Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid (MRPMAS02)

Masteroppgaven er et individuelt selvstendig vitenskapelig arbeid, enten i form av en monografi eller i artikkelformat. Sammen med MRPMAS01 representerer MRPMAS02 studentens særlige fordypning i studiet. Det er utarbeidet en egen Veileder for utarbeiding av masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid til hjelp i arbeidet med masteroppgaven. Emnebeskrivelsen tar utgangspunkt i et 2-års fulltids studium. Angivelsen av semester og ulike frister når det gjelder 3-års deltidsstudium er påført i parentes.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MRPMAS02

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Gjennom arbeidet med oppgaven skal studentene føre videre den kompetanse som de har tilegnet seg gjennom de øvrige delene i studiet og videreutvikle denne på et teoretisk og/eller empirisk grunnlag. Studenten har allerede en godkjent prosjektplan for masteroppgaven i emnet MRPMAS01 Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid del I: Prosjektplan. 

I masteroppgaven (MRPMAS02) skal studenten ytterligere gjøre rede for litteraturstudier i forhold til sentrale begrep, relevant forskning og metodevurderinger, samt ta opp spørsmål som kan forventes med hensyn til vitenskapelig kritikk. Som metodisk tilnærming kan velges kvalitative og/eller kvantitative metoder. I tilknytning til arbeidet med oppgaven, arrangeres det oppgaveseminarer med fokus på forskningsetikk og forskningsmetode, der studentene også legger fram og får tilbakemelding på eget arbeid. Det tilbys 9 timer individuell veiledning.

Den skriftlige oppgaven utgjør 30 studiepoeng, som sammen med emnet MRPMAS01 Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid del I: Prosjektplan (10 sp), totalt utgjør et samlet masterprosjekt på 40 studiepoeng.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om vitenskapelig tenkesett, teorier og metoder
 • har kunnskap om vitenskapelige problemstillinger innen fagfeltene rus- og psykisk helsearbeid
 • kan gjøre rede for styrker og svakheter ved ulike forskningsdesign
 • har inngående kunnskap om forskningsetiske tenkemåter, retningslinjer og lovverk

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen fagfeltet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan anvende relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid og vurdere styrker og svakheter ved ulike forskningsdesign

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger
 • kan analysere og kritisk vurdere ulike faktorer som påvirker et forsknings-/ utviklingsprosjekt
 • kan beherske vitenskapelig språk og formidle forskningsresultater
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser

Forkunnskapskrav

Alle øvrige deler av studiet må være bestått før oppgaven blir vurdert. 

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave med seminarpresentasjon 1/1 Bokstavkarakterer

Oppgaven kan utformes som en monografi eller i artikkelformat. En monografisk avhandling skal være på ca. 20500 ord. (+ - 10%).Velges artikkelform, skal oppgaven omfatte minimum én artikkel som tilfredsstiller kravene til publisering i anerkjent og relevant vitenskapelig tidsskrift. Artikkelen skal være klar for oversending til det aktuelle tidsskriftet. I tillegg skal det skrives en kappe som utdyper det empiriske grunnlag, samt metodologiske og teoretiske overveielser som ligger til grunn for artikkelen.Artikkelen skal ha en ramme på 5000 ord (+ - 10 %), mens kappen skal ha en ramme på 7500 ord (+ - 10%). (Rammen på 5000 ord for artikkelen kan eventuelt fravikes dersom det aktuelle tidsskriftet har andre begrensninger).Masteroppgaven skal leveres innen 1. juni i fjerde semester/ sjette semester.Innen 3 uker etter at masteroppgaven er innlevert til bedømming, skal kandidaten gi en muntlig presentasjon (30 min inkludert spørsmål fra salen) ut fra oppgaven. Kandidater som har fått innvilget utsatt frist eller tilrettelegging i form av ekstra tid, skal gi muntlig presentasjon innen tre uker etter oppstart av påfølgende høstsemester.For å få karakter i emnet må masteroppgaven være levert og seminarpresentasjon være gjennomført.Karakter i emnet settes på bakgrunn av masteroppgaven.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Minimum 75% nærværsplikt på oppgaveseminar
Tilstedeværelse må være godkjent før oppgaven leveres.Ved ikke innfridd nærværsplikt vil fakultetet tilby et ekstraordinært seminar på tvers av masterprogrammene i Spesialsykepleie, Helsevitenskap, Helsesykepleie og Rus- og psykisk helsearbeid.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Trond Erik Grønnestad

Arbeidsformer

Individuelt arbeid med veiledning. Det arrangeres oppgaveseminarer, der studentene legger fram og får tilbakemelding på sitt arbeid. Seminarene er obligatoriske for studentene.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid (MRPMAS_2) 30

Åpent for

Rus- og psykisk helsearbeid - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto