Spesialpedagogikk i en skole for alle (MGL3600)

Emnet Spesialpedagogikk i en skole for alle, har som mål å gi studentene økt innsikt i vilkår for spesialpedagogisk praksis i dagens skole. Gjennom arbeid i faget skal studentene opparbeide seg et godt grunnlag for profesjonsfaglig refleksjon og videreutvikling av egen praksis i møte med elever med behov ut over generell pedagogisk støtte.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGL3600

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Dette emnet er et valgemne for de som ønsker å skrive masteroppgaven sin i spesialpedagogikk. Emnet tar utgangspunkt i at inkludering er et grunnleggende prinsipp i skolen, og at alle elever skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel - uavhengig av forutsetningene sine. Videre vektlegges samhandlingskompetanse med foresatte og elever, kolleger og annet fagpersonell om elevers helhetlige utvikling og læring. Emnet retter også søkelyset mot dagsaktuelle spesialpedagogiske problemstillinger, handlingsalternativer og tiltak i en inkluderende skole. Gjennom selvvalgt litteratur kan studenter velge å fordype seg i ulike barrierer mot læring i et inkluderingsperspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal:

  • ha kunnskap om hvordan et inkluderende perspektiv på spesialpedagogisk praksis kan bidra til å ivareta alle elever, også elever med behov utover generell pedagogisk støtte
  • ha inngående kunnskap om spesialpedagogiske hjelpe- og støttesystemer, herunder tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
  • ha generell kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsprosesser

Ferdigheter

Studenten skal:

  • kunne reflektere over og drøfte sentrale og dagsaktuelle spesialpedagogiske problemstillinger som er relevante for undervisningen i skolen
  • kunne bruke forsknings- og metodelitteratur i planlegging av eget forskningsarbeid

Generell kompetanse

Studenten kan:

  • analysere, vurdere og håndtere spesialpedagogiske og profesjonsetiske problemstillinger i en inkluderende skole for alle

Forkunnskapskrav

MGL1500 Spesialpedagogikk (1.-7. trinn)

Studentene må ha gjennomført og bestått:

MGL1500 Spesialpedagogikk (1.-7. trinn)

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeekamen 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer

Skriftlig hjemmeeksamen Vekting 1/1Varighet: 5 dagerBokstavkarakter: A-FOmfang: 4500 ord +/- 10%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innlevering av fire korte tekster, Muntlig presentasjon av skisse til egen masteroppgave, Obligatorisk tilstedeværelse (70%)
  • Innlevering av fire korte tekster (1-2 sider) hvor studentene bruker faglitteratur til å argumentere for og reflektere rundt egen masteroppgaves 1) problemstilling, 2) teoretisk innramming, 3) valg av metode, og 4) forskningsetiske utfordringer
  • Muntlig presentasjon av skisse til eget masterprosjekt
  • 70 % obligatorisk tilstedeværelse i undervisning.

Mrk. Vurderingsordningen på alle arbeidskrav er godkjent/ikke godkjent.  Studenter som får én eller flere av de skriftlige arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av teksten(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Arbeidsformer

Emnet har et omfang på 15 studiepoeng og organiseres i form av maksimum 12 undervisningsdager, a 4 timer.

Det vil bli lagt til rette for varierte og deltakende arbeidsmåter som skal fremme studentens læringsutbytte. Det veksles mellom forelesning, refleksjon og diskusjon i gruppe og plenum, samt praktisk prosessorientert arbeid knyttet til de fire skriftlige arbeidskravene.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto