Veiledningsteori I - Veiledningspedagogikk og veilederrollen (VKK100)

Emnet gir en innføring i tverrfaglig veiledning og veiledningspedagogikk. Dette innebærer at ulike sentrale elementer i veiledning, som roller, tverrprofesjonell kommunikasjon og veiledningsprosessen, presenteres teoretisk og i vekselvirkning med praktiske øvelser. Veiledningstradisjoner og metoder blir sett i relasjon til etikk, verdier og menneskesyn. Emnet skal bidra til at studenten arbeider selvstendig og reflektert med praktisk og teoretisk problemløsning.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

VKK100

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Ulike veiledningstradisjoner og metodeintegrasjon
 • Pedagogisk grunnlag for veiledning
 • Tverrprofesjonell kommunikasjon og samhandling
 • Roller og relasjoner i veiledningsprosessen
 • Menneskesyn, etikk, verdier og identitet i veiledning
 • Veiledning i en samfunnsvitenskapelig kontekst

Læringsutbytte

Etter fullføring av emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper:

 • Analysere og forholde seg kritisk til grunnleggende kunnskap om pedagogikk, veiledningsteori og læringsprosesser.
 • Ha inngående kunnskap om, forstå og kritisk reflektere over hvordan kunnskapssyn og eget menneskesyn kommer til uttrykk i fagutøvelse, utvikling og veiledning.
 • Ha inngående kjennskap til ulike veiledningstradisjoner, med spesiell fordypning i integrativ tradisjon.

Ferdigheter:

 • Arbeide selvstendig med å planlegge, gjennomføre og evaluere veiledningsprosess som er etisk og teoretisk forankret.
 • Kritisk vurdere og anvende ulike veiledningsverktøy.
 • Mestre metarefleksjon over egen rolle samt metodeintegrasjon.
 • Framstå som trygg og reflektert i daglig kommunikasjon og i særlig krevende relasjonelle møter.
 • Ta i bruk solid innsikt i tverrprofesjonell kommunikasjon og kunne formulere faglige resonnement.

Generell kompetanse:

 • Ha utviklet bevissthet om eget perspektiv på egen profesjonstilhøring og veilederrolle. De skal kunne utøve en etisk forsvarlig ledelse av veiledningsprosesser.
 • Ha utviklet en trygg veilederidentitet, evne til egne refleksjoner, feltkompetanse, samt kunnskap om den samfunnspolitiske kontekst veiledningen inngår i.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering 1/1 1 Semestre Bestått/ Ikke bestått Alle

Mappen skal inneholde:
• Et refleksjonsnotat over oppgitt tema, 1500 ord (+/- 10 %).
• Et fagnotat over valgt tema, 1000 ord (+/- 10 %).
• Skriftlig formulering av egne læringsmål.

Det er ingen kontinuasjonseksamen i emnet. Dersom studenten ikke består eksamen, gis studenten et nytt forsøk påfølgende semester sammen med neste kull, i tråd med den til enhver tid gjeldende emnebeskrivelse.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærværskrav - basisgrupper, Nærværskrav - undervisning, Avklaring av læringsmål
 • Deltakelse i tverrprofesjonelle basisgrupper 75 %.
 • Obligatorisk nærværsplikt med 75 % i emnet der dette er merket med * i undervisningsplanen.
 • Ved studiestart skal studenten avklare sine individuelle læringsmål i en samtale med fagansvarlige ved studiet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tone Haugs

Arbeidsformer

Emnet baserer seg hovedsakelig på studentaktive metoder. Det blir brukt varierte arbeidsformer i studiet; seminarer, gruppearbeid, framlegg, rollespill, lærerveiledede øvingsoppgaver, forelesninger og selvstudier.

Det blir lagt stor vekt på skriving som verktøy til bevisstgjøring og dokumentasjon på egenutvikling gjennom hele studiet. Studentene har ansvar for egen læring og medansvar for medstudenters læring og utvikling.

Emnet er krevende med hensyn til krav om egenutvikling i veilederrollen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Veiledningsteori og metodikk I (VEI100_1) 10

Åpent for

Åpent for studenter med fullført 3-årig profesjonsutdanning eller tilsvarende + minimum 1 års relevant yrkeserfaring etter endt grunnutdanning.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto