selvstendig mastergradsprosjekt
  • Kunne vurdere og anvende teori og metoder som er relevant for oppgavens problemstilling

Ferdigheter

  • Kunne planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt og dokumentere dette gjennom en masteroppgave
  • Kunne kritisk gjennomgå forskningslitteratur på feltet
  • Kunne formidle eget forskningsprosjekt på en faglig forsvarlig måte

Generell kompetanse

  • Kunne kritisk vurdere kvalitet, gyldighet og relevans av egne og andres forskningsarbeider
  • Kunne identifisere og reflektere over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt

Forkunnskapskrav

MGL1500 Spesialpedagogikk (1.-7. trinn)
Studenten må ha bestått en FoU-oppgave i løpet av studieløpet sitt.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Omfanget på masteroppgaven er på 20 000- 40 000 ord med skrifttype 12 og linjeavstand 1, 5 (i Times New Roman eller tilsvarende skrifttype). Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.Det er mulig å søke om å få skrive masteroppgaven i artikkelformat med overbygging.Artikkel skal være på 5000-7000 ord + overbygging 5000-8000 ord. Rammen på 5000-7000 ord for artikkel kan fravikes hvis det valgte tidsskrift har andre begrensinger. Masteroppgaven skrives på norsk eller engelsk.Kandidater har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektbeskrivelse, Presentasjon av masteroppgave
  • Prosjektbeskrivelse

Kandidaten skal levere en prosjektbeskrivelse på 5-7 sider som vurderes til godkjent/ikke godkjent

  • Muntlig presentasjon av masteroppgaven

Kandidaten skal etter innlevering presentere og diskutere oppgaven i et muntlig framlegg. Varighet 20-30 minutter. Vurderingsordningen her er godkjent/ikke godkjent.

Muntlig presentasjon må være godkjent for å få vurdering på masteroppgaven.

Hvis en kandidat må levere ny eller bearbeidet oppgave, skal det avholdes ny presentasjon.

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til vurdering. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Vegard Moen

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig master, deltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto