Kvalitetsforbedring, ledelse og implementering (MHV130)

Å forbedre kvaliteten i helsetjenesten er et område av stor interesse for pasienter, pårørende, helsepersonell og myndigheter. I dette emnet integreres forskningsbasert kunnskap innen kvalitetsforbedring, ledelse og implementering for å gi studentene avansert kunnskap, ferdigheter og analytiske evner til å forstå, gjennomføre og kritisk evaluere kvalitetsforbedringsarbeid i helsetjenesten. Sentrale teorier innenfor kvalitetsforbedring, hvordan slike prosesser ledes og hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for implementering av kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenester og i grenseflaten mellom aktører i helsesystemet, vektlegges.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MHV130

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Innholdet i emnet bygger på forskningsbaserte teorier, modeller og erfaringer.

Følgende temaer er sentrale for emnet:

 • Ulike perspektiver på kvalitetsforbedring, ledelse og implementering
 • Intervensjoner og betydningen av kontekst og ledelse for å støtte kvalitetsforbedring
 • Hemmende og fremmende faktorer for implementeringsprosesser i ulike helse- og omsorgstjenester
 • Strategier og faktorer relatert til ledelse av kvalitetsforbedring- og implementeringsprosesser i helsetjenesten
 • Kunnskapsoverføring og utviklingen av eierskap til ny kunnskap

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten: 

 • Har avansert kunnskap om eksisterende teoretiske tilnærminger, metodikk og forskning innen kvalitetsforbedring, ledelse og implementering
 • Har avansert kunnskap om betydningen av kontekst i sammenheng med kvalitetsforbedring, ledelse og implementering
 • Har avansert kunnskap om ulike hemmende og fremmende faktorer for ledelse og implementeringsprosesser
 • Har avansert kunnskap om ulike lederskapsstrategier og modeller for lederskap innen helsetjenesten

Ferdigheter 

Kandidaten: 

 • Kan anvende teorier og metoder for å lede, iverksette og evaluere kvalitetsforbedring i helsetjenesten i praksis
 • Kan evaluere vitenskapelige publikasjoner innen kvalitetsforbedring, ledelse og implementering
 • Kan kritisk analysere og forstå betydningen av en helhetlig tilnærming der kvalitetsforbedring, ledelse og implementering ses i sammenheng for å løse dagens utfordringer relatert til å bedre kvalitet i helsetjenesten. 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

 • Kan kritisk analysere ulike teoretiske, metodiske og praktiske tilnærminger innen kvalitetsforbedring i helsetjenesten.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Eksamen leveres med 3000 ord (+/-10%)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk arbeidskrav

Vilkår for å gå opp til eksamen:

Presentasjon av pensum hvor studentene individuelt får tildelt en del av pensum (f.eks. en artikkel) som presenteres for medstudentene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Hilda Bø Lyng

Emneansvarlig:

Siri Wiig

Studieprogramleder:

Kristin Akerjordet

Arbeidsformer

Arbeidsformene vil variere med forelesning, selvstudier, gruppearbeid og simulering av forbedringsaktiviteter. Undervisningen kan foregå delvis digitalt. Undervisningen vil foregå over 2-4 dager avhengig av antall studenter.

Merknad: dersom kurset har få registrerte studenter kan det tilbys som veiledet selvstudium.

Åpent for

Åpent for studenter med studierett på master i helsevitenskap.

Kandidater med relevant bachelorutdanning innen helse- og sosialfag kan søke om opptak til emnet.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto