Forskningsmetode II (MHV148)

Forskningsmetode II er et arbeids-seminarbasert emne, der det arbeides med ulike deler av forskningsprosessen og ulike metodiske tilnærminger i forskning. Emnet skal bidra til inngående kunnskap i helsevitenskaplig forskning, den vitenskapelige forskningsprosessen og forskningsmetodikk og styrker studentens evne til å planlegge og gjennomføre metodedel i vitenskapelig forskning og utvikling av evidensbasert praksis. Emnet deles i to deler, kvantitativ del og kvalitativ del. De to delene utvider studentens kunnskap om kvantitativ og kvalitativ forskningsdesign, forskningsprosess og praktiske dataanalyser. Ut fra forskningens hensikt og forskningsspørsmål lærer studenten å framstille vitenskapelig tekst knyttet til gjeldende datainnsamling, analyse og tolkning, kritisk granskning, forskningsetiske spørsmål og overførbarhet av forskningsresultater til praksis. Hvilke tema som tas opp vil kunne variere i ulike studieår.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MHV148

Versjon

2

Vekting (stp)

10

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studentene tilbys 4-8 seminarer, hvert på en til to dager. Det blir arbeidet med kvantitative og kvalitative metodiske tilnærminger i forskning og litteraturstudier. Undervisningen legges nært opp til de utfordringer som studentene står overfor i forskningsprosessen, og med høy grad av studentaktivitet. Hvilke temaer det blir arbeidet med vil derfor kunne variere i ulike studieår.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har inngående kunnskaper i hvordan presentere en forskningsplan og ulike deler i forskningsprosessen i forhold til metoder
 • har inngående kunnskap om ulike kvantitative og kvalitative metodologiske og metodiske tilnærminger og deres styrker og svakheter ved anvendelse
 • har avansert kunnskap om styrker og svakheter ved forskningsdesign både når det gjelder den helhetlige sammenhengen og de enkelte delenes egen kvalitet
 • har inngående kunnskaper i informasjonssøking            
 • Har kunnskap om bruk av programvare for kvantitativ dataanalyse 
 • har inngående kunnskaper i hvordan presentere og bruke forskningsmetoder i forskningsprosessen

Ferdigheter

 • kan analysere og argumentere for valg av metodologiske overveielser og bruke av kvantitativ eller kvalitativ metodedesign
 • kan problematisere og formulere forskningsspørsmål med utgangspunkt i tidligere forskning og anerkjente kvalitetsprinsipper for kvantitativ og kvalitativ forskning.
 • kan anvende og argumentere for metoder for utvalg definisjoner og innsamling av kvantitative og kvalitativ data
 • kan anvende og argumentere for valg av kvantitative og kvalitative analyser og tolkningsmetoder
 • kan forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder
 • kan vurdere konstruktivt og kritisk egen og andres forskning
 • kan reflektere over forskningsetiske aspekter ved anvendelse av kvantitative og kvalitative metoder

Generell kompetanse

 • kan sammenstille litteratur til en forskningsbakgrunn
 • kan bruke statistisk programvare til praktisk kvantitativ databearbeiding og analyse
 • kan bruke kvalitativ datainnsamling og analyse
 • kan reflektere over og anvende sine metodiske kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre en hel forskningsprosess
 • kan formidle en selvstendig holdning og sammenstille et vitenskapelig arbeid ut fra krav til akademisk skriving, intern logikk og fagområdets metodiske uttrykksformer
 • kan argumentere og kritisk vurdere og validere forskningsresultat og faktorer som påvirker kvaliteten i et forskningsprosjekt
 • kan reflektere over og kommunisere sitt kunnskapsbidrag i vitenskapelig sammenheng og stimulere til implementering og innovasjonsprosesser i helse- og omsorgstjenesten

Forkunnskapskrav

MHV142 Forskningsmetode I
Studentene må ha startet arbeidet med masteroppgaven og gjennomført emnet MHV142 Forskningsmetode I.

Eksamen / vurdering

Hjemmeeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen - kvalitativ metode 1/2 7 Dager Bokstavkarakterer
Hjemmeeksamen - kvantitativ metode 1/2 7 Dager Bokstavkarakterer

Emnets vurderingsform er hjemmeeksamen. Den består av to deleksamener. Det vil si to skriftlige oppgaver, der en oppgave er knyttet til kvantitativ metode og den andre oppgaven er knyttet til kvalitativ metode. De to skriftlige oppgavene skal leveres individuelt og ha et omfang på 2000 ord (+/- 10%) hver.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltakelse på 2 seminar - kvantitativ metode , Deltakelse på 2 seminar - kvalitativ metode
Det er obligatorisk deltakelse på totalt 4 seminar, 2 seminar tilhørende kvantitativ metode og 2 tilhørende kvalitativ metode. Videre skal det være minimum 75% registrert tilstedeværelse på hvert av disse fire seminarene. Ikke innfridd nærværsplikt inntil 75%, medfører at det kan skrives en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer, etter avtale med emneansvarlig. Oppgaven må være godkjent før studenten får adgang til eksamen i emnet. Ikke godkjente obligatoriske undervisningsaktiviteter fratar studenten adgang til eksamen i MHV148.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jo Røislien

Arbeidsformer

Arbeidsformer vil omfatte arbeidsseminarer (en til to-dagers work-shops) digitalt og/eller på campus og undervisningsopplegg med forelesninger, individuelle arbeid og gruppearbeid. Det vil bli lagt stor vekt på selvstudier, digitalisering og simulering.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Anvendt forskningsmetode (MHV148_1) 10

Åpent for

Helsevitenskap - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto