Metodologi og forskningsdesign (MHV110)

Emnet gir en introduksjon i ulike vitenskapsteoretiske grunnlag og de grunnleggende teoretiske trekkene ved naturvitenskapelig (positivistisk) og humanvitenskapelig (hermeneutisk) forskningstradisjon. Emnet belyser ulike metodologiske og epistemologiske tilnærminger og deres innvirkning på og begrunnelser for ulike forskningsdesign. Det gis oversikt over ulike kvantitative beskrivende og eksperimentelle design; og kvalitative metodologier innen helsevitenskap, som fenomenologi, hermeneutikk, grounded theory, etnografi og kritisk teori. Videre belyses kvalitetskriterier, som validitet, pålitelighet og troverdighet ved forskning, og grunnleggende forskningsetiske prinsipper. Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha inngående kunnskap om, og kunne ta selvstendige valg når det gjelder utforming av forskningsdesign basert på vitenskapsteoretiske, metodologiske og grunnleggende etiske prinsipper, og kvalitetskriterier innen helsevitenskapelig forskning. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MHV110

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet omhandler generell vitenskapsteori og betydningen av et naturvitenskapelig og humanvitenskapelig perspektiv for helsevitenskapelig forskning. Sentrale epistemologiske og metodologiske tilnærminger gjennomgås. Ulike typer av kvantitative og kvalitative forskningsdesign beskrives og drøftes. Emnet gir en grundig innføring i kunnskapsoppsummeringer, med styrker og svakheter ved ulike metodiske tilnærminger, beskrivelse av ulike typer kunnskapsoppsummeringer, samt retningslinjer for kunnskapsoppsummeringer. Kvalitetskriterier for forskning og grunnleggende etiske prinsipper gjennomgås og drøftes. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Kandidaten:   

 • har avansert kunnskap om sentrale begrep og teorier innen naturvitenskapelig og humanvitenskapelig epistemologi og forskningstradisjon 
 • har avansert kunnskap om ulike metodologier og design innen kvantitativ og kvalitativ forskning, inkludert kunnskapsoppsummeringer 
 • har inngående kunnskap om kvalitetskriterier og forskningsetiske prinsipper 
 • har kunnskap om bruk av vitenskapsteori og forskningsdesign for utvikling av helsevitenskapelig praksis i helse-, velferds- og omsorgstjenester 

  

Ferdigheter 

Kandidaten:   

 • kan anvende vitenskapelig terminologi for å beskrive valgt forskningstradisjon og metodologiske og epistemologiske utgangspunkter for forskning 
 • kan identifisere og kritisk vurdere ulike design og metoder benyttet i publisert forskning, samt bruke kunnskapen til å planlegge et forskningsprosjekt, forklare og vurdere forskning gjennom kvalitetskriterier og grunnleggende etiske prinsipper  
 • kan føre en dialog om forskning og vurdere forskningens relevans for vitenskapsdisiplinen og implikasjoner relatert til evidensbasert praksis i helse-, velferds- og omsorgstjenester og fra et samfunnsperspektiv 

 

Generell kompetanse   

Kandidaten:   

 • kan planlegge og ta selvstendige valg når det gjelder utforming av forskningsdesign  
 • kan forstå og kritisk vurdere vitenskapelige artikler og beskrive forskningsdesign innen et avgrenset forskningsprosjekt  
 • kan vurdere kvaliteten på forskning ut fra kvalitetskriterier og forskningsetiske prinsipper og krav 
 • kan vurdere relevansen ulike vitenskapelige grunnlag og forskningsdesign har for helsevitenskapelig forskning og utvikling av praksis i helse-, velferds- og omsorgstjenester 

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer

Hjemmeeksamen skal være på 3000 ord (+/- 10%). 

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Kristin Akerjordet

Arbeidsformer

Arbeidsformer vil omfatte forelesning, arbeidsseminarer (en til to-dagers workshops) digitalt og/eller på campus, individuelle arbeid og gruppearbeid.

Det vil bli lagt stor vekt på selvstudier og bruk av digitale plattformer/verktøy

Åpent for

Helsevitenskap - masterstudium Rus- og psykisk helsearbeid - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto