Vannkjemi (MLJ500)

Vannkjemi introduserer prinsippene og anvendelsene av beregninger av kjemiske likevekter i akvatiske systemer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MLJ500

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Vannkjemi introduserer prinsippene og anvendelsene i kjemiske likevekter i akvatiske systemer. Emnet tar for seg svake og sterke enverdige og flerverdige syrer og baser, og hvor en lærer å beregne pH i slike komplekse systemer. Titreringskurver og bufferegenskaper for slike systemer vil bli diskutert. Likevekten mellom gass og væskefase for CO2 vil bli tatt opp. Metallers likevekt med utvalgte kompleksdannere vil bli diskutert. Kort innføring i kolloidkjemi blir gitt.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet skal studenten:

  • ha forståelse for kjemiske konsepter i vannkjemi som syre/base-reaksjoner, fellingsreaksjoner og kompleksreaksjoner.
  • forstå sentrale analysemetoder i vannkjemi (f.eks. for pH, konduktivitet & alkalitet)
  • forstå karbonatbuffersystemet og betydningen av dette
  • forstå effektene av speciering på tilgjengelighet og toxisitet av utvalgte ioner

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BIK300 Analytisk kjemi, KJE240 Analytisk miljøkjemi

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Alle

Eksamen er individuell og samarbeid med andre personer er ikke tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratorierapporter
Laboratorierapporten må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer:

Espen Enge

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Erling Berge Monsen

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Hans Kristian Brekken

Emneansvarlig:

Espen Enge

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

4 timer forelesning per uke. 1 uke lab.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vannkjemi (MET100_1) 10

Åpent for

Master i miljøteknologi. Åpent etter behov og avtale med faglærer.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto