Studere matematikkundervisning (MGL3122)

Emnet fokuserer på matematikkundervisning og elevers læring i matematikk. Gjennom emnet får studentene som deltakere i et forskningsprosjekt innta et forskerblikk på matematikkundervisning og læring i matematikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGL3122

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet fokuserer på læring og undervisning av matematikk i skolen. Emnet gir innblikk i nyere teoretiske perspektiver på læring og undervisning av matematikk. Ulike teoretiske perspektiver på matematikkundervisning vil bli presentert og diskutert, og emnet vil også gi studentene kjennskap til ulike tilnærminger til å studere matematikkundervisning. Emnet er organisert rundt et forskningsprosjekt, og studentene vil dermed få praktisk erfaring med forskning på læring og undervisning i matematikk som deltakere i et forskningsprosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter kurset skal studenten:

  • ha inngående kunnskap om metoder for å studere matematikkundervisning
  • ha avansert kunnskap om ulike teorier om matematikkundervisning

Ferdigheter

Etter kurset skal studenten:

  • kunne anvende teorier om matematikkundervisning som deltakere i et forskningsprosjekt
  • kunne samle inn, bearbeide og analysere data for å undersøke relevante problemstillinger knyttet til læring og undervisning i matematikk
  • kunne utarbeide og begrunne et metodologisk og praktisk metodisk grunnlag for et selvstendig masterprosjekt
  • kunne bruke relevante forskningsmetoder og redskaper, samt teoretiske rammeverk på en selvstendig måte

Generell kompetanse

Etter kurset skal studenten:

  • kunne analysere relevante problemstillinger knyttet til matematikkdidaktikk som fagområde og forskningsfelt samt arbeid som matematikklærer
  • ha inngående kjennskap til forskningsprosessen i gjennomføringen av kvalitative og kvantitative undersøkelser

Forkunnskapskrav

MGL1110 Matematikk 1 emne 1, MGL1111 Matematikk 1 emne 2, MGL1112 Matematikk 2 (1.-7. trinn)

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeeksamen 1/1 Bokstavkarakterer

Omfang på oppgaven er maksimalt 4000 ord, inkludert referanser. Studentene gjennomfører et forskningsprosjekt som strekker seg gjennom hele semesteret og oppgaven er en del av dette prosjektet.Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav, 70% oppmøte

Praktisk arbeid i tilslutning til forskningsprosjektet er obligatorisk (dette omfatter innsamling av data og transkripsjon).

Presentasjon og diskusjon av oppgave knyttet til forskningsprosjekt er obligatorisk. Det er obligatorisk frammøte på framlegg/presentasjoner

Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Emneansvarlig:

Reidar Mosvold

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Arbeidsformer

Det blir lagt opp til en kombinasjon av seminarer, workshops, praktisk arbeid og selvstudium i tilknytning til det forskningsprosjektet studentene deltar i gjennom kurset.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto