Hopp til hovedinnhold

Risiko og samfunnssikkerhet MSA115

Emnet introduserer studentene for sentrale begreper innen faget risikostyring og samfunnssikkerhet. Kurset tar utgangspunkt i både teknisk-naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forståelse av begrepene og viser hvordan teoriene er komplementære med hensyn til å forstå risikoanalyse, risikoregulering og sikkerhet i samfunnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

MSA115

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Studenten skal kunne gjøre rede for:

 • Forholdet mellom samfunnsvitenskapelig tilnærming og teknisk-naturvitenskapelig tilnærming til risiko og samfunnssikkerhet.
 • Sentrale begreper og teorier om risikostyring og risikoregulering, risikosamfunnet, sosialkonstruktivisme og forholdet mellom vitenskap, teknologi og risiko.
 • Hvilke faktorer som er avgjørende for hvordan vi som individer opplever risiko.
 • Hvordan samfunnet forholder seg til risiko gjennom måten risiko blir kommunisert på.
 • Sentrale teorier om organisatoriske ulykker og risiko i komplekse teknologiske systemer.
 • Hvilke forhold som bidrar til at ulykker skjer, og hvordan vi kan unngå uønskede hendelser i organisasjoner og samfunn.

Studenten skal

 • Kunne drøfte og reflektere over sentrale begreper og teorier innenfor faget «risikostyring og samfunnssikkerhet».
 • Kunne anvende disse begrepene og teoriene i praktiske øvelser, dvs. prosjektoppgaver.
 • Ha tilegnet seg en grunnleggende forståelse av forholdet mellom teori, metode og analyse innenfor fagområdet.

Studenten skal

 • Ha tilegnet seg god generell forståelse av faget risikostyring og samfunnssikkerhet
 • Ha tilegnet seg tilstrekkelig kompetanse for å ta spesialiseringsretningene i masterutdanningen innen samfunnssikkerhet.
Innhold
I emnet tas det utgangspunkt i grunnleggende teori om risiko, risikostyring, risikoregulering og samfunnssikkerhet. Det gis innføring i teknisk-naturvitenskapelig og samfunnsfaglig teori om risiko, elementær innføring i risikobegrepet og teorier om samfunnssikkerhet. Det blir også gitt innføring i organisasjonsteori som viser hvorfor og hvordan ulykker skjer og kan forebygges i komplekse organisasjoner og teknologiske systemer, og i teorier om risikostyring på samfunnsnivå og organisasjonsnivå.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Hjemmeoppgave og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave i gruppe 4/10 12 Uker A - F Alle
Skriftlig prøve 6/10 5 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingen i emnet består av en prosjektoppgave i gruppe og en skriftlig prøve. Begge deler må være bestått for at man skal få en samlet karakter i emnet.Prosjektoppgaven skal gjennomføres som gruppearbeid. Tema for prosjektarbeidet kan velges fritt, men må være forankret i pensumlitteraturen. Gruppeveiledning vil bli gitt utenfor ordinær undervisning.Emne for prosjektoppgaven utformes i samarbeid med faglærer og være godkjent innen 1. september. Innlevering er 1. desember.Det gjennomføres ikke kontinuasjonseksamen for prosjektoppgaven. Studenter som ikke består prosjektoppgaven, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning*Skriftlig eksamen er digital. *Forutsatt at det ikke skjer endringer i pensum eller vurderingsform.

Fagperson(er)
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
Forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Noe av undervisningen vil bli gitt på engelsk.
Åpent for
Emnet er kun åpent for studenter med opptak på Universitetet i Stavangers ordinære masterprogram (ikke UiS` Etter-og videreutdanning, EVU).
Emneevaluering
Det vil bli gjennomført studentevaluering i tråd med fakultetets retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Risiko, samfunn og styring (RAG510) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto