Tekst i kontekst (NOR145)

Alle tekster er preget av den tiden de er skrevet eller produsert i. Med tekst forstås både skjønnlitteratur, sakprosa og medietekster av forskjellige sjangre (f.eks. kronikker, filmer, tv-programmer). Dette gjelder så vel tematisk som formelt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

NOR145

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Litteratur-, kultur- og mediehistorisk kunnskap er viktig når vi analyserer tekster fra forskjellige perioder. Konteksten tekstene springer ut av, påvirker dem både formelt og tematisk. Emnet har et komparativt blikk på tekst og historie. Hvordan preger samtiden og konteksten teksten vi har fremfor oss? Hvordan er teksten utformet, og hvorfor behandler den sitt emne på akkurat denne måten? Kunnskap om perioder og retninger tenkes derfor som en del av det kontekstuelle rommet rundt tekstene, følgelig vil internasjonale perspektiver bli aktualisert. Har den globaliserte medievirkeligheten forandret tekstene?

I stedet for å gi en kronologisk innføring i litteratur- og mediehistorien, er emnet organisert i tre tematiske hovedpunkt. Både eldre, moderne tekster, og samtidstekster, så vel som tekster fra forskjellige sjangre, skal være representert i hver del. Delemnene kan variere fra semester til semester, men aktuelle emner og tematiske nedslag kan for eksempel være:

 • Tekst og familie: Hvilken rolle spiller familien og hvilken forståelse av familien kommer fram i tekster fra forskjellige historiske perioder? Hvordan organiseres familien, hva er familiens rolle, og hvordan utforsker tekstene dens forandringer og utfordringer?
 • Tekst og kjønn: hvordan spiller kjønn en viktig rolle i tekster, og hvordan forstås kjønn? Er kjønn alltid det samme?
 • Tekst og sted: hva er et sted og hva er stedets betydning?
 • Tekst og kjærlighet: hvordan gjenspeiles synet på kjærlighet og forelskelse i utvalgte tekster fra forskjellige historiske perioder?
 • Andre tematiske nedslagsfelt kan for eksempel være: Tekst og lov, tekst og barndom, tekst og sykdom, tekst og sorg, tekst og tro, tekst og penger, tekst og løgner, tekst og skole

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet skal studenten

 • ha kjennskap til viktige kontekstuelle sider ved pensumtekstene
 • ha grunnleggende kunnskap om å analysere tekster i forskjellige sjangre og medium
 • ha grunnleggende kunnskaper om forholdet mellom tekst og samfunn
 • være kjent med forskjellige oppfatninger av subjekt og tekst, og hvordan disse har forandret seg

Ferdighet

Etter å ha fullført emnet skal studenten

 • kunne analysere tekster med vekt på de ovennevnte forholdene
 • kunne kommentere tekster fra ulike tider, og se på dem i lys av den kulturhistoriske sammenhengen som de er en del av
 • ha god tekstanalytisk kompetanse
 • kunne utveksle synspunkt på forskjellige tolkninger og lesemåter som blir lagt fram

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet skal studenten

 • ha kjennskap til samspillet mellom tekst og historie, i den forstand at den historiske konteksten kan sies å prege de aktuelle tekstene, og at tekstene på sin side er med på å prege/skape historien
 • kunne reflektere over hva de historiske tekstene har å si for oss i dag om allmennmenneskelige og/eller samfunnsmessige forhold
 • kjenne til og kunne bruke de kravene som blir satt til en god og faglig tekstanalyse, og kunne bruke teori og sekundærlitteratur på en korrekt måte
 • bygge opp et faglig resonnement som har god argumentasjon og presis bruk av fagterminologi

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer

To uker før muntlig eksamen får studentene utdelt 8-10 spørsmål fra pensum. På det oppsatte eksamenstidspunktet trekker studenten en av disse oppgavene, og har så en halv time til forberedelse. Her kan studenten ta notater og videre bruke disse som støtte under den muntlige prøven. Den muntlige prøven er todelt, og har en varighet på inntil 30 minutt. Muntlig eksamen gjennomføres på følgende måte: Studenten har først 7-10 minutt på å fremlegge sitt svar på oppgaven. Resten av tiden er en videre samtale/eksaminasjon om emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk øvingsoppgave

Studentene skal skrive en obligatorisk øvingsoppgave i tilknytting til delemnene i kurset.

 • Omfang på 1000 ord (+/- 10%)
 • Oppgaven skal leveres inn innen gitte frister
 • Valgfri målform

Studenter som får oppgaven vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer:

Ingrid Nielsen

Studiekoordinator:

Margrethe Melin

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar og gruppeoppgaver. Det blir oppfordret til kollokvievirksomhet ut over den ordinære undervisningen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Tekst i kontekst (LNOR145_1) 15
Tekst og historie (NOR120_1) 10
Tekst i kontekst (NOR120_2) 10
Tekst i kontekst (MNOR120_1) 10
Retorikk, sjangre og media (NOR160_1) 5
Litterære tekster (ÅNO120_1) 10

Åpent for

Alle lektor- og bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Åpent for årskursstudenter i nordisk ved IKS. Andre studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister.

Internasjonale studenter kan søke opptak til UNOR145 Tekst i kontekst. Det akademiske innholdet i UNOR145 er likt innholdet i NOR145, men studentene kan velge mellom å bruke bokmål eller nynorsk i besvarelsene. I vurderingen vil det bli lagt vekt på faglig innhold og kommunikativ kompetanse. Når det gjelder vurdering av språkføring, tar en noe hensyn til den studentenes språklige bakgrunn. Oppmelding til UNOR-emner skjer ved søknad til instituttet. Merk at UNOR-emner ikke gir grunnlag for undervisningskompetanse. Du kan altså ikke søke opptak til PPU på grunnlag av UNOR-emner, og det vil framgå av vitnemålet ditt om du har tatt UNOR-emner eller ordinære NOR-emner.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto