Videregående organisk kjemi (MLJ550)

I dette emnet får studenter dybdekunnskap i syntetisk organisk kjemi og stereokjemi.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MLJ550

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Studentene skal lære å bygge komplekse molekyler gjennom karbon-karbonbinding som skaper reaksjoner som den klassiske Aldol-reaksjonen, Claisen-kondensasjon og perisykliske reaksjoner (f.eks. Diels-Alder-reaksjonen), men også moderne Pd-katalyserte krysskoblingsreaksjoner som Suzuki Miyaura, Pokker, og Negishi-reaksjoner (2010 Nobelpris i kjemi). Slike reaksjoner er nyttige verktøy i organisk syntese for dannelse av karbon-karbonbindinger.

Funksjonalisering av aromatiske forbindelser dekkes gjennom nukleofile og elektrofile aromatiske substitusjonsreaksjoner i tillegg til Sandmeyer-reaksjonen. Disse typer reaksjoner er nyttige for syntesen av koblingspartnere i de ovennevnte palladiumkatalyserte krysskoblingsreaksjonene. Studentene vil få opplæring i ulike oksidasjons- og reduksjonsreaksjoner for organiske forbindelser med vekt på selektivitet og bærekraft. Gjennom kurset skal studentene anvende en mekanistisk tilnærming for å forstå utfallet av kjemiske reaksjoner, inkludert stereoselektivitet, og bruke grenseorbitalteori som et verktøy.

Laboratoriekurs

Emnet inkluderer 1 uke med obligatoriske laboratorieøvelser med karaktersystemet bestått eller ikke bestått. Her skal studentene lære eksperimentell metodikk for organisk syntese, planlegge sine eksperimenter og anvende noe av teorien i praksis. Resultatene oppnådd i laboratoriet presenteres i skriftlige rapporter.

Læringsutbytte

  • Kunne foreslå reagenser og reaksjoner for ønskede organiske transformasjoner.
  • Kunne beskrive organiske kjemiske reaksjoner ved å bruke grenseorbitalteorien.
  • Kunne foreslå reaksjonsveier for flertrinns organisk syntese.
  • Kunne sette opp syntetiske organiske eksperimenter, utføre en kort sekvens av transformasjoner og karakterisere produktene.

Forkunnskapskrav

KJE200 Organisk kjemi 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk laboratorie kurs
Tilgang til eksamen krever godkjent obligatorisk labarbeid.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Emil Lindback

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

4 timer forelesning med øvelser 2 dager i uka. Labarbeid i 1 uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Videregående organisk kjemi (MET250_1) 10
Organisk kjemi II (MOT180_2) 10
Organisk kjemi 2 (TE6050_1) 6
Organisk kjemi 2 (TE6050_A) 6
Organisk kjemi II (MOT180_1) 5

Åpent for

Biologisk kjemi - master i realfag Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto