Hopp til hovedinnhold

Skatterettslig metode PHD418

Emne gir grundindig innfæring i juridisk metode med særlig fokus på problemstillinger som oppstår i skatte- og avgiftsretten.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

PHD418

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Ha oversikt over nyere sentral litteratur som drøfter metodespørsmål i norsk skatte- og avgiftsretten, særlig standardverkene Bedrift, selskap og skatt (Zimmer mfl.) og Norsk bedriftsskatterett (Gjems-Onstad mfl.) forventes godt kjent.
 • Ha oversikt over nyere høyesterettspraksis hvor det oppstår metodiske problemstillinger i skatte- og avgiftsretten. Det forventes oversikt over dommer fra 1990 og frem til i dag, normalt sett er dette 6-7 dommer per år.

Ferdigheter:

 • Kunne bruke juridisk metode til å analysere skatte- og avgiftsmessige problemstillinger på høyt rettsvitenskapelig nivå.
 • Kunne vise hvordan de grunnleggende skatterettslige hensyn og målsetninger brukes ved analyse av gjeldende rett, men også normativt.
 • Kunne formulere presise rettsvitenskapelige problemstillinger og plassere disse i en rettslig sammenheng.

Generelle kompetanse:

 • Være i stand til å identifisere metodiske spørsmål og ulike rettslige tilnærminger til disse
 • Kunne anvende rettsdogmatisk metode på skatte- og avgiftsretten på selvstendig vis i både utdannings, yrkes- og forskningssammenheng,både gjennom samarbeidsevne, evne til refleksjon og kritisk tenkning.
 • Kunne bruke rettsdogmatisk metode innenfor aksepterte rettslige normer i analyser som er av en slik kvalitet at disse kan publiseres i fagfellevurderte tidsskrift.

Innhold

Emnet gir grundig innsikt i etablerte rettskildeprinsipp og juridisk analyse av rettslige problemstillinger. Forskjellen på tradisjonell rettspositivisme og nyere mer systemorientert analyse er sentralt. I klassisk rettskildelære vektlegges normalt sett formelle kilder tyngst, men emnet viser hvordan system og formålsbasert tilnærming har hatt større betydning på skatte- og avgiftsrettens område. Det er også sentralt å analysere bakgrunnen for denne forskjellen.

Emnet gir innsikt i de særlige metodiske utfordringene i selskaps- og avgiftsretten, dette gjelder blant annet:

 • Diskusjonen omkring administrative uttalelsers rettskildemessige verdi, herunder uttalelser fra Finansdepartementet
 • Rettspositivistisk versus analytisk rettsvitenskapelig metode
 • Rettspositivistisk versus analytisk regelgivning
 • Bruk av andre fagområder i rettsvitenskapen, herunder bruk av regnskapsfaget, samfunnsøkonomi og historie

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Benn Folkvord
Arbeidsformer

-Gruppearbeid

-Diskusjoner av case mv. med fagansvarlig

-Skriving av notat som drøftes med fagansvarlig og i gruppe

-Egenstudie, herunder lesing

Arbeidsomfang: 390 timer

Åpent for
Phd kandidater i skatte- eller avgiftsrett
Emneevaluering
Det gjennomføres tidligevaluering og sluttevaluering i samsvar med UIS sine generelle retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto