Det samfunnsaktuelle naturfaget (MGL4084)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGL4084

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før høsten 2024

Innhold

Det moderne naturfaget handler om å gjøre naturvitenskapelige fortellinger om virkeligheten tilgjengelige, aktuelle og relevante for elever. I dette emnet vil studentene utforske hvordan naturfaget plasserer naturvitenskapen inn nåtidens store samfunnsspørsmål, som bærekraftstenkning og medborgerskap, kritisk tenkning og kildekritikk. 

Det betyr at naturfaget ikke bare er en samling av naturvitenskapens produkt, men i stor grad og handler om å naturvitenskapens prosesser, samt hvordan naturvitenskap kan brukes og misbrukes i samfunnsdebatten. En slik samfunnskontekstualisering av naturfaget bringer verdispørsmål inn i naturfagsundervisningen, og dette emnet vil derfor spesielt fokusere på hvordan vi som naturfagslærere best kan undervise i de mange verdiorienterte problemstillingene som et moderne og allmenndannende naturfag tar opp. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av: 

Kunnskap 

Kandidaten 

 • har inngående forståelse av naturvitenskapelige tenkemåter og praksiser og forholdet mellom undervisningsfaget naturfag og forskningsfeltet naturvitenskap. 
 • har grundig kunnskap om såkalte gjenstridige problem (wicked problems), og hvordan naturvitenskaplig kunnskap bare gir delvise løsninger til slike samfunnsutfordringer. 
 • har inngående kunnskap om utforskende arbeidsmetoder 
 • har grundig kjennskap til fagdidaktisk forskning rundt utdanning for bærekraftig utvikling. 
 • har inngående kunnskap om hvordan naturfag kan inngå i tverrfaglige temaer 
 • har inngående kunnskap om systemforståelse 
 • har kunnskap om hvordan naturfagdidaktisk forskning kan brukes for egen profesjonsutvikling 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 • kan planlegge og gjennomføre undervisning knyttet til forskjellige sosiovitenskapelige kontroverser 
 • kan skape gode settinger for dialogbaserte undervisningspraksiser i kontroversielle tema. 
 • kan forholde seg til egne overbevisninger rundt gjenstridige problem i klasserommet 
 • kan utnytte reelle, lokale og aktuelle problemstillinger i sin undervisning 
 • kan planlegge og gjennomføre naturfaglige og utforskende undervisningsopplegg rundt bærekraftstenkning, medborgerskap og livsmestring. 

Generell kompetanse 

Kandidaten  

 • har innsikt i fagdidaktisk forskning om det samfunnsaktuelle naturfaget 
 • kan navigere forholdet mellom naturfaget og naturvitenskapen  
 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger og problemstillinger knyttet til forskningens rolle og funksjon i samfunnet 

Forkunnskapskrav

MGL2080 Naturfag 1 (5.-10. trinn), MGL2081 Naturfag 2 (5.-10. trinn)
MGL2080 og MGL2081 eller tilsvarende fra annen institusjon

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Individuell oppgave, 6000 ord +/- 10%. Bokstavkarakter, A-F.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% obligatorisk tilstedeværelse, Inntil fire skriftlige arbeid

Obligatorisk oppmøte, arbeidskrav   

Obligatoriske krav: Da det ofte er praktiske aktiviteter er det obligatorisk frammøte til all undervisning og krav om minst 80 % tilstedeværelse.  

Inntil fire skriftlige arbeider. Arbeidene må være godkjent.   

Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.  

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.  

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Vidar Kjetilstad

Faglærer:

Espen Lunde

Emneansvarlig:

Frode Skarstein

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Arbeidsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid og ekskursjoner i regionen. Gjennomgående er fokuset på å skape diskusjoner rundt problemstillingene som tas opp i pensum. 

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto