Mikrohistorie og historieforståelse (MGL3053)

I dette emnet vil studenten få kjennskap til ulike måter å forstå historie og samfunnsfag. Et særlig fokus legges på mikrohistorie hvor historiefortelling og analyse begynner i det små, gjerne med enkeltmennesket som aktør, og som blant annet gjennom historisk empati kan engasjere i samfunnsfagundervisningen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGL3053

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I masteremnet Historieforståelse med vekt på mikrohistorie diskuteres ulike typer historieforståelse og måter å skrive, analysere og bruke historie og historiefortelling. Et særlig fokus legges på en aktørorientert metode for historisk analyse, fremstilling og undervisning til studenter som ønsker en masterspesialisering i samfunnsfag. Lokalisering, lesing, tolkning og kontekstualisering av primær- og sekundærkilder samt hvordan historie- og samfunnsfaget  generelt og mikrohistorie spesielt kan bidra til kritisk tenking i skolen er sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

  • har kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder brukt i historieundervisning og samfunnsfag
  • har kunnskap om fagdidaktisk teori og forskning i samfunnsfaget i skolen
  • har dybdekunnskap om mikrohistoriske metoder i geografi, historie og samfunnskunnskap

Ferdigheter

Studenten:

  • kan finne, vurdere og tolke ulike typer kilder for å legge til rette for gode læringsprosesser
  • kan finne, vurdere og tolke ulike typer kilder og bruke dette i arbeidet med å utvikle elevene sin kritiske kompetanse og kreativitet
  • kan bruke og vurdere ulike arbeidsmåter som stimulerer elevene til bevissthet om tid, rom og samfunnsprosesser

Generell kompetanse

Studenten:

  • kan reflektere selvstendig og kritisk over samfunnsfaglige spørsmål
  • har overblikk over perioder og utviklingsmønster, og kan gjøre greie for hvordan historie og kultur blir konstruert
  • kan stimulere til kritisk tenking og kreativitet

Forkunnskapskrav

MGL1050 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn), MGL1051 Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn)
Studenten skal ha bestått 60 studiepoeng av Samfunnsfag 1 og Samfunnsfag 2 i grunnskolelærerutdanningen. 

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig innlevering 1/1 10 Uker Bokstavkarakterer

Eksamen består av en skriftlig innlevering/videoessay/podkast. Studenten(e) velger om de vil levere og presentere individuelt eller i gruppe. Alle gruppemedlemmer får samme karakter. Karakterskala A-F. Kravet til skriftlig innlevering skal være 3000 ord med akseptabelt avvik på +/- 10%. Det gjelder uavhengig av om studentene velger å levere individuelt eller i gruppe.Kravet til film/podkast er 6-12 min. Det gjelder uavhengig av om studentene velger å levere individuelt eller i gruppe.Maks gruppestørrelse er 4 personer. Alle hjelpemidler tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Muntlig presentasjon, 80 % fremmøte, Arbeidskrav

Vilkår for å gå opp til eksamen:

- deltagelse i minst 80% av undervisningen.

- skriftlig gruppearbeid  - må være bestått for å få avlegge eksamen

- 1 muntlig presentasjon der problemstilling og disposisjon for eksamensinnleveringen legges frem for medstudenter

Studenter som får arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer:

Frode Fanebust

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner og studentfremleggelser, muntlig og/eller skriftlig. Noe av undervisningen kan bli på engelsk. Totalt 36 timer over et helt semester.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto