Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD) (MSK600)

Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD) lar oss løse ligningene for fluiddynamikk for komplekse ingeniørproblemer. CFD brukes i dag innenfor et vidt spekter av industrier, noen eksempler er:

 • luftmotstand på fly og biler
 • vind- og bølgelaster på bygg og marine konstruksjoner
 • varme- og massetransport i kjemiske prosessanlegg
 • konsekvensmodellering av brann- og eksplosjoner i olje- og gassindustrien

I dette faget vil du få en innføring i beregningsassistert fluiddynamikk. Første del av emnet omhandler grunnleggende teori og numeriske metoder. Andre del av emnet introduserer bruk av CFD-verktøyet OpenFOAM for løsning av praktiske problemer. Kurset avsluttes med et gruppeprosjekt der dere selv velger et problem å simulere i OpenFOAM.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

MSK600

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studentene skal kunne

 • de grunnleggende ligningene for fluiddynamikk, og hvordan disse kan beskrives som en generell transportligning
 • egenskapene til endelig volum-metoden for diskretisering av transportligninger
 • de grunnleggende diskretiseringsskjemaene for hvert ledd i transportligningen
 • de vanligste metodene for å håndtere koblede strømningsproblemer
 • de vanligste modellene for turbulent strømning
 • diskutere fordeler og ulemper ved ulike valg av løsningsmetoder og modeller

Ferdigheter

Studentene skal kunne

 • utføre diskretisering av alle ledd i transportligningene med endelig volum-metoden
 • implementere numeriske metoder for å løse transportligninger i programmeringsspråket Python
 • gjennomføre beregninger i CFD-verktøyet OpenFOAM; lage beregningsgrid, velge initial- og grensebetingelser, diskretiseringsskjema og løsningsmetoder og visualisere resultater
 • sammenligne beregninger mot analytiske og eksperimentelle data

Generell kompetanse

Studentene skal kunne

 • gjøre forenklinger av praktiske problemer slik at de kan analyseres med hensiktsmessige vitenskapelige metoder
 • visualisere og fremstille data fra beregninger på en vitenskapelig måte
 • tolke resultater fra numeriske beregninger og vurdere usikkerhet og nøyaktighet
 • samarbeide i grupper for å gjennomføre et prosjektarbeid

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

DAT120 Grunnleggende programmering, MSK560 Fluiddynamikk

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og rapport

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/2 Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 1/2 3 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

8 timer forelesning/øving pr. uke i starten på semesteret (de første 5-6 uker) og 1-2 timer prosjektveiledning i resten av semesteret. Obligatorisk prosjektarbeid skal utføres i grupper på 2-3 studenter.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Varmetransport og CFD (MOM430_1) 5

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing. Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Gjennom skjema og/eller samtale i henhold til fakultetets retningslinjer

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto